Białystok, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018

 

 

Informacja

o unieważnieniu postępowania – 25 część  zamówienia

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 11/DOR/DZ/RPOWP/2018 w zakresie 25 części zamówienia, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – część 25 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Publicznym Gimnazjum w Grodzisku, ul. 1-go Maja 34, 17-315 Grodzisk – realizacja 9 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (9 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 94 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 47 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

            Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – część 25 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Publicznym Gimnazjum w Grodzisku, ul. 1-go Maja 34, 17-315 Grodzisk – realizacja 9 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (9 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 94 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 47 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). W wymienionej części postępowania w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert, została złożona jedna oferta przez Wykonawcę – Katarzynę Nauda.

            Wykonawca – Katarzyna Nauda – na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp oraz pkt 6.3 SIWZ została wezwana do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wykaz osób, w którym w kolumnie doświadczenie zawarł informacje odnośnie wymiaru godzinowego zrealizowanego doradztwa edukacyjno-zawodowego, przy czym z treści informacji zawartych w wykazie osób odnośnie posiadanego doświadczenia nie wynikało wprost, że doradztwo edukacyjno-zawodowe było realizowane dla uczniów szkół gimnazjalnych.

            Wobec powyższego Zamawiający, mając na względzie dyspozycję art. 26 ust. 3 Pzp, pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00. Wykonawca uchybił wezwaniu i nie uzupełnił dokumentów we wskazanym terminie, w konsekwencji nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu, toteż został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 i art. 24 ust. 4 Pzp.

Art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Art. 24 ust. 4 Pzp: Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

Informacja o unieważnieniu – część 25

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00:

1 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach, ul. Tadeusz Kościuszki 126, 16-400 Suwałki – realizacja 19 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (19 grup x 1 godzina; czas trwania 1 godzina doradztwa grupowego = 45 minut) oraz realizacja 218 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 109 uczniów ze szkoły (2 spotkania po 1 godzinie; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

4 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, ul. Klonowa 51, 16-400 Suwałki – realizacja 15 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (15 spotkań (grup) x 1 godzina; czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 164 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 82 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

7 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Jerzego Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki – realizacja 12 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (12 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 138 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 69 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

11 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Słobódce, Słobódka 9, 16-411 Szypliszki – realizacja 5 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (5 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 64 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 32 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

15 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Sejnach, ul. Adama Mickiewicza 36, 16-500 Sejny – realizacja 11 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (11 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 124 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 62 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

26 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Gimnazjum Niepublicznego nr 2 w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 58, 16-400 Suwałki – realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 46 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 23 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

27 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Kaletniku, Kaletnik 46, 16-411 Szypliszki – realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 46 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 23 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

28 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowski w Przebrodzie, Przebród 15, 16-402 Suwałki – realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 46 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 23 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

30 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach, ul. Sejneńska 45, 16-407 Suwałki – realizacja 4 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (4 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 46 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 23 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

38 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak, Płociczno Tartak 16, 16-42 Suwałki – realizacja 1 godziny doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (1 grupa x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 20 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 10 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 1 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

 1. Logos Centrum Edukacyjne

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża

2.        Małgorzata Dziuba ul. Okuniowiec 8,

16-402 Suwałki

30 pkt. 50 pkt. 20 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Małgorzata Dziuba

ul. Okuniowiec 8,

16-402 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44,

18-400 Łomża

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 4 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

 1. Logos Centrum Edukacyjne

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża

2.        Barbara Klaus,

ul. Młynarskiego 16/11, 16-400 Suwałki

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Barbara Klaus,

ul. Młynarskiego 16/11,

16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44,

18-400 Łomża

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 7 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Agnieszka Romansewicz,

ul. Papieża Jana Pawła II 10/63,

16-400 Suwałki

30 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Agnieszka Romansewicz,

ul. Papieża Jana Pawła II 10/63,

16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 11 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Anna Guzewicz,

ul. Cisowa 8,

16-500 Sejny

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Anna Guzewicz,

ul. Cisowa 8,

16-500 Sejny

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 15 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Konsorcjum: Halina Borowska ul. Zawadzkiego 20/15, 16-500 Sejny,

Barbara Kukolska ul. Zawadzkiego 31, 16-500 Sejny

30 pkt. 50 pkt. 20 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum: Halina Borowska ul. Zawadzkiego 20/15, 16-500 Sejny;

