Białystok, dnia 26 marca 2019 r.

Znak postępowania: 4/DZ/RPOWP/2019

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Działając na podstawie pkt 20 sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze wykonawcy w zapytaniu ofertowym wszczętym w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego realizacji usługi produkcji filmów w ramach w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

Wybrany wykonawca

W prowadzonym zapytaniu ofertowym złożono następujące oferty:

1) Golden Storm Film Artur Brzozowski

     ul. Nałkowskich 125/15,

     20-486 Lublin

Data wpłynięcia oferty: 18.02.2019r.

Cena całkowita brutto za realizację usługi: 79 950,00 zł

Cena brutto za wyprodukowanie jednego filmu: 8 883,34 zł

Ilość uzyskanych punktów: 80,00 pkt.

 

2) Double Dare Sp. z o.o.

     ul. Bednarska 26/44,

     90-030 Łódź

Data wpłynięcia oferty: 20.02.2019r.

Cena całkowita brutto za realizację usługi: 132 840,00 zł

Cena brutto za wyprodukowanie jednego filmu: 14 760,00 zł

Ilość uzyskanych punktów: 58,06 pkt.

 

3) Parkos.Media

     ul.Sobieckiego 6 lok. 17,

      15-014 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2019r., godz. 10:17

Cena całkowita brutto za realizację usługi: 80 550,00 zł

Cena brutto za wyprodukowanie jednego filmu: 8 950,00 zł

Ilość uzyskanych punktów: 59,78 pkt.

 

4) VIDEOactions Łukasz Jakubiak

     ul. Słonimskiego 7/555

     00-195 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2019r., godz. 10:35

Cena całkowita brutto za realizację usługi: 154 980,00 zł

Cena brutto za wyprodukowanie jednego filmu: 17 220,00 zł

Ilość uzyskanych punktów: 65,48 pkt.

 

5) Agencja Reklamowa R Projekt Mariusz Kozioł

     ul. Słonimska 5/40,

      15-950 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2019r, godz. 10:52

Cena całkowita brutto za realizację usługi: 110 700,00 zł

Cena brutto za wyprodukowanie jednego filmu: 12 300,00 zł

Ilość uzyskanych punktów: 86,67 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

AGENCJA REKLAMOWA R PROJEKT Mariusz Kozioł,

ul. Słonimska 5/40,

15-950 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2019r, godz. 10:52

Cena całkowita brutto za realizację usługi: 110 700,00 zł

Cena brutto za wyprodukowanie jednego filmu: 12 300,00 zł

Ilość uzyskanych punktów: 86,67 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 4/DZ/RPOWP/2019 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

Informacja o wybranym wykonawcy_Postępowanie_4_DZ_RPOWP_2019

 

 

 

Białystok, dnia 15 lutego 2019 r.

Znak postępowania: 4/DZ/RPOWP/2019                              

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym – znak postępowania: 4/DZ/RPOWP/2019 o udzielenie zamówienia, prowadzonego pod nazwą: usługi produkcji filmów w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Z uwagi na dodanie uszczegóławiających informacji w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jak również z uwagi na liczne zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego co do treści zapisów przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, iż wydłuża termin na składanie ofert do dnia 21.02.2019 r. do godz. 14:00.

 

Treść ogłoszenia została zmieniona:

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Zapytaniu ofertowym_4_DZ_RPOWP_2019, dokonano aktualizacji zapisów w przedmiocie zapytania(w części „Przedmiot zamówienia”), poprzez dodanie zapisu dotyczącego czasu trwania filmów (pkt. 12) o następującej treści:

„12. Czas trwania filmu – każdy film trwa 10 minut (+/- 30 sekund).”, a dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują oznaczenie odpowiednio 13 i 14.

