Białystok, 09-03-2018r.

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15 – 441 Białystok
tel. (085) 653 77 00, fax. (085) 732 95 05
e-mail: fundacja@bfkk.pl
NIP 542-20-98-509
KRS 0000037027
 

Kod CPV:             92312212-0         Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę opracowania merytorycznego materiałów do zdalnej nauki dla uczestników / uczestniczek projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem”

 

 I. ZAMAWIAJĄCY

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania merytorycznego materiałów do zdalnej nauki dla uczestników / uczestniczek projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem”.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w oparciu o rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z § 4 Regulaminu Wydatków BFKK z 11.2016 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca 2017r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne materiałów do zdalnej nauki wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu z pięciu poniżej wymienionych przedmiotów. Opracowane materiały powinny stanowić nowoczesne zasoby edukacyjne składające się z treści kształcenia z elementami interaktywnymi umożliwiającymi samosprawdzanie, zestawy ćwiczeń lub zadań do wykonania zawierające instrukcje ich wykonania krok po kroku. Instrukcje powinny zawierać poglądowe elementy graficzne i multimedialne tj. schematy, rysunki, zdjęcia, prezentacje, filmy instruktażowe, tutoriale. Celem zdalnych materiałów jest wsparcie uczniów w procesie edukacji, wyjaśnienie, powtórzenie zagadnień sprawiających uczniom największą trudność z danego przedmiotu.

 

Opracowanie materiałów powinno nastąpić zgodnie z poniższymi warunkami:

  1. Zakres merytoryczny materiałów dydaktycznych przeznaczonych do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych objętych projektem przeznaczonych m.in. do wsparcia procesu dydaktycznego w trakcie pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych obejmuje:
Poziom nauczania Przedmiot zajęć
Matematyka Język angielski Chemia Fizyka Biologia
Klasa IV 2 zestawy 2 zestawy
Klasa V 2 zestawy 2 zestawy
Klasa VI 2 zestawy 2 zestawy
Klasa VII 4 zestawy 2 zestawy 3 zestawy 3 zestawy 3 zestawy
Klasa VIII 4 zestawy 2 zestawy 3 zestawy 3 zestawy 3 zestawy
Łączna liczba zestawów: 14 10 6 6 6
  1. Przez zestaw rozumie się jeden kluczowy na danym poziomie nauczania zakres tematyczny w obszarze merytorycznym jednego z przedmiotów: matematyka, język angielski, chemia, fizyka, biologia.
  2. Minimalny standard 1 opracowanego zestawu zawiera 3 lekcje, przy czym każda lekcja złożona jest ze: scenariusza, teorii, ćwiczeń / zadań, testu wiedzy.
  3. Materiały powinny uwzględniać aktualne dane i istniejący stan wiedzy z dziedziny, której dotyczą, bibliografię, inne wymagania typowe dla tego typu pozycji (rysunki, tabele schematy) zgodnie z programem nauczania klas, dla których są przygotowywane.
  4. Opracowane materiały docelowo zostaną zamieszczone na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej i w formie nieodpłatnej udostępnione wszystkim zainteresowanym. Opracowanie merytoryczne nie obejmuje procesu digitalizacji materiałów.
  5. Opracowane materiały powinny zostać przekazane w wersji elektronicznej na płycie CD / DVD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@bfkk.pl w wersji edytowalnej np. pliki z rozszerzeniem .doc. Wykresy i tabele powinny zostać wykonane w programie MS Word i/lub MS Excel (i przekazane Zamawiającemu w wersji umożliwiającej edytowanie w celu digitalizacji publikacji).

IV. TERMIN

Zakładany termin opracowania materiałów w okresie 03-05.2018.

V. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT

Oferta cenowa musi zostać opracowana na załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularzu ofertowym.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

  • e-mail fundacja@bfkk.pl lub
  • faksu na nr 85 732 95 05 lub
  • za pomocą: poczty, kuriera lub też dostarczona bezpośrednio na adres Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

najpóźniej do dnia: 09.03.2018

VII. DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku dodatkowych pytań, związanych z przygotowaniem oferty prosimy o kontakt z p. Renatą Kryńską tel. 85 653 77 00, e-mail: fundacja@bfkk.pl.

 VIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi formę rozpoznania rynku, a złożona przez Oferenta oferta będzie realizowana  według uznania Zamawiającego. Informacja nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 Formularz ofertowy