Białystok, dnia 16 listopada 2018 r.

Znak postępowania: 1/NAWI/POWER/2018                        

Informacja

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku informuje o unieważnieniu postępowania znak: 1/NAWI/POWER/2018, wszczętego w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem są: usługi realizacji zadania Lokalnego Menedżera 50+ związane z organizacją i moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem w jednym z województw spośród 15 województw z wyłączeniem województwa podlaskiego oraz z wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach (przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach) zatrudniających do 250 pracowników, posiadających siedzibę na terenie tego województwa oraz zatrudniających co najmniej 3 pracowników po 50 roku życia poprzez usługę audytu i szkoleń na 3 stanowiskach pracowników po 50 roku życia, w ramach projektu “NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

Jednocześnie Zamawiający podaje do wiadomości, iż zgodnie z treścią zapytania ofertowego – Dodatkowych warunków pkt. 3 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyny”.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Białystok, dnia 13 listopada 2018r.

1/NAWI/POWER/2018 Usługi realizacji zadania Lokalnego Menedżera 50+ w ramach projektu “NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-11-23 15:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/NAWI/POWER/2018

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi realizacji zadania Lokalnego Menedżera 50+ związanego z organizacją i moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem w jednym z województw, spośród 15 województw z wyłączeniem województwa podlaskiego oraz z wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach (przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach) zatrudniających do 250 pracowników, posiadających siedzibę na terenie tego województwa oraz zatrudniających co najmniej 3 pracowników po 50 roku życia poprzez usługę audytu i szkoleń na 3 stanowiskach pracowników po 50 roku życia w ramach projektu “NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149119#

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe_1_NAWI_POWER_2018 – 13.11.2018

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy