Data publikacji: 14.09.2017

Razem w przyszłość

Program aktywnej integracji podopiecznych MOPR w Mońkach

Administrator projektu

Ewa Dawdo (edawdo@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Gmina Mońki

Realizatorzy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 214-2020

VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Działanie

7.1 Rozwój Działań aktywnej integracji

Cel główny

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie woj. Podlaskiego, poprzez indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 os. poprzez nabycie, aktualizację lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie zatrudnienia do końca 06.2018

Do kogo skierowany

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego gm. Mońki. 50 osób (30K, 20M) korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym preferencyjnie osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (PO PŻ).

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu 50 osób podejmie aktywność społeczno-zawodową, w tym 25 osób podniesie/uzupełni,nabędzie kwalifikacje zawodowe i zdobedzie doświdczenie poprzez udział w szkoleniach/kursach zawodowych, natomiast 15 osób odbędzie staż w przedsiebiorstwach. Rezultatem projektu będzie m.in. uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 11 osób oraz integracja społeczna co najmniej 56% uczestników.

Wartość projektu

404 983,12 PLN

Dofinansowanie

382 483,12 PLN

Okres realizacji

01.01.2017–30.09.2018