Białystok, dnia 09 października 2020 r.

Znak postępowania: 1/PSDZ/RPOWP/2020

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8  15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Działając na podstawie pkt 11,12 sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze wykonawcy w zapytaniu ofertowym wszczętym w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego realizacji usługi Konsultanta Wojewódzkiego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

Wybrany wykonawca

W prowadzonym zapytaniu ofertowym  złożono następujące oferty:

Ryszard Chodyniecki

Ul. Antoniukowska 1A/16

15-740 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 24.09.2020 godz. 9:20

Cena jednostkowa za godzinę brutto w ramach zamówienia:

  • 63,00 zł (sześćdziesiąt trzy złote)

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Chodyniecki

Ul. Antoniukowska 1A/16

15-740 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/PSDZ/RPOWP/2020 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 wybór najkorzystniejszej oferty 1.PSDZ.RPOWP.2020

Karolina matyszewska-Marczukiewicz

                                                         

 

Białystok , 16.09.2020r.

1/PSDZ/RPOWP/2020 usługi Konsultanta Wojewódzkiego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-09-24 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/PSDZ/RPOWP/2020
Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi Konsultanta Wojewódzkiego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie nr 2020-4185-5858

 

KW_zapytanie ofertowe_ost.

KW_zapytanie ofertowe_ost.