Białystok, dnia 16 marca 2018 r.

Znak postępowania: 2/DZ/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Działając na podstawie sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze wykonawcy w zapytaniu ofertowym wszczętym w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego prowadzenia, moderowania i upowszechniania zawartości  fanpage projektu w mediach społecznościowych tj. na Facebooku oraz na kanale YouTube, stworzenie i moderowanie 10-ciu tematycznych grup dyskusyjnych oraz stworzeniu minimum 1 wersji www najpopularniejszej grupy z Facebooka projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00, podaje do wiadomości następujące informacje:

  1. W prowadzonym zapytaniu ofertowym  złożono następujące oferty:

1)FALMAR PLUS Małgorzata Falkowska, ul. Warszawska 21/110, 15-062 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 20.02.2018r.

Cena całkowita (brutto) za realizację usługi: 53 136,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych).

       2. Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

1)FALMAR PLUS Małgorzata Falkowska, ul. Warszawska 21/110, 15-062 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 

Białystok, dnia 16 luty 2018 r.

Znak postępowania: 2/DZ/RPOWP/2018

 

Treść ogłoszenia została zmieniona:

Informuje się, iż w niniejszym zapytaniu ofertowym dokonano zmiany poprzez poprawę oczywistej pomyłki.

W załączniku nr 2 „Wykaz Doświadczenia” w wyniku pomyłki pominięty został podpunkt d- który jest wymieniony w Zapytaniu Ofertowym w kategorii dotyczącej: Wiedzy i doświadczenia. Poprzez usunięcie poprzedniego załącznika dodano nowy Załącznik nr 2 uzupełniony o pominiętą informację. Dodatkowo w tekście nastąpiło niewłaściwe sformułowanie odnośnie nazwy Załącznika nr 2.

W zapytaniu ofertowym sprostowano informację odnośnie numeru załącznika dotyczącego „Wykazu Doświadczenia” w kategorii: Wiedza i doświadczenie.

Ponadto w Ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności widnieje informacja odnośnie wyboru powiatu – wszystkie, natomiast w Załączniku nr 1 w wyniku pomyłki widnieje powiat: białostocki.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na treść zapytania ofertowego znak postępowania 2/DZ/RPOWP/2018 i wynikają tylko i wyłącznie z omyłki pisarskiej.

 

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia fanpage projektu w mediach społecznościowych oraz moderowaniu 10-ciu tematycznych grup dyskusyjnych projektu  – „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem.

 Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną, kurierem  lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok w godzinach 8.00 -15.00.

Kompletna oferta powinna zostać  złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 21.02.2018 r. do godz. 14.00 w Biurze Projektu.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

Zapytanie ofertowe 2_DZ_RPOWP_2018

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych