Samorząd w Unii Europejskiej 2

Fundacja BFKK w okresie od 1 listopada 2009 roku do 30 kwietnia 2011 roku realizowała projekt “Samorząd w Unii Europejskiej 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Celem projektu było wzmocnienie do końca kwietnia 2011 potencjału zawodowego 270 kobiet i 180 mężczyzn – pracowników administracji publicznej woj. podlaskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji interpersonalnych.

Projektem zostało objętych łącznie 473 pracowników administracji publicznej woj. podlaskiego, w tym 392 kobiety oraz 81 mężczyzn z zachowaniem zasady Gender Mainstreaming. Grupę docelową projektu stanowiło min. 20% osób nie posiadających wykształcenia wyższego i min. 20% osób po 45 roku życia.

Niniejszy projekt był kontynuacją dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu „Samorząd w Unii Europejskiej – myśl globalnie, działaj lokalnie”, a tym samym był odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe pracowników publicznych woj. podlaskiego. Zrealizowane w ramach projektu działania miały służyć poprawie kwalifikacji pracowników podlaskich urzędów w trzech obszarach: prawno-finansowym, zarządzania i obsługi klienta. Z uwagi na właściwy dobór działań szkoleniowych do projektu aplikowało dużo więcej osób, niż założono w projekcie.

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.