Samorządni w nauce – e-learning dla pracowników JST

Fundacja BFKK na zlecenie firmy PWTK “ATLAS” A. Kozakiewicz, B. Kot Sp. Jawna w Białymstoku, w okresie od 28 kwietnia 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku realizowała projekt “Samorządni w nauce – e-learning dla pracowników JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu było zwiększenie udziału w procesie kształcenia zawodowego pracowników jednostek samorządu terytorialnego po 45 roku życia z wykształceniem co najwyżej średnim, poprzez udostępnienie im metodologii nauki opartej na e-learningu oraz zdalnych platformach nauki. Założeniem projektu było zwiększenie adaptacyjności pracowników JST po 45 roku życia przygotowując ich do podjęcia dodatkowych funkcji w zakresie:

  • gminnych centrów zarządzania kryzysowego,
  • gminnych centrów informacji,
  • biurach obsługi klienta,
  • tworzenia i realizowania projektów promocji gminy w oparciu o technologie informatyczne i internetowe,
  • zwiększenia kompetencji w zakresie zamówień publicznych oraz współpracy publiczno-prywatnej,
  • nauki języka angielskiego.

Projektem zostało objętych 140 Beneficjentów Ostatecznych , którzy otrzymali wsparcie w formie:

  • Seminariów szkoleniowo-edukacyjnych,
  • Grupowych szkoleń z zakresu obsługi klienta i umiejętności interpersonalnych,
  • Grupowych szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera na rzecz e-learningu,
  • Indywidualnych szkoleniach e-learningowych.