Białystok, dnia 2 lipca 2018r.

Znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia, iż w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenie barista w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, V część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń gastronomicznych dla uczniów w zakresie: szkolenie barman, szkolenie barista w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz VII część zamówienia, którego przedmiotem jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie  szkoleń fryzjerskich w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, zawarł umowę o udzielenie zamówienia z Wykonawcą:

W ramach I części zamówienia – w dniu 27.06.2018r:

ATUT LIDER KSZTAŁCENIE, CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

(Organ prowadzący: INKANTA OL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź)

 

W ramach V części zamówienia – w dniu 25.06.2018r.:

Meritum Sp. z o.o.

ul. Poleska 52

15-874 Białystok

 

W ramach VII części zamówienia – w dniu 25.06.2018r.:

Meritum Sp. z o.o.

ul. Poleska 52

15-874 Białystok

 

Informacja o udzieleniu zamówienia – cz. I, cz. V, cz. VII

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, dnia 25 czerwca 2018 r.

Znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 – część VII zamówienia

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – VII część zamówienia, którego przedmiotem jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie  szkoleń fryzjerskich w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część VII zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

max – 100

           1.  ATUT LIDER KSZTAŁCENIE,

CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Św. Wojeciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

50 pkt. 50 pkt.
          2.        Meritum Sp. z o.o.

ul. Poleska 52

15-874 Białystok

100 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Meritum Sp. z o.o.

ul. Poleska 52

15-874 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. VII

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

 

Białystok, dnia 21 czerwca 2018 r.

Znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenie barista w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” oraz V część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń gastronomicznych dla uczniów w zakresie: szkolenie barman, szkolenie barista w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

Max – 100

           1.  ATUT LIDER KSZTAŁCENIE,

CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Św. Wojeciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

100 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

ATUT LIDER KSZTAŁCENIE,

CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Św. Wojeciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część V zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

max – 100

          1.  ATUT LIDER KSZTAŁCENIE,

CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Św. Wojeciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

37,50 pkt. 37,50 pkt.
      2.        Meritum Sp. z o.o.

ul. Poleska 52

15-874 Białystok

100 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Meritum Sp. z o.o.

ul. Poleska 52

15-874 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I, część V

 

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Katarzyna Dołkin

 

 

 

 

 

 

Białystok, dnia 7 czerwca 2018 r.

Znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018

Informacja

o unieważnieniu postępowania – VI część zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 w zakresie VI części zamówienia, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00, który jest realizowany przez Miasto Białystok w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, przy udziale Realizatorów: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – część VI zamówienia: usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia informatycznego. W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa unieważnienia postępowania pkt 17.3 ppkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

 

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Informacja o unieważnieniu postępowania – część VI

 

 

 

Białystok, dnia 7 czerwca 2018 r.

Znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018

Informacja

o unieważnieniu postępowania – IV część zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 w zakresie IV części zamówienia, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, który jest realizowany przez Miasto Suwałki w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – część IV zamówienia: usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV. W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa unieważnienia postępowania pkt 17.3 ppkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

 

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Informacja o unieważnieniu postępowania – część IV

 

 

 

Białystok, dnia 7 czerwca 2018 r.

Znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018

Informacja

o unieważnieniu postępowania – III część zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 w zakresie III części zamówienia, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, który jest realizowany przez Miasto Suwałki w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – część III zamówienia: usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie spawanie metodą MAG (135). W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa unieważnienia postępowania pkt 17.3 ppkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

 

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Informacja o unieważnieniu postępowania – część III

 

 

 

Białystok, dnia 7 czerwca 2018 r.

Znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018

Informacja

o unieważnieniu postępowania – II część zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 w zakresie II części zamówienia, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, który jest realizowany przez Miasto Suwałki w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – część II zamówienia: usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie operator wózków jezdniowych. W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa unieważnienia postępowania pkt 17.3 ppkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

 

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Informacja o unieważnieniu postępowania – część II

 

 

 

Białystok, dnia 4 czerwca 2018r.

Znak postępowania: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, podaje do wiadomości następujące informacje:

1)kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

a. I część zamówienia 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),

b. II część zamówienia 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),

c. III część zamówienia 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 groszy),

d. IV część zamówienia 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 groszy),

e. V część zamówienia 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy),

f. VI część zamówienia 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy),

g. VII część zamówienia 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy).

2)firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

a.I cześć zamówienia:

ATUT LIDER KSZTAŁCENIE, CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

 • Cena zmówienia: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

b.II cześć zamówienia: BRAK OFERT

c.III cześć zamówienia: BRAK OFERT

d.IV cześć zamówienia: BRAK OFERT

e.V cześć zamówienia:

 1. ATUT LIDER KSZTAŁCENIE, CENTRUM SZKOLENIOWE

          ul. Św. Wojciecha 3/3a

          10-900 Olsztyn

 • Cena zmówienia: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