TIR taniej i racjonalniej – program wsparcia podlaskich przewoźników

Fundacja BFKK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia rozpoczęła realizację Projektu PO KL 8.1.1. TIR TANIEJ I RACJONALNIEJ – program wsparcia podlaskich przewoźników,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia, natomiast Fundacja BFKK jest wykonawcą szkoleń dla kadry menedżerskiej, zgodnie z doświadczeniem Fundacji w realizacji tego typu szkoleń.

Cel projektu: Podniesienie wiedzy właścicieli i pracowników podlaskich mikro, małych i średnich firm przewozowych na temat optymalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w warunkach dekoniunktury gospodarczej.

Okres trwania projektu: od 01.03.2010 do 28.02.2011

Beneficjenci: Projekt skierowany jest do właścicieli, menedżerów i pracowników firm przewozowych z terenu województwa podlaskiego.

W ramach projektu zakładamy realizację 2 rodzajów szkoleń:

  1. Szkolenia „ZARZĄDZANIE FIRMĄ TRANSPORTOWĄ” – W ramach projektu ma zostać przeszkolonych 75 menedżerów i właścicieli podlaskich firm przewozowych z zakresu zarządzania firmą transportową w trudnych warunkach kryzysu gospodarczego. Zostanie zorganizowanych 5 szkoleń weekendowych, 16-godzinnych, poza miejscem zamieszkania uczestników. Zakres merytoryczny szkoleń obejmował będzie m.in. zagadnienia dot. analizy funkcjonalnej procesu transportowego, rentowności inwestycji w środki transportowe, podziału i struktury kosztów w transporcie, zarządzania pracownikami w firmie transportowej. Szkolenia odbędą się w Hotelu Warszawa w Augustowie, dostępne terminy: 12-13.06.2010, 19.20.06.2010. Koszt szkolenia: 159,60 zł (firmy mikro i małe), 239,40 zł (firmy średnie)
  2. Szkolenia “RACJONALNE PROWADZENIE POJAZDU” – przewiduje się zorganizowanie 20 szkoleń, których celem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych kierowców w zakresie racjonalnego prowadzenia pojazdu. Szkolenia będą realizowane w 2 modułach – podstawowym i uzupełniającym. Moduł podstawowy (8 godz.) będzie obejmował m.in. zagadnienia dot. przepisów o ruchu drogowym i transporcie drogowym i optymalizację zużycia paliwa. W ramach modułu uzupełniającego (6 godz.) uczestnicy poznają zasady zapobiegania wypadkom drogowym oraz zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia będą realizowane od lipca 2010 w Białymstoku. Koszt szkolenia: 95,00 zł (firmy mikro i małe), 142,50 zł (firmy średnie)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Osoby do kontaktu:

  • Ewa Brajczewska-Rębowska – Koordynatorka; 784-623-373, ebrajczewska@bfkk.pl
  • Marta Teklińska; 500-276-623, mteklinska@bfkk.pl