Białystok, dnia 21 listopada 2018 r.

Znak postępowania: 3/DZ/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Działając na podstawie pkt 20 sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze wykonawcy w zapytaniu ofertowym wszczętym w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego realizacji usługi zapewnienia noclegu ze śniadaniem, wyżywieniem oraz sal szkoleniowych dla grup – uczestników warsztatów i trenerów w ramach Akademii Doradztwa Zawodowego w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” w zakresie części 1,2 oraz części 3 zapytania ofertowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości następujące informacje:

Wybrany wykonawca

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 1 złożono następujące oferty:

1) ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ZG “LOGOS”

     DOM NAUCZYCIELA W AUGUSTOWIE

     ul. 29 Listopada 9,

      16-300 Augustów

Data wpłynięcia oferty: 05.11.2018r.

Cena (brutto) za realizację usługi:

  • Noclegu ze śniadaniem oraz wyżywieniem w przeliczeniu za jednego uczestnika: 244,00 zł, w tym:
Usługa Cena jednostkowa brutto dla jednej osoby
Nocleg ze śniadaniem 100,00
Przerwa kawowa 60,00
Obiad 54,00
Kolacja 30,00
  • Wynajęcia sali szkoleniowej dla grup za godzinę zegarową:
Usługa Cena jednostkowa brutto za godzinę zegarową
Wynajem sali 35,00

2) Hotel Warszawa

     ul. Zdrojowa 1,
     16-300 Augustów

Data wpłynięcia oferty: 05.11.2018r.

Cena (brutto) za realizację usługi:

  • Noclegu ze śniadaniem oraz wyżywieniem w przeliczeniu za jednego uczestnika: 238,00 zł, w tym:
Usługa Cena jednostkowa brutto dla jednej osoby
Nocleg ze śniadaniem 78,00
Przerwa kawowa 56,00
Obiad 54,00
Kolacja 50,00
  • Wynajęcia sali szkoleniowej dla grup za godzinę zegarową:
Usługa Cena jednostkowa brutto za godzinę zegarową
Wynajem sali 12,50

 

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Hotel Warszawa

ul. Zdrojowa 1,

16-300 Augustów

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 3/DZ/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 2 złożono następujące oferty:

HASS Wasiluk Sp. J.

ul. Boczna 1,
15-181 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 05.11.2018r.

Cena (brutto) za realizację usługi:

  • Noclegu ze śniadaniem oraz wyżywieniem w przeliczeniu za jednego uczestnika: 294,00 zł, w tym:
Usługa Cena jednostkowa brutto dla jednej osoby
Nocleg ze śniadaniem 150,00
Przerwa kawowa 60,00
Obiad 54,00
Kolacja 30,00
  • Wynajęcia sali szkoleniowej dla grup za godzinę zegarową:
Usługa Cena jednostkowa brutto za godzinę zegarową
Wynajem sali 50,00

 

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

HASS Wasiluk Sp. J.

ul. Boczna 1,

15-181 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 3/DZ/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 3 złożono następujące oferty:

PIĘĆ DĘBÓW, J. Skurski, T. Skurski Spółka Jawna

ul. Rymarka 7,
16-030 Supraśl

Data wpłynięcia oferty: 05.11.2018r.

Cena (brutto) za realizację usługi:

  • Noclegu ze śniadaniem oraz wyżywieniem w przeliczeniu za jednego uczestnika: 262,80 zł, w tym:
Usługa Cena jednostkowa brutto dla jednej osoby
Nocleg ze śniadaniem 118,80
Przerwa kawowa 60,00
Obiad 54,00
Kolacja 30,00
  • Wynajęcia sali szkoleniowej dla grup za godzinę zegarową:
Usługa Cena jednostkowa brutto za godzinę zegarową
Wynajem sali 50,00

 

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

PIĘĆ DĘBÓW, J. Skurski, T. Skurski Spółka Jawna

ul. Rymarka 7,

16-030 Supraśl

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 3/DZ/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

Informacja o wybranym wykonawcy

 

 

 

Białystok, dnia 26 października 2018r.

3/DZ/RPOWP/2018 Usługi zapewnienia noclegu ze śniadaniem, wyżywieniem oraz sal szkoleniowych dla grup – uczestników warsztatów i trenerów w ramach Akademii Doradztwa Zawodowego w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”

Status zapytania ofertowego: aktualny
Termin składania ofert: 2018-11-05 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 3/DZ/RPOWP/2018

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi zapewnienia noclegu ze śniadaniem, wyżywieniem oraz sal szkoleniowych dla grup – uczestników warsztatów i trenerów w ramach Akademii Doradztwa Zawodowego w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1145973#