Poprzez usunięcie poprzedniego załącznika, dodano nowy Załącznik: Zapytanie ofertowe_4_DZ_RPOWP_2019_zmiana_15.02.2019, zaktualizowany o wskazany powyżej fragment. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na treść zapytania ofertowego znak postępowania 4/DZ/RPOWP/2019.

Zapytanie ofertowe 4_DZ_RPOWP_2019 02 11_zmiana_15_02_2019

 

 

 

Białystok, dnia 15 lutego 2019 r.

Znak postępowania: 4/DZ/RPOWP/2019                              

 

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku informuje, iż w ramach zapytania ofertowego, wszczętego w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem są: usługi produkcji filmów w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:

 

Pytania z dnia 13.02.2019r.:

________________________________________________________________________________

WYKONAWCA NR 1:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z pytaniem dotyczącym przetargu na 9 filmów w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie”. Niestety nie znalazłam informacji dotyczącej długości filmów, które mają być docelowo stworzone. Wg. kryteriów oceny w zgłoszeniu powinna znaleźć się między innymi koncepcja scenariusza. W związku z tym proszę o doprecyzowanie, jak długi powinien być film, abyśmy mogli stworzyć adekwatny scenariusz.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Czas trwania filmu – każdy film trwa 10 minut (+/- 30 sekund).

Pytanie nr 2:

Widziałam, że w zeszłym roku powstało kilka filmów, które miały między 9 a 12 minut. Czy chcą Państwo powielić zeszłoroczną koncepcję, ale pokazać historie ludzi w nieco inny sposób? Czy są Państwo jednak zainteresowani stworzenia zupełnie nowych propozycji?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zakres usługi obejmuje produkcję 9 filmów i nie jest to usługa dotycząca powielenia zeszłorocznych koncepcji. Zgodnie z zapytaniem, przedmiotem zamówienia jest produkcja cyklu 9 filmów edukacyjnych kreujących pozytywny wizerunek szkół zawodowych, ukazujących lokalne środowiska pracy oraz możliwość zatrudnienia w zawodach w poszczególnych subregionach, z uwzględnieniem specyfiki lokalnych rynków pracy, perspektywy zatrudnienia i kariery z przeznaczeniem do umieszczenia na stronach internetowych, emisji w telewizji, podczas spotkań, konferencji/prezentacji, zajęć doradczych.

 

Pytania z dnia 14.02.2019r.:

________________________________________________________________________________

WYKONAWCA NR 2:

Pytanie nr 1:

W ilu lokalizacjach łącznie będzie nagrywany materiał filmowy? Czy w 9? W jakich dokładnie przedsiębiorstwach?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Produkcja filmów jest usługa zleconą w całości, koncepcja jest elementem oceny. Do zakresu zadań Wykonawcy należy w całości opracowanie koncepcji filmów i ich nagranie.

Państwa wymaganiem jest aby każdy z filmów składał się z czterech części:

a) prezentacji pracy w danym zawodzie, na konkretnych stanowiskach

Pytanie nr 2:

Proszę o odpowiedź jakie zawody mają zostać przedstawione w filmach?  Proszę o wymienienie każdego.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje: „Celem filmów jest upowszechnienie szkolnictwa zawodowego jako pozytywnego wzorca ścieżki kariery, pokazania możliwości pracy na konkretnych stanowiskach i realizację marzeń o „dobrym zawodzie, który daje fajne życie”. Przekaz powinien wzmacniać rozpoznawalność zawodów, w których kształcą szkoły zawodowe na terenie poszczególnych subregionów w województwie podlaskim. Filmy powinny być nowoczesne i dynamiczne, wzbogacone ścieżką dźwiękową, grafiką, tekstem lektorskim oraz animacją (prezentacja danych uatrakcyjniona animacją).”

 Są to jedyne kryterium przy wyborze zawodów.