Barbara Kukolska ul. Zawadzkiego 31, 16-500 Sejny

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 26 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Joanna Stabińska,

Płociczno-Tartak 86,

16-402 Suwałki

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Joanna Stabińska,

Płociczno-Tartak 86,

16-402 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 27 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Edyta Sawicka,

ul. Kasztanowa 10/35,
16-400 Suwałki

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Edyta Sawicka,

ul. Kasztanowa 10/35,
16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 28 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Anna Wizgo,

ul. Grunwaldzka 4d,

16-400 Suwałki

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Anna Wizgo,

ul. Grunwaldzka 4d,

16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 30 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Joanna Wolska,

ul. Osiedle Wistuć 3/5,

16-407 Wiżajny

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Joanna Wolska,

ul. Osiedle Wistuć 3/5,

16-407 Wiżajny

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 38 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Joanna Stabińska,

Płociczno – Tartak 86,

16-402 Suwałki

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Joanna Stabińska,

Płociczno – Tartak 86,

16-402 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2)

 

                                         Katarzyna Dołkin

                        Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADRU

UL.Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00:

2 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki – realizacja 10 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (10 grup x 1 godzina; 1 godzina doradztwa grupowego = 45 minut) oraz realizacja 118 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 59 uczniów ze szkoły (2 spotkania po 1 godzinie; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut) ,

3 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 36, 16-400 Suwałki – realizacja 27 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (27 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 314 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 157 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

5 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki – realizacja 21 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (21 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 240 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 120 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

6 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego  i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach, ul. Romualda Minkiewicza 50, 16-402 Suwałki – realizacja 11 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (11 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 128 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 64 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

8 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. M. Bakałarza w Bakałarzewie, ul. Króla Zygmunta Starego 1, 16-423 Bakałarzewo – realizacja 5 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (5 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 56 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 28 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

9 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, ul. Marii Konopnickiej 6, 16-424 Filipów – realizacja 7 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (7 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 80 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 40 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

10 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. D. Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie, ul. Suwalska 51, 16-404 Suwałki – realizacja 7 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (7 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 80 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 40 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

12 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 8, 16-320 Bargłów Kościelny – realizacja 11 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (11 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 126 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 63 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

13 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Nowince, Nowinka 14, 16-304 Nowinka – realizacja 5 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (5 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 56 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 28 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

14 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Płaskiej, Płaska 56, 16-326 Płaska – realizacja 5 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (5 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 56 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 28 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

16 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Augustowie, Augustowo 30, 17-100 Bielsk Podlaski – realizacja 9 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (9 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 98 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 49 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

17 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, ul. Kościuszki 21, 17-100 Bielsk Podlaski – realizacja 14 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (14 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 162 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 81 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

18 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 126, 17-100 Bielsk Podlaski – realizacja 12 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (12 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 138 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 69 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

19 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim, ul. Poniatowskiego 9, 17-100 Bielsk Podlaski – realizacja 12 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (12 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 140 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 70 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

20 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Boćkach, ul. Dubieńska 4, 17-111 Boćki – realizacja 6 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (6 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 66 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 33 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

21 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum Publicznym w Czeremsze, ul. Szkolna 2, 17-240 Czeremcha – realizacja 5 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (5 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 54 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 27 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

29 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów Oddziału Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki – realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 46 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 23 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

31 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Glinniku, Glinnik 40c, 17-120 Brańsk – realizacja 4 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (4 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 44 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 22 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

32 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie, Oleksin 35, 17-120 Brańsk – realizacja 4 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (4 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 44 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 22 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

33 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli, ul. Bielska 32, 17-106 Orla – realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 32 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 16 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

34 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Parkowa 30, 17-204 Dubicze Cerkiewne – realizacja 2 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (2 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 32 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 16 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

36 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4, 17-250 Kleszczele – realizacja 2 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (2 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 34 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 17 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut),

37 część zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Milejczycach, ul. Szkolna 2, 17-332 Milejczyce – realizacja 3 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (3 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 34 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 17 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut), podaje do wiadomości następujące informacje:

2. W prowadzonym postępowaniu – część 2 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

 1. Logos Centrum Edukacyjne

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża

2.        Beata Jolanta Kotarska

ul. Królowej Jadwigi 14,

16-400 Suwałki

30 pkt. 30 pkt. 20 pkt. 80 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Beata Jolanta Kotarska

ul.Królowej Jadwigi 14,

16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44,

18-400 Łomża

3. W prowadzonym postępowaniu – część 3 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

 1. Logos Centrum Edukacyjne

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża

2.        Izabela Bujnowska,

ul. Wypusty 56,

16-300 Augustów

30 pkt. 50 pkt. 20 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Izabela Bujnowska,

ul. Wypusty 56,

16-300 Augustów

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44,

18-400 Łomża

5. W prowadzonym postępowaniu – część 5 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

 1. Logos Centrum Edukacyjne

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża

2.        Konsorcjum:

Anna Brzozowska
Alicja Kalinowska, ul. A. Putry 1/8, 16-400 Suwałki
ul. Daszyńskiego 9a/47 16-400 Suwałki

30 pkt. 50 pkt. 20 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum:

Anna Brzozowska 

ul. A. Putry 1/8, 16-400 Suwałki

Alicja Kalinowska,

ul. Daszyńskiego 9a/47 16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44,

18-400 Łomża

6. W prowadzonym postępowaniu – część 6 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

 1. Logos Centrum Edukacyjne

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44, 18-400 Łomża

2.        Magdalena Kaszkiel,

ul. Papieża Jana Pawła II 16/62,

16-400 Suwałki

30 pkt. 50 pkt. 20 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Magdalena Kaszkiel,

ul. Papieża Jana Pawła II 16/62,

16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44,

18-400 Łomża

8. W prowadzonym postępowaniu – część 8 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Marzena Kaplińska,

Zaręby 19,

16-423 Bakałarzewo

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Marzena Kaplńska,

Zaręby 19,

16-423 Bakałarzewo

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

9. W prowadzonym postępowaniu – część 9 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Renata Anna Pszkowska,

ul. Fabryczna 10/1,

16-424 Filipów

30 pkt. 50 pkt. 20 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Renata Anna Pszkowska,

ul. Fabryczna 10/1,

16-424 Filipów

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

10. W prowadzonym postępowaniu – część 10 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Radosław Modzelewski,

ul. Emilii Plater 45A/7,

16-400 Suwałki

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Radosław Modzelewski,

ul. Emilii Plater 45A/7,

16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

12. W prowadzonym postępowaniu – część 12 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Agnieszka Ejzel,

ul. Cmentarna 20 A/2,

16-320 Bargłów Kościelny

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Agnieszka Ejzel,

ul. Cmentarna 20 A/2,

16-320 Bargłów Kościelny

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

13. W prowadzonym postępowaniu – część 13 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Alina Sobolewska,

ul. Młyńska 27,

16-300 Augustów

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Alina Sobolewska,

ul. Młyńska 27,

16-300 Augustów

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

14. W prowadzonym postępowaniu – część 14 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Ewa Pużyńska,

ul. Płaska 58/1,

16-326 Płaska

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ewa Pużyńska,

ul. Płaska 58/1,

16-326 Płaska

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

16. W prowadzonym postępowaniu – część 16 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Katarzyna Łuczaj,

ul. Adama Mickiewicza 27/8,
17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 30 pkt. 20 pkt. 80 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Katarzyna Łuczaj,

ul. Adama Mickiewicza 27/8,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

17. W prowadzonym postępowaniu – część 17 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Iwona Kołos,

ul. Myśliwska 17,

17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Iwona Kołos,

ul. Myśliwska 17,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

18. W prowadzonym postępowaniu – część 18 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Katarzyna Łuczaj,

ul. Adama Mickiewicza 27/8,

17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 30 pkt. 20 pkt. 80 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Katarzyna Łuczaj,

ul. Adama Mickiewicza 27/8,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

19. W prowadzonym postępowaniu – część 19 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Iwona Kołos,

ul. Myśliwska 17,

17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Iwona Kołos,

ul. Myśliwska 17,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

20. W prowadzonym postępowaniu – część 20 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Iwona Kołos,

ul. Myśliwska 17,

17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Iwona Kołos,

ul. Myśliwska 17,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

21. W prowadzonym postępowaniu – część 21 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Aneta Kotowicz,

ul. Zachodnia 2,

17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Aneta Kotowicz,

ul. Zachodnia 2,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 29 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Bożena Omiljanowicz,

Stary Folwark 65,

16-402 Suwałki

30 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Bożena Omiljanowicz,

Stary Folwark 65,

16-402 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 31 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Iwona Kołos,

ul. Myśliwska 17,

17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Iwona Kołos,

ul. Myśliwska 17,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 32 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Katarzyna Łuczaj,

ul. Adama Mickiewicza 27/8,

17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 30 pkt. 20 pkt. 80 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Katarzyna Łuczaj,

ul. Adama Mickiewicza 27/8,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 33 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Katarzyna Łuczaj,

ul. Adama Mickiewicza 27/8,

17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 30 pkt. 20 pkt. 80 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Katarzyna Łuczaj,

ul. Adama Mickiewicza 27/8,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część 34 zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Aneta Kotowicz,

ul. Zachodnia 2,

17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Aneta Kotowicz,

ul. Zachodnia 2,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

36. W prowadzonym postępowaniu – część 36 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Aneta Kotowicz,

ul. Zachodnia 2,

17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Aneta Kotowicz,

ul. Zachodnia 2,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

37. W prowadzonym postępowaniu – część 37 zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Jakość – 50 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność – 20 pkt.

Razem

max – 100

1.        Aneta Kotowicz,

ul. Zachodnia 2,

17-100 Bielsk Podlaski

30 pkt. 20 pkt. 20 pkt. 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Aneta Kotowicz,

ul. Zachodnia 2,

17-100 Bielsk Podlaski

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

                                                                                                                                                  Katarzyna Dołkin

                                                                                                 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Białystok, dnia 09 kwietnia 2018 r.

Znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018

 

Informacja

o unieważnieniu postępowania – 22 część  zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 11/DOR/DZ/RPOWP/2018 w zakresie 22 części zamówienia, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – część 22 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr. 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, ul. 3-go Maja 54, 17-200 Hajnówka – realizacja 6 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (6 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 76 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 38 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut).

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – część 22 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr. 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, ul. 3-go Maja 54, 17-200 Hajnówka – realizacja 6 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (6 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 76 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 38 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

 

 

Białystok, dnia 09 kwietnia 2018 r.

Znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018

 

Informacja

o unieważnieniu postępowania – 23 część  zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 11/DOR/DZ/RPOWP/2018 w zakresie 23 części zamówienia, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – część 23 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka – realizacja 8 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (8 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 88 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 44 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut).

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – część 23 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka – realizacja 8 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (8 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 88 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 44 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

 

 

 

Białystok, dnia 09 kwietnia 2018 r.

Znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018

 

Informacja

o unieważnieniu postępowania – 24 część  zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 11/DOR/DZ/RPOWP/2018 w zakresie 24 części zamówienia, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – część 24 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2, 17-200 Hajnówka – realizacja 7 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (7 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 98 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 49 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut).

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – część 24 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Oddziale Gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2, 17-200 Hajnówka – realizacja 7 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (7 grup x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 98 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 49 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

 

 

Białystok, dnia 09 kwietnia 2018 r.

Znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018

 

Informacja

o unieważnieniu postępowania – 35 część  zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 11/DOR/DZ/RPOWP/2018 w zakresie 35 części zamówienia, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – część 35 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Dubinach, ul. Główna 1B, 17-200 Hajnówka – realizacja 2 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (2 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 34 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 17 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut).

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018, którego przedmiotem są: usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” – część 35 zamówienia: usługa doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego i indywidualnego dla uczniów w Gimnazjum w Dubinach, ul. Główna 1B, 17-200 Hajnówka – realizacja 2 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego grupowego (2 grupy x 1 godzina, czas trwania spotkania 1 godzina = 45 minut) oraz realizacja 34 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego dla 17 uczniów ze szkoły (2 spotkania x 1 godzina; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut). W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

 

Białystok, dnia 06 kwietnia 2018 r.

Znak postępowania: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, podaje do wiadomości następujące informacje:

1)   kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 1. część zamówienia 15 405,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta pięć złotych 00/100 groszy),
 2. część zamówienia 8 320,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
 3. część zamówienia 22 165,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 4. część zamówienia 11 635,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy),
 5. część zamówienia 16 965,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 6. część zamówienia 9 035,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy),
 7. część zamówienia 9 750,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 8. część zamówienia 3 965,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 9. część zamówienia 5 655,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 10. część zamówienia 5 655,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 11. część zamówienia 4 485,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 12. część zamówienia 8 905,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych 00/100 groszy),
 13. część zamówienia 3 965,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 14. część zamówienia 3 965,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 15. część zamówienia 8 775,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 16. część zamówienia 6 955,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 17. część zamówienia 11 440,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 18. część zamówienia 9 750,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 19. część zamówienia 9 880,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 20. część zamówienia 4 680,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 21. część zamówienia 3 835,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy),
 22. część zamówienia 5 330,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100 groszy),
 23. część zamówienia 6 240,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 24. część zamówienia 6 825,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100 groszy),
 25. część zamówienia 6 695,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 26. część zamówienia 3 185,00 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 27. część zamówienia 3 185,00 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 28. część zamówienia 3 185,00 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 29. część zamówienia 3 185,00 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 30. część zamówienia 3 250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 31. część zamówienia 3 120,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100 groszy)
 32. część zamówienia 3 120,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
 33. część zamówienia 2 275,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 34. część zamówienia 2 210,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100 groszy),
 35. część zamówienia 2 340,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 36. część zamówienia 2 340,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 37. część zamówienia 2 405,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięć złotych 00/100 groszy),
 38. część zamówienia 1 365,00 zł (słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy 

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

 

1    cześć zamówienia :

a)            LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki S.C.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44

18-400 Łomża

 

•             Cena zmówienia: 54 535,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

b)             Małgorzata Dziuba

Okunowiec 8

16-402 Suwałki

•             Cena zmówienia: 15 405,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

2     cześć zamówienia :

a)            LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki S.C.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44

18-400 Łomża

•             Cena zmówienia: 28 990,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

b)             Beata Jolanta Kotarska

ul. Królowej Jadwigi 14

16-400 Suwałki

•             Cena zmówienia: 8 320,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ

 

3    cześć zamówienia :

a)            LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki S.C.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44

18-400 Łomża

•             Cena zmówienia: 54 535,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

b)           Izabela Bujnowska

ul. Wypusty 56

16-300 Augustów

•             Cena zmówienia: 22 165,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

4     cześć zamówienia:

a)            LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki S.C.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44

18-400 Łomża

•             Cena zmówienia: 28 990,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

b)           Barbara Klaus

ul. Młynarskiego 16/11

16-400 Suwałki

•             Cena zmówienia: 11 635,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

5     cześć zamówienia:

a)            LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki S.C.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44

18-400 Łomża

•             Cena zmówienia: 54 535,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

b)           Anna Brzozowska ul. A.Putry 1/8 Suwałki; Alicja Kalinowska ul. Daszyńskiego 9a/47, 16-400 Suwałki

•             Cena zmówienia: 16 965,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

6   cześć zamówienia:

a)            LOGOS CENTRUM EDUKACYJNE

Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki S.C.

ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44

18-400 Łomża

•             Cena zmówienia: 28 990,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

b)           Magdalena Kaszkiel

ul. Papieża Jana Pawła II 16-62

16-400 Suwałki

•             Cena zmówienia: 9 035,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

7    cześć zamówienia :

 Agnieszka Romansewicz

ul. Jana Pawła II 10/63,

16-400 Suwałki

•             Cena zmówienia: 9 750,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

8  cześć zamówienia:

Marzena Kaplińska

Zdręby 19

16-423 Bakałarzewo

•             Cena zmówienia: 3 965,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

9    cześć zamówienia:

Renata Anna Paszkowska

ul. Fabryczna 10/1

16-424 Filipów

•             Cena zmówienia: 5 655,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

10     cześć zamówienia:

 Radosław Modzelewski

ul. Emilii Plater 45a/7

16-400 Suwałki

•             Cena zmówienia: 5 655,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

11      cześć zamówienia :

Anna Guzewicz

ul. Cisowa 8

16-500 Sejny

•             Cena zmówienia: 4 485,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

12      cześć zamówienia:

Agnieszka Ejzel

ul. Cmentarna 20a/2

16-320 Bargłów Kościelny

•             Cena zmówienia: 8 905,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

13       cześć zamówienia :

Alina Sobolewska

ul. Młyńska 27

16-300 Augustów

•             Cena zmówienia: 3 965,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

14     cześć zamówienia :

Ewa Pużyńska

Płaska 58/1

16-326 Płaska

•             Cena zmówienia: 3 965,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

15     cześć zamówienia :

Halina Borowska ul. Zawadzkiego 20/15, 16-500 Sejny, Barbara Kukolska ul. Zawadzkiego 31, 16-500 Sejny

•             Cena zmówienia: 8 775,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

16     cześć zamówienia :

Katarzyna Łuczaj

ul. Adama Mickiewicza 27/8

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 6 420,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

17    cześć zamówienia :

Iwona Kołos

ul. Myśliwska 17

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 10 560,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

18     cześć zamówienia :

Katarzyna Łuczaj

ul. Adama Mickiewicza 27/8

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

19     cześć zamówienia :

Iwona Kołos

ul. Myśliwska 17

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 9 120,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

20    cześć zamówienia:

Iwona Kołos

ul. Myśliwska 17

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 4 320,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

21    cześć zamówienia :

Aneta Kotowicz

ul. Zachodnia 2

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 3 540,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

22           cześć zamówienia : BRAK OFERT

•             Cena zmówienia: …………………

•             Termin wykonania zamówienia: ………………………..

•             Okres gwarancji: …………………………..

•             Warunki płatności: ……………………

 

23           cześć zamówienia: BRAK OFERT

•             Cena zmówienia: …………………

•             Termin wykonania zamówienia: …………………

•             Okres gwarancji: …………………

•             Warunki płatności: …………………

 

24           cześć zamówienia : BRAK OFERT

•             Cena zmówienia: …………………

•             Termin wykonania zamówienia: …………………

•             Okres gwarancji: …………………

•             Warunki płatności: …………………

 

25      cześć zamówienia :

Katarzyna Nauda

ul. Pałacowa 11/4

17-300 Siemiatycze

•             Cena zmówienia: 6 180,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

26     cześć zamówienia :

Joanna Stabińska

Płociczno Tartak 86

16-402 Suwałki

•             Cena zmówienia: 3 185,00 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

27     cześć zamówienia :

Edyta Sawicka

ul. Kasztanowa 10/35

16-400 Suwałki

•             Cena zmówienia: 3 185,00 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

28      cześć zamówienia :

Anna Wizgo

ul. Grunwaldzka 4d

16-400 Suwałki

•             Cena zmówienia: 3 185,00 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy,

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

29   cześć zamówienia :

Bożena Omiljanowicz

Stary Folwark 65

16-402 Suwałki

•             Cena zmówienia: 3 185,00 zł (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy,

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

30     cześć zamówienia :

Joanna Wolska

Osiedle Wistuć 3/5

16-407 Wiżajny

•             Cena zmówienia: 3 250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy,

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

31    cześć zamówienia :

Iwona Kołos

ul. Myśliwska 17

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 2 880,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

32    cześć zamówienia :

Katarzyna Łuczaj

ul. Adama Mickiewicza 27/8

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 2 880,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

33     cześć zamówienia :

Katarzyna Łuczaj

ul. Adama Mickiewicza 27/8

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

34     cześć zamówienia :

Aneta Kotowicz

ul. Zachodnia 2

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 2 040,00 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

35    cześć zamówienia : BRAK OFERT

•             Cena zmówienia: …………………

•             Termin wykonania zamówienia: ………………………….

•             Okres gwarancji: ……………………….

•             Warunki płatności: ……………………..

 

36      cześć zamówienia :

Aneta Kotowicz

ul. Zachodnia 2

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 2 160,00 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

37    cześć zamówienia :

 Aneta Kotowicz

ul. Zachodnia 2

17-100 Bielsk Podlaski

•             Cena zmówienia: 2 220,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

38     cześć zamówienia :

Joanna Stabińska

Płociczno-Tartak 86

16-402 Suwałki

•             Cena zmówienia: 1 365,00 zł (słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),

•             Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,

•             Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

 

Białystok dn. 27.03.2018

 

11/DOR/DZ/RPOWP/2018 Usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów

w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-04-06 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługi
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 11/DOR/DZ/RPOWP/2018
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów

w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”,

nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68f1e548-734d-4bf3-af51-bc3e0987e5c8

 

Załączniki do SIWZ w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

Załączniki do SIWZ w formacie PDF:      

SIWZ 27.03.2018

załącznik nr 1 do SWIZ – SOPZ_DOR_DZ_27.03.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy