Data publikacji: 14.09.2017

Znów aktywni

Program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno-zawodwej podopiecznych MOPS w Zabłudowie

Administrator projektu

Ewa Dawdo (edawdo@bfkk.pl)

Lider projektu

Gmina Zabłudów

Partnerzy

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

 

Realizatorzy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VII Poprawa spójności społecznej

Działanie

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Cel główny

Celem głównym jest aktywizacja społeczno-zawodowa do końca kwietna 2018r. 22 osób 10K/12M podopiecznych MOPS, zamieszkujących gm. Zabłudów poprzez odpowiednio skonstruowaną ścieżkę reintegracji zapisaną w kontrakcie socjalnym, uwzględniającą instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym.

Do kogo skierowany

Podopieczni MOPS w Zabłudowie

Planowane efekty

Wynikiem realizacji projektu będzie nabycie niezbędnych kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, co zwiększy szanse zatrudnienia tych osób. Projektodawca dokonał szczegółowej analizy zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w gminie i w regionie w oparciu o własne analizy pracodawców i monitoring zawodów deficytowych, dane z PUP. W kontekście wskazanych zawodów uczestnicy projektu zdobędą wiedzę i doświadczenie zawodowe w trakcie szkoleń i odbywania stażu, który ma obejmować zarówno zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Z dostępnych analiz wynika, że najefektywniejsze szkolenia to te w miejscu pracy, prowadzone w prawdziwych warunkach rynkowych, a nie ławach szkolnych. Odpowiednio skonstruowane wsparcie psychologiczno-doradcze wzmocni uczestników projektu zmieniając ich postawy związane z podjęciem zatrudnienia.

Wartość projektu

425 310,75 PLN

Dofinansowanie

361 510,75 PLN

Okres realizacji

01.01.2017-30.04.2018