Białystok, dnia 13 luty 2018 r.

Znak postępowania: 1/DZ/RPOWP/2018

 

Informacja

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku informuje o unieważnieniu postępowania znak 1/DZ/RPOWP/2018, wszczętego w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest: Prowadzenie, moderowanie i upowszechnianie zawartości  fanpage projektu w mediach społecznościowych tj. na Facebooku oraz na kanale YouTube, stworzenie i moderowanie 10-ciu tematycznych grup dyskusyjnych oraz stworzeniu minimum 1 wersji www najpopularniejszej grupy z Facebooka projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia fanpage projektu w mediach społecznościowych oraz moderowaniu 10-ciu tematycznych grup dyskusyjnych projektu  – „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem.

 

Ofertę należy złożyć w formie oryginału pocztą tradycyjną, kurierem  lub osobiście (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok w godzinach 8.00 -15.00.

Kompletna oferta powinna zostać  złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do 15.02.2018 r. do godz. 14.00 w Biurze Projektu.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane

zapytanie_nr 1_DZ_RPOWP_2018

zapytanie_nr 1_Formularz

zapytanie_nr 1_załacznik_1