Białystok, dnia 10 grudnia 2020 r.

Znak postępowania: 3/PSDZ/RPOWP/2020

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR   ul.Spółdzielcza 8,  15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Działając na podstawie pkt 11,12 sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze wykonawcy w zapytaniu ofertowym wszczętym w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego na pełnienie funkcji Subregionalnych Branżowych Konsultantów ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w ramach, projektu: Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości następujące informacje:

W prowadzonym zapytaniu ofertowym  złożono następujące oferty:

  • część  1 Pełnienie funkcji Subregionalnego Branżowego Konsultanta ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie białostockim.

OFERTA 1: Mariusz Citkowski,  Al. Jana Pawła II  59D/40; 15-704 Białystok,

Data wpłynięcia oferty: 03.12.2020 r. godz. 09:50

Cena brutto w ramach zamówienia: 63,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote)

Oferent spełnia warunki określone w zamówieniu.

  • część  2 Pełnienie funkcji Subregionalnego Branżowego Konsultanta ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim

OFERTA 1:  Joanna Kalejta, ul. E. Plater 41A/21; 16-400 Suwałki,

Data wpłynięcia oferty: 03.12.2020 r. godz. 10:50

Cena brutto w ramach zamówienia: 63,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote)

Oferent spełnia warunki określone w zamówieniu.

 

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

  • część  1 Pełnienie funkcji Subregionalnego Branżowego Konsultanta ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie białostockim.

OFERTA 1: Mariusz Citkowski,  Al. Jana Pawła II  59D/40; 15-704 Białystok,

Liczba punktów uzyskanych: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 3/PSDZ/RPOWP/2020 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej w części 1 

 

  • część  2 Pełnienie funkcji Subregionalnego Branżowego Konsultanta ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim

OFERTA 1:  Joanna Kalejta, ul. E. Plater 41A/21; 16-400 Suwałki,

Liczba punktów uzyskanych: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 3/PSDZ/RPOWP/2020 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej w części 2 

  Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

informacja o wybranym wykonawcy 3.PSDZ

 

Białystok , 24.11.2020r.

3/PSDZ/RPOWP/2020 – usługa pełnienia funkcji Subregionalnych Branżowych Konsultantów ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” – cz. I-II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

 

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-12-03 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 3/PSDZ/RPOWP/2020
Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji

Usługi pełnienia funkcji Subregionalnych Branżowych Konsultantów ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” – cz. I-II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie nr 2020-4185-18599

Załączniki:

Załącznik nr. 1 do Zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe_3_PSDZ_RPOWP_2020