Białystok, dnia 22 października 2018 r.

Znak postępowania: 3/CNS/POWER/2018

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Działając na podstawie pkt 20 sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze wykonawcy w zapytaniu ofertowym wszczętym w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego realizacji usługi ewaluacji zewnętrznej ex-post innowacji społecznych testowanych w ramach 32 grantów udzielonych w projekcie „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

Wybrany wykonawca

W prowadzonym zapytaniu ofertowym złożono następujące oferty:

 1) Piotr Fuchs

ul. Wojskowa 5/73,
60-792 Poznań

Data wpłynięcia oferty: 08.10.2018r.

Cena (brutto) za realizację usługi: 54 247,92 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych 92/100 groszy).

 

2) STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH DELTA PARTNER

ul. Zamkowa 3A/1,
43-400 Cieszyn

Data wpłynięcia oferty: 10.10.2018r.

Cena (brutto) za realizację usługi: 84 870,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy).

 

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Piotr Fuchs

ul. Wojskowa 5/73,

60-792 Poznań

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 3/CNS/POWER/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

Informacja o wybranym Wykonawcy

 

 

 

Białystok, dnia 3 października 2018r.

3/CNS/POWER/2018 Usługi ewaluacji zewnętrznej ex-post innowacji społecznych testowanych w ramach 32 grantów udzielonych w projekcie „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” 

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-10-11 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 3/CNS/POWER/2018

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi ewaluacji zewnętrznej ex-post innowacji społecznych testowanych w ramach 32 grantów udzielonych w projekcie „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141022#