Samorząd w Unii Europejskiej

Fundacja BFKK w okresie od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2008 roku realizowała projekt “Samorząd w Unii Europejskiej – myśl globalnie, działaj lokalnie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR), Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Celem projektu było wsparcie edukacji pracowników samorządów w woj. podlaskim, tak aby mogli oni sprostać rosnącym wymaganiom w stosunku do tej grupy pracowników, szczególnie związanym z wyzwaniami jakie przed samorządami stawia integracja z Unią Europejską. Dodatkowym celem projektu było doskonalenie samorządów, aby były bardziej skuteczne w zakresie obsługi klientów, inicjowania rozwoju lokalnego, absorpcji środków UE, sprzyjania rozwoju zasobów ludzkich, ograniczaniu bezrobocia.

Projektem zostało objętych 1262 Beneficjentów Ostatecznych, w tym 652 kobiety oraz 610 mężczyzn z zachowaniem zasady równości szans. Udzielone wsparcie w ramach projektu to: usługi doradcze, szkolenia i kursy.

Wynikiem działań rekrutacyjno – szkoleniowych było wypracowanie oferty szkoleniowej dopasowanej do potrzeb beneficjentów zdiagnozowanych na etapie składania wniosku o dofinansowanie oraz modyfikowanej w trakcie realizacji projektu. Oferta składała się z 27 autorskich programów szkoleniowych zrealizowanych w 109 edycjach.

Rekomendacje wypracowane w trakcie trwania tego projektu oraz powstałe na bazie doświadczeń z realizacji wcześniej realizowanych projektów skierowanych do pracowników JST, zaowocowały nowym projektem: “Kompetentna gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym”, który zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.