Białystok, dnia 26 listopad 2020 r.

Znak postępowania: 2/PSDZ/RPOWP/2020

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8   15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Działając na podstawie pkt 11,12 sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze wykonawcy w zapytaniu ofertowym wszczętym w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego realizacji Usługi informatycznej w zakresie opracowania internetowych narzędzi PSI do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym  złożono następujące oferty:

OFERTA 1: Moose sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 13.11.2020 godz. 10:45

Cena brutto w ramach zamówienia:

  • 94 956,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych)

Zapewnienie osobistego stawiennictwa kluczowego personelu w ramach zamówienia:

  • 5 dni w tygodniu

Okres pomocy/gwarancji produktu w ramach zamówienia:

  • 24 miesiące

Oferent spełnia warunki określone w zamówieniu.

OFERTA 2: nFinity.pl sp. z o.o. ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 13.11.2020 do godz. 12

Cena brutto w ramach zamówienia:

  • 100 000,23 zł (słownie: sto tysięcy 23/100)

Zapewnienie osobistego stawiennictwa kluczowego personelu w ramach zamówienia:

  • 0 dni w tygodniu

Okres pomocy/gwarancji produktu w ramach zamówienia:

  • 121 miesiące

Oferent nie spełnia warunków określonych w zamówieniu.

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Moose sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

Liczba punktów uzyskanych: 100 pkt.

 Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 2/PSDZ/RPOWP/2020 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

 Iwona Zaborowska

Przewodnicząca Komisji Oceny Ofert

informacja o wybranym wykonawcy

Białystok , 04.11.2020r.

2/PSDZ/RPOWP/2020 – Usługa informatyczna w zakresie opracowania internetowych narzędzi PSI do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-11-13 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 2/PSDZ/RPOWP/2020
Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji

Usługi informatycznej w zakresie opracowania internetowych narzędzi PSI do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie nr 2020-4185-15494

Załączniki:

PSI_ załącznik nr 1_Formularz ofertowy PSI_

załącznik nr 2 _Wykaz doswiadczenia

PSI_zapytanie ofertowe