Pytanie nr 3:

Czy udostępnicie Państwo lokalizacje bezpłatnie aby było możliwe nagranie pracy w danym zawodzie, na konkretnym stanowisku?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie. Zapewnienie miejsca realizacji leży po stronie Wykonawcy.

b) wypowiedzi osoby/osób pracujących na stanowisku, gdzie wykonywane jest dane zadanie zawodowe oraz przedstawicieli przedsiębiorstwa, w którym dane zadania są wykonywane

Pytanie nr 4:

Czy zapewnicie Państwo dla potrzeb nagrań udział osób pracujących na stanowisku, gdzie wykonywane jest dane zadanie zawodowe? Czy udział osób będzie bezpłatny?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie. Zapewnienie udziału osób pracujących na stanowiskach leży po stronie Wykonawcy oraz wszelkie koszty realizacji Zamówienia pokrywa Wykonawca.

Pytanie nr 5:

Czy zapewnicie Państwo udział dla potrzeb nagrań przedstawicieli przedsiębiorstwa? Czy udział przedstawicieli przedsiębiorstwa będzie bezpłatny? Czy jednak wykonawca powinien zadbać o to we własnym zakresie i dokonać rekrutacji oraz castingu? W świetle krótkiego terminu wykonania zadania byłoby to dość trudne.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Nie. Zapewnienie udziału przedstawicieli przedsiębiorstwa leży po stronie Wykonawcy oraz wszelkie koszty realizacji Zamówienia pokrywa Wykonawca.

Pytanie nr 6:

Ile minut powinien trwać każdy z filmów? Ponieważ filmy mają pokazać również „dobre życie” bohaterów zakładam, że powstał jakiś opis case study dla każdego z zawodów. Prosiłabym o ich przesłanie aby można było pokazać ciąg przyczynowo-skutkowy.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Czas trwania filmu – każdy film trwa 10 minut (+/- 30 sekund). Nie ma opracowanego case study, koncepcja jest przedstawiona przez Wykonawcę.

 

WYKONAWCA NR 3:

Pytanie nr 1:

Jaki ma być czas trwania jednego filmu?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Czas trwania filmu – każdy film trwa 10 minut (+/- 30 sekund). 

Pytanie nr 2:

Co Państwo rozumiecie pod pojęciem “prezentacja „dobrego życia” osoby/osób pracujących w konkretnym zawodzie”?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W sekcji dotyczącej Przedmiotu Zamówienia w pkt. 1,2, 4 i 6 jest wskazany cel zamówienia, który doprecyzuje/wyjaśnia pojęcie dobrego życia.

Fragment treści zapytania ofertowego wskazany w odpowiedzi powyżej:

  1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja cyklu 9 filmów edukacyjnych kreujących pozytywny wizerunek szkół zawodowych, ukazujących lokalne środowiska pracy oraz możliwość zatrudnienia w zawodach w poszczególnych subregionach, z uwzględnieniem specyfiki lokalnych rynków pracy, perspektywy zatrudnienia i kariery z przeznaczeniem do umieszczenia na stronach internetowych, emisji w telewizji, podczas spotkań, konferencji/prezentacji.
  2. Działania popularyzatorskie kształcenie zawodowe, których celem jest szerokie upowszechnienie kształcenia w szkołach zawodowych wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców, stworzenie atrakcyjnego wizerunku szkół zawodowych, w szczególności branżowych oraz w procesie doradztwa popytowego zorientowanego na konkretne zawody, stanowiska pracy i czynności zawodowe na nich wykonywane, wymagają zastosowania różnorodnych form przekazu i dotarcia do grupy docelowej. Opracowanie tego typu filmów odpowiada potrzebom i preferencjom poznawczym związanym z materiałami multimedialnymi i prostymi filmami edukacyjnymi „Pokolenia Z”, do którego kierowane będzie doradztwo w modelu usług popytowych. Dlatego przygotowanie filmów ukazujących specyficzne uwarunkowania lokalnych rynków pracy we wszystkich 4 subregionach woj. podlaskiego jest ważnym elementem kampanii upowszechniającej. Zgodnie z rekomendacjami dla osób wspierających doradczo-edukacyjne „Pokolenie Z” filmy prezentujące zawody na poziomie konkretnych czynności zawodowych muszą zastąpić zakurzone segregatory z opisami zawodów
  3. Nadrzędnym celem działań medialnych upowszechniających jest kreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, przełamywanie utrwalonych i funkcjonujących w społeczeństwie negatywnych stereotypów związanych z tą kategorią kształcenia (takich jak np. w szkołach zawodowych uczą się tylko najgorsi i mało ambitni uczniowie, po szkole zawodowej nie idzie się na studia, szkoła zawodowa oznacza niski poziom wykształcenia, po ukończeniu szkoły zawodowej nie ma się dobrych perspektyw na pracę itp.).
  4. Celem filmów jest upowszechnienie szkolnictwa zawodowego jako pozytywnego wzorca ścieżki kariery, pokazania możliwości pracy na konkretnych stanowiskach i realizację marzeń o „dobrym zawodzie, który daje fajne życie”. Przekaz powinien wzmacniać rozpoznawalność zawodów, w których kształcą szkoły zawodowe na terenie poszczególnych subregionów w województwie podlaskim. Filmy powinny być nowoczesne i dynamiczne, wzbogacone ścieżką dźwiękową, grafiką, tekstem lektorskim oraz animacją (prezentacja danych uatrakcyjniona animacją).

