Białystok, dnia 3 października 2018 r.

Znak postępowania: 2/CNS/POWER/2018                           

Informacja

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku informuje o unieważnieniu postępowania znak: 2/CNS/POWER/2018, wszczętego w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem są: usługi ewaluacji zewnętrznej ex-post innowacji społecznych testowanych w ramach 32 grantów udzielonych w projekcie „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie Zamawiający podaje do wiadomości, iż zgodnie z treścią zapytania ofertowego – Dodatkowych warunków pkt. 3 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyny”.

Informacja o unieważnieniu postępowania – 2_CNS_POWER_2018

 

 

 

Białystok, dnia 19 września 2018 r.

Znak postępowania: 2/CNS/POWER/2018                               

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku informuje, iż w ramach zapytania ofertowego, wszczętego w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem są: usługi ewaluacji zewnętrznej ex-post innowacji społecznych testowanych w ramach 32 grantów udzielonych w projekcie „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:

 

Pytanie nr 1:

Ile grantów zostało zrealizowanych w poszczególnych kategoriach innowacji (Uczeń, Mistrz, Mentor, Student)?

Odpowiedź:

Ilość grantów w poszczególnych kategoriach: Mentor: 19; Student: 6; Mistrz: 4 Uczeń 3 – z zastrzeżeniem, iż powyższy podział nie jest jednoznaczny, gdyż większość grantów mogła być rozpatrywana w kilku kategoriach (problem z wyborem odbiorcy lub użytkownika innowacji przy określaniu kategorii przez grantobiorcę). W zależności od przyjęcia kryterium (odbiorca vs. użytkownik innowacji) liczby te mogą istotnie ulec zmianie, zwiększając liczebność kategorii Mentor oraz Mistrz. Dlatego też Zamawiający nie określił tego podziału w przedmiotu zamówienia – wskazując arbitralnie metodologii badania – oczekując, iż wykonawca w swoich rekomendacjach z ewaluacji grantów dokona prawidłowego przydziału do kategorii interpretowanych w kontekście opisanych przez Wykonawcę wyzwań wdrożeniowych.   

 

Pytanie nr 2:

Czy w trakcie jednego zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z grantodawcami oraz uczestnikami testów Wykonawca może skonsultować więcej niż jeden grant?

Odpowiedź:

Tak, z zastrzeżeniem, że Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki do wysokiej jakości badania zapewniającego realizację celów badania określonych w przedmiocie zamówienia.

 

Pytanie nr 3:

Czy w trakcie jednego indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) Wykonawca może skonsultować więcej niż jeden grant?

Odpowiedź:

Tak, z zastrzeżeniem, że Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki do wysokiej jakości badania zapewniającego realizację celów badania określonych w przedmiocie zamówienia.

 

Pytanie nr 4:

Czy w trakcie jednego wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) Wykonawca może poddać ocenie więcej niż jeden grant?

 

Odpowiedź:

Tak, z zastrzeżeniem, że Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki do wysokiej jakości badania zapewniającego realizację celów badania określonych w przedmiocie zamówienia.

 

Pytanie nr 5:

Proszę o doprecyzowanie, jak będą oceniane oferty w kryterium M1.

Czy brana pod uwagę będzie łączna liczba FGI przeprowadzonych w ramach całego zamówienia, czy też liczba FGI, na których skonsultowany zostanie każdy z grantów? Przykładowo: zrealizujemy łącznie 8 FGI. Na każdym z nich omawiać będziemy kilka grantów.

Każdy z 32 grantów omówiony zostanie na co najmniej 2 FGI.

 

Odpowiedź:

Sposób przyznawania punktów został precyzyjnie określony w zapytaniu ofertowym. Będzie brana pod uwagę liczba dodatkowych badań w stosunku do wskazanych w przedmiocie, a liczba ta będzie oceniana według przedstawionego wzoru.

 

Pytanie nr 6:

Proszę o doprecyzowanie, jak będą oceniane oferty w kryterium M2.

Czy brana pod uwagę będzie łączna liczba IDI przeprowadzonych w ramach całego zamówienia, czy też liczba IDI, w trakcie których opiniowany będzie każdy z grantów?

 

Odpowiedź:

Sposób przyznawania punktów został precyzyjnie określony w zapytaniu ofertowym. Będzie brana pod uwagę liczba dodatkowych badań w stosunku do wskazanych w przedmiocie, a liczba ta będzie oceniana według przedstawionego wzoru.

 

Pytanie nr 7:

Proszę o doprecyzowanie, jak będą oceniane oferty w kryterium M3.

Czy brana pod uwagę będzie łączna liczba CATI przeprowadzonych w ramach całego zamówienia, czy też liczba CATI, w ramach których oceniony będzie każdy z grantów?

 

Odpowiedź:

Sposób przyznawania punktów został precyzyjnie określony w zapytaniu ofertowym. Będzie brana pod uwagę liczba dodatkowych badań w stosunku do wskazanych w przedmiocie, a liczba ta będzie oceniana według przedstawionego wzoru.

 

Pytanie nr 8:

Jaką kwotą maksymalną dysponujecie Państwo na realizację zamówienia? Informacja ta pozwoli dopasować metodologię badania do możliwości finansowych Zamawiającego.

 

Odpowiedź:

Nie udzielamy informacji w tym zakresie. Zamawiający nie ma obowiązku podawania informacji o posiadanym budżecie.

 

Pytanie nr 9:

Proszę o wyjaśnienie, czy grantodawcy odniosą jakiekolwiek korzyści (poza prestiżem) jeżeli testowana przez nich innowacja społeczna zostanie wybrana do upowszechnień i wdrożeń. Informacja ta byłaby pomocna do opracowania koncepcji realizacji badania. Jeżeli grantodawcy mają interes w tym, by ich innowacja społeczna oceniona została najwyżej, to należałoby zastosować inne rozwiązania metodologiczne niż w sytuacji braku takiego interesu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie gwarantuje żadnych rozwiązań związanych z korzyściami grantobiorców. Wykonawca powinien dostosować metodologię do realiów projektu, zakładając, że Grantodawcy nie odnoszą żadnych korzyści poza prestiżem z uczestnictwa w procesie upowszechniania i wdrażania innowacji.

 

Pytanie nr 10:

Proszę o informację, czy Zamawiający oczekuje, iż efektem prac Wykonawcy będą 32 osobne raporty (każdy poświęcony jednej ewaluacji), czy też oczekiwany jest tylko 1 raport zbiorczy/podsumowujący. Jakie są oczekiwania Zamawiającego w stosunku do raportów/raportu (np. liczba stron).

 

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, iż łącznie przebadanych zostanie 32 granty wraz z raportami i rekomendacjami wdrożeniowymi, na podstawie której Kapituła wybierze co najmniej 4 innowacje do wdrożeń. Wykonawca nie ma oczekiwań, co do ilości stron poszczególnych raportów – powinny jednak odnosić się do każdego grantu i zawierać wskazane elementy umożliwiające Kapitule wybrać innowacje do dalszych wdrożeń. Jednym słowem raporty muszą spełnić funkcje opisową i rekomendacyjną ułatwiającą prace Komisji.

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 18.09.2018r. – 2_CNS_POWER_2018

 

 

Białystok, dnia 11 września 2018r.

2/CNS/POWER/2018 Usługi ewaluacji zewnętrznej ex-post innowacji społecznych testowanych w ramach 32 grantów udzielonych w projekcie „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-09-21 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 2/CNS/POWER/2018

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi ewaluacji zewnętrznej ex-post innowacji społecznych testowanych w ramach 32 grantów udzielonych w projekcie „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136429