Białystok, 07-05-2018r.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15 – 441 Białystok
tel. (085) 653 77 00, fax. (085) 732 95 05
e-mail: fundacja@bfkk.pl
NIP 542-20-98-509
KRS 0000037027
Kod CPV:             80511000-9 Usługi szkolenia personelu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/SNR/RPOWP/2018

na usługę prowadzenia szkoleń dla nauczycieli szkół gimnazjalnych w ramach projektu
„STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem”

I. ZAMAWIAJĄCY

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do złożenia oferty na usługę prowadzenia szkoleń dla nauczycieli szkół gimnazjalnych w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem”.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w oparciu o rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z § 4 Regulaminu Wydatków BFKK z 11.2016 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca 2017r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest merytoryczne prowadzenie zajęć dla 165 nauczycieli szkół gimnazjalnych objętych projektem projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” realizowanych w 15 grupach szkoleniowych w wymiarze 525 godzin szkoleniowych łącznie (35 godzin szkoleniowych / grupę) z następującego zakresu:

1) Metodologia pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwzględnia współpracę z rodzicami i obejmie tematykę m.in. w zakresie:

A)Zasady pracy i tworzenie programów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: zakres i sposoby dostosowania wymagań do aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, formy, sposoby i metody pracy z uczniem, analiza opinii, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania, sformułowanie potrzeb, określenie form, sposobów i metod pracy z uczniem – 5h / grupę.

B) Metody i techniki pracy z uczniem niepełnosprawnym (uczniowie z upośledzeniem umysłowym, uczniowie niewidomi i słabo widzący, uczniowie niesłyszący i słabo słyszący, uczniowie z autyzmem, uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, uczniowie z chorobami przewlekłymi, z ADHD i niedostosowaniem społecznym) – 5h / grupę.

C) Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej niezbędnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi także w aspekcie konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, pracy zespołów, współpracy z poradnią, planowania działań odpowiednich do danego typu niepełnosprawności – 5h / grupę.

2) Warsztat pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych uwzględnia współpracę z rodzicami i obejmie tematykę m.in. w zakresie:

a) Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich w szkole – Jak pracować z dziećmi o SPE ? – 5h / grupę.

b) Metody i techniki pracy z uczniem w procesie uczenia przez doświadczenie – 5h / grupę.

c) Szkoła współpracy – komunikacja i współpraca z rodzicami – 5 h / grupę.

d) Nauczyciel doradcą, czyli jak wspierać uczniów w wyborach edukacyjnych– 5 h / grupę.

Wiedza i umiejętności przeszkolonych nauczycieli będą wykorzystywane w ramach działań prowadzonych przez szkoły do:

  1. organizowania i udzielania przez szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formach wymienionych w rozporządzeniu MEN.
  2. opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami MEN.
  3. opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie zgodnie z przepisami MEN.

W ramach zlecenia usługi Wykonawca przygotuje programu zajęć oraz materiały szkoleniowe, które zostaną powielone przez Zamawiającego.

IV. TERMIN

Zakładany termin realizacji zajęć w okresie 05-09.2018.

V. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT

Oferta cenowa musi zostać opracowana na załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularzu ofertowym.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

  • e-mail fundacja@bfkk.pl lub
  • faksu na nr 85 732 95 05 lub
  • za pomocą: poczty, kuriera lub też dostarczona bezpośrednio na adres Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

najpóźniej do dnia: 18.05.2018

VII. DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku dodatkowych pytań, związanych z przygotowaniem oferty prosimy o kontakt z p. Renatą Kryńską tel. 85 653 77 00, e-mail: rkrynska@bfkk.pl.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

SNR_zapytanie ofertowe_2ZO_ZAŁĄCZNIK

Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi formę rozpoznania rynku, a złożona przez Oferenta oferta będzie realizowana  według uznania Zamawiającego. Informacja nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.