Białystok, dnia 27 marca 2019 r.

Znak postępowania: 1/CKS/RPOWP/2019

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Działając na podstawie pkt 20 sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze wykonawcy w zapytaniu ofertowym wszczętym w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego realizacji usługi organizacji zajęć edukacyjnych na uczelniach dla uczniów suwalskich szkół zawodowych w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

Wybrany wykonawca

W prowadzonym zapytaniu ofertowym złożono następujące oferty:

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej,

ul. Zwierzyniecka 6/3,

15-333 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2019r.

Cena brutto za realizację usługi: 117 465,00 zł

Ilość uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej,

ul. Zwierzyniecka 6/3,

15-333 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CKS/RPOWP/2019 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

Informacja o wybranym wykonawcy_Postępowanie_1_CKS_RPOWP_2019

 

 

Białystok, dnia 28 lutego 2019 r.

Znak postępowania: 1/CKS/RPOWP/2019                           

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym, znak postępowania: 1/CKS/RPOWP/2019, wszczętego w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem jest usługa organizacji zajęć edukacyjnych na uczelniach dla uczniów suwalskich szkół zawodowych w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferta Wykonawcy – Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej (adres: ul. Zwierzyniecka 6/3, 15-333 Białystok) otrzymała najwyższą punktację w toku oceny merytorycznej.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Białystok, dnia 13 lutego 2019 r.

1/CKS/RPOWP/2019 Usługi organizacji zajęć edukacyjnych na uczelniach dla uczniów suwalskich szkół zawodowych w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2019-02-21 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/CKS/RPOWP/2019

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi organizacji zajęć edukacyjnych na uczelniach dla uczniów suwalskich szkół zawodowych w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166616#