 

Pytania z dnia 15.02.2019r.:

________________________________________________________________________________

WYKONAWCA NR 4:

Pytanie nr 1:

 Czy Zamawiający może wskazać jaką kwotę zamierza przekazać na realizację zamówienia? Ma to znaczenie przy doborze ekipy oraz środków do realizacji filmów.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, pkt. 13 w sekcji „Miejsce i sposób składania ofert” Zamawiający wskazuje: „Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.bfkk.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert.”

 Treścią zapytania ofertowego nie jest kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, pytanie wykracza poza zakres wyjaśnień dot. niniejszego zapytania.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający może wskazać listę zawodów, które mają być prezentowane w filmach? Będzie to bardzo przydatne przy opisywaniu koncepcji filmów.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje: „Celem filmów jest upowszechnienie szkolnictwa zawodowego jako pozytywnego wzorca ścieżki kariery, pokazania możliwości pracy na konkretnych stanowiskach i realizację marzeń o „dobrym zawodzie, który daje fajne życie”. Przekaz powinien wzmacniać rozpoznawalność zawodów, w których kształcą szkoły zawodowe na terenie poszczególnych subregionów w województwie podlaskim. Filmy powinny być nowoczesne i dynamiczne, wzbogacone ścieżką dźwiękową, grafiką, tekstem lektorskim oraz animacją (prezentacja danych uatrakcyjniona animacją).”

 Są to jedyne kryterium przy wyborze zawodów.

Pytanie nr 3:

Czy osoby pracujące w opisanych zawodach oraz przedsiębiorcy ich zatrudniający zostaną wskazani przez Zamawiającego? Jeśli tak, to czy ich udział wiąże się z odpłatnością za udział w filmie?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie. Zapewnienie udziału osób pracujących w opisanych zawodach oraz przedsiębiorcy ich zatrudniający leży po stronie Wykonawcy oraz wszelkie koszty realizacji Zamówienia pokrywa Wykonawca.

Pytania i odpowiedzi z dn. 13.02.2019r., 14.02.2019r., 15.02.2019r. – ZBIORCZE

 

 

 

Białystok, dnia 11 lutego 2019r.

4/DZ/RPOWP/2019 Usługi produkcji filmów w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2019-02-19 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 4/DZ/RPOWP/2019

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi produkcji filmów w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1166001#

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 4_DZ_RPOWP_2019 02 11_zmiana_15_02_2019

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór wykazu doświadczenia

Załącznk nr 3 – Wzór wykazu osób