Data publikacji: 14.09.2017

Stawiam na rozwój

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem

UWAGA – program zajęć i materiały dydaktyczne z przedsiębiorczości znajdą Państwo na dole naszej strony projektowej

(PRODUKT FINALNY – do pobrania)

Administrator projektu

Renata Kryńska (rkrynska@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Miasto Łomża

Realizatorzy

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, ul. Niemcewicza 17 (w tym Publiczne Gimnazjum nr 2 włączone do Szkoły Podstawowej Nr 10)
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży, ul. Kierzkowa 7
  • Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18 (w tym Publiczne Gimnazjum Nr 8 włączone do Szkoły Podstawowej Nr 9)
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. Polna 40A
  • Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, ul. Feliksa Bernatowicza 4
  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 8 w Łomży, ul. Nowogrodzka 4 (w tym Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 włączone do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 8)
  • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, ul. Władysława Stanisława Reymonta 9 (przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 w Łomży)

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.1 Kształcenie i edukacja

Cel główny

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego do końca 09.2018 roku w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem w 5 szkołach podstawowych i 5 gimnazjalnych z terenu M. Łomża poprzez objęcie wsparciem 368 uczniów (206K/162M), w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów z niepełnosprawnością oraz uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 165 osób (140K/25M) kadry pedagogicznej ww. szkół w tym zakresie.

Do kogo skierowany

Grupę docelową projektu stanowić będą:

  • 368 os. (206K, 162M) – uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych i klas II-III szkół gimnazjalnych z terenu M. Łomża wskazanych we wniosku jako Realizatorzy
  • 165 osób, w tym 140 kobiet i 25 mężczyzn – nauczyciele ww. szkół

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Planowane efekty

W ramach projektu 368 osób – uczniowie klas IV-VI pięciu szkół podstawowych i klas I-III pięciu szkół gimnazjalnych otrzyma zindywidualizowane wsparcie dostosowane do ich specyficznych potrzeb, w tym m.in. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 368 osób, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 248 osób, zajęcia rozwijające postawy i umiejętności przedsięborcze, inicjatywność, innowacyjność i kreatywność oraz pracę zespołową i umiejętność uczenia się, a także zajęcia specjalistyczne dla uczniów, w tym: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym metodą: integracji sensorycznej, EEG Biofeedback oraz trening umiejętności społecznych i trening zastępowania agresji. Kadra nauczycielska ww. szkół objęta zostanie cyklem szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem.

Wartość projektu

815 894,22 PLN

Dofinansowanie

771 779,04 PLN

Okres realizacji

01.09.2017-30.09.2018