Zielone horyzonty – Podlaska Trasa Dziedzictwa Kulturowego kierunkiem reorientacji zawodowej na obszarach wiejskich

Fundacja BFKK, w związku z realizacją projektu „ZIELONE HORYZONTY – Podlaska Trasa Dziedzictwa Kulturowego kierunkiem reorientacji zawodowej na obszarach wiejskich”, realizowanego w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa zawodowego.

Szkolenia z myślą o Tobie i Twojej gminie…

Do udziału w projekcie zapraszamy 364 rolników i domowników województwa podlaskiego, w szczególności z gmin: Białowieża, Boćki, Drohiczyn, Tykocin.

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

 • Szkolenia KULINARNE:
  • Kucharz małej gastronomii – produkt regionalny,
  • Kucharz małej gastronomii – produkt ekologiczny,
 • Szkolenia TRANSPORTOWE:
  • Kierowca autobusu (kat D,D1+E) przygotowujące do przewozu turystów oraz sprzętu wodnego/rowerowego na naczepach,
  • Edukator ekologiczny -specjalizacja organizator ekologicznej turystyki wiejskiej,
 • Szkolenia OPIEKUŃCZE I REHABILITACYJNE:
  • Opiekun osoby starszej,
  • Edukator ekologiczny – specjalizacja Animator kultury ekologicznej,
 • Szkolenia BUDOWLANE:
  • Monter ociepleń budynków,
  • Monter urządzeń energii odnawialnej,
 • Szkolenia INDYWIDUALNE – m.in. Instruktor jazdy konnej, Florystyka, Piekarz, itp. zgodnie z zapotrzebowaniem uczestnika projektu

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma wsparcie doradcze w postaci 2-godzinnych indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym przed szkoleniem.

Projekt skierowany jest do 364 rolników i domowników (w tym 200 kobiet) ubezpieczonych w KRUS (ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DZ.U. 1991 nr 7 poz. 24 z późniejszymi zmianami).

W projekcie może wziąć udział osoba dorosła, która spełnia równocześnie następujące warunki:

 • Posiada miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców woj. podlaskiego.
 • Jest rolnikiem lub domownikiem gospodarstwa rolnego.
  • Rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;
  • Domownik – osoba bliska rolnikowi, która:
   • ukończyła 16 lat,
   • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
   • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje w biurze Projektu: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15–441 Białystok, tel. 85 653 77 00

Okres realizacji projektu: 01.01.2012-30.06.2013

Liczba miejsc ograniczona!

Pliki do pobrania: