Białystok, dnia 14 czerwca 2018 r.

Znak postępowania: 12/STAŻ/CK/CKS/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

 

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia, iż w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, I część zamówienia: usługa organizacji staży i praktyk zawodowych dla 401 osób będących uczniami w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00, II część zamówienia: usługa organizacji staży i praktyk zawodowych dla 150 osób będących uczniami w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, III część zamówienia: usługa organizacji staży dla 15 osób będących nauczycielami w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, w dniu 13.06.2018r. zawarł umowę o udzielenie zamówienia z Wykonawcą:

W ramach części I:

Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

 

W ramach części II:

Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

 

W ramach części III:

Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

Informacja o udzieleniu zamówienia cz. I, cz. II, cz. III

 

 

 

 

Białystok, dnia 7 czerwca 2018 r.

Znak postępowania: 12/CK/CKS/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, I część zamówienia: usługa organizacji staży i praktyk zawodowych dla 401 osób będących uczniami w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00, II część zamówienia: usługa organizacji staży i praktyk zawodowych dla 150 osób będących uczniami w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, III część zamówienia: usługa organizacji staży dla 15 osób będących nauczycielami w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena całkowita brutto – 60 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja organizacji stażu – 40 pkt.

Razem

Max – 100

         1.  Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

60 pkt. 20 pkt. 80 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena całkowita brutto – 60 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja organizacji stażu – 40 pkt.

Razem

max – 100

          1. Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

60 pkt. 20 pkt. 80 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena całkowita brutto – 60 pkt.

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja organizacji stażu – 40 pkt.

Razem

max – 100

       1. Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

60 pkt. 20 pkt. 80 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Białystok, dnia 24 maja 2018r.

Znak postępowania: 12/STAŻ/CK/CKS/RPOWP/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych, usługi realizowane są w ramach projektów: I część zamówienia w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16; II część zamówienia w ramach projektu „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00; III część zamówienia w ramach projektu „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, podaje do wiadomości następujące informacje:

1)kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

a. I część zamówienia 882 200,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych),

b. II część zamówienia 345 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),

c. III część zamówienia 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2)firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

a. I cześć zamówienia :

Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

 • Cena zmówienia: 882 200,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

b. II cześć zamówienia:

Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

 • Cena zmówienia: 345 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

c. III cześć zamówienia:

Konsorcjum:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok oraz

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

 • Cena zmówienia: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Białystok, dnia 15 maja 2018 r.

Znak postępowania: 12/STAŻ/CK/CKS/RPOWP/2018 – Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych

Usługi realizowane są w ramach projektów:

I część zamówienia w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16

II część zamówienia w ramach projektu „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

III część zamówienia w ramach projektu „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

W związku z prowadzonym postępowaniem – znak postępowania: 12/STAŻ/CK/CKS/RPOWP/2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektów: I część zamówienia w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16; II część zamówienia w ramach projektu „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00; III część zamówienia w ramach projektu „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00. Z uwagi na dodanie uszczegóławiających informacji w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Publicznego – Załącznik nr I.1 do Ogłoszenia – SOPZ_modyfikacje z dnia 15.05.2018, jak również wprowadzenie dodatkowego zapisu w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr I.2 do Ogłoszenia – formularz ofertowy _modyfikacje z dnia 15.05.2018 oraz dołączenie dodatkowych załączników do – Załącznik nr I.1 do Ogłoszenia – SOPZ_modyfikacje z dnia 15.05.2018, Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 24.05.2018 do godz. 12:00.

Status postępowania: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-05-24 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna art. 138o Pzp
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 12/STAŻ/CK/CKS/RPOWP/2018
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektów

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o Pzp.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/020ec7a0-add3-481d-a106-7a3fa67bb35c

 

 

Załączniki do Ogłoszenia (po modyfikacji 15.05.2018): 

Ogłoszenie o zamówieniu 12_STAŻ_CK_SCK_modyfikacje z dnia 15.05.2018

Załącznik nr I.2 do Ogłoszenia – formularz ofertowy – modyfikacje z dnia 15.05.2018

Załącznik nr I.1 do Ogłoszenia – SOPZ – modyfikacje z dnia 15.05.2018

Załączniki do Załącznika nr I.1 do Ogłoszenia – SOPZ (I część zamówienia):

Załącznik nr 1 do SOPZ I.1 (I część zamówienia) – Zapotrzebowanie na staże i praktyki w kształceniu zawodowym Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr 2 do SOPZ I.1 (I część zamówienia) – Lista zadań zawodowych

 

 

 

 

 

Białystok, dnia 11 maja 2018r.

Do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęły zapytania dotyczące postępowania – znak postępowania: 12/STAŻ/CK/CKS/RPOWP/2018. Działając zgodnie z art. 38 pzp Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień. Poniżej pytania i odpowiedzi:

Pytania z dnia 11.05.2018r.

Wykonawca nr 1:

Pytanie nr 1:

zwracam się z pytaniem o organizację staży dla uczniów szkół zawodowych w Białymstoku. W pierwszej części zamówienia zał nr 1.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienione są szkoły, z których uczniowie będą realizowali staże zawodowe. Wszystkie z nich realizują kształcenie w kilku zawodach. Czy wiadomo, uczniowie których kierunków będą kierowani na staże? Jest to ważne m.in w doborze przedsiębiorstw, w których będą realizowane staże.

Odpowiedź na pytania z dnia 11.05.2018r.

Ad. Pytanie nr 1:

Na staże mogą być kierowani uczniowie ze wszystkich kierunków kształcenia, w których realizują kształcenie szkoły wymienione w Załączniku nr I.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.

a)   Zespół Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 15-111 Białystok

−             Technik elektronik

−             Technik elektryk

−             Technik informatyk

−             Technik teleinformatyk

−             Technik cyfrowych procesów graficznych

−             Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

−             Elektryk

−             Elektronik

b)   Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26 15-566 Białystok

−             Technik informatyk

−             Technik architektury krajobrazu

−             Technik hotelarstwa

−             Technik weterynarii

−             Technik mechanizacji rolnictwa

−             Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

−             Technik rolnik

−             Technik turystyki wiejskiej

c)   Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57 15-002 Białystok

−             Technik usług fryzjerskich

−             Technik technologii odzieży

−             Technik przemysłu mody

−             Technik hotelarstwa

−             Technik organizacji reklamy

−             Technik informatyk

−             Technik obsługi turystycznej

−             Technik tyfloinformatyk

−             Technik logistyk

−             Technik masażysta

−             Fototechnik

−             Technik fotografii i multimediów

d)   Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 1

−             Technik mechatronik

−             Technik usług fryzjerskich

−             Technik hotelarstwa

−             Fryzjer

−             Mechatronik

e)   Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 15 – 703 Białystok

−             Fryzjer

−             Kucharz

−             Ogrodnik

−             Mechanik pojazów samochodowych

−             Stolarz

−             Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

−             Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

−             Pracownik pomocniczy mechanika

−             Pracownik pomocniczy stolarza

f)   Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

−             Technik mechanik

−             Technik mechatronik

−             Mechanik pojazdów samochodowych

−             Elektromechanik pojazdów samochodowych

−             Blacharz samochodowy

−             Mechanik motocyklowy

g)   Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

−             Technik ekonomista

−             Techniki handlowiec

−             Technik hotelarstwa

h)   Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

−             Technik technologii drewna

−             Technik żywienia i usług gastronomicznych

−             Technik mechanik

−             Technik pojazdów samochodowych

−             Stolarz

−             Mechanik pojazdów samochodowych

−             Kucharz

−             Kierowca mechanik

i)   Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

−             Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

−             Murarz – tynkarz

−             Dekarz

−             Fryzjer

j)   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

−             Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

−             Technik realizacji nagrań i nagłośnień

−             Technik organizacji reklamy

−             Technik fotografii i multimediów

k)   Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

−             Technik mechanik

−             Technik elektryk

−             Technik informatyk

−             Technik budownictwa

−             Technik hotelarstwa

−             Technik pojazdów samochodowych

−             Mechanik pojazdów samochodowych

−             Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie

l)   Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej

−             Technik informatyk

 

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.05.2018r.

 

 

 

Białystok, dnia 8 maja 2018r.

12/STAŻ/CK/CKS/RPOWP/2018 Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektów

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-05-17 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 12/STAŻ/CK/CKS/RPOWP/2018
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych

Usługi realizowane są w ramach projektów:

I część zamówienia w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16

II część zamówienia w ramach projektu „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

III część zamówienia w ramach projektu „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o Pzp.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9c59ef35-8375-45c8-956b-649de5f5ab28

 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie Word:

Załącznik nr I.2 do Ogłoszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr I.3 do Ogłoszenia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr I.4 do Ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr I.5 do Ogłoszenia – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr I.7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr II.2 do Ogłoszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr II.3 do Ogłoszenia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr II.4 do Ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr II.5 do Ogłoszenia – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr II.7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr III.2 do Ogłoszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr III.3 do Ogłoszenia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr III.4 do Ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr III.5 do Ogłoszenia – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr III.7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie PDF: 

Ogłoszenie o zamówieniu 12_STAŻ_CK_SCK 08.05    

Załącznik nr I.1 do Ogłoszenia – SOPZ

Załącznik nr I.6 do Ogłoszenia – wzór umowy

Załącznik nr II.1 do Ogłoszenia – SOPZ

Załącznik nr II.6 do Ogłoszenia – wzór umowy

Załącznik nr III.1 do Ogłoszenia – SOPZ

Załącznik nr III.6 do Ogłoszenia – wzór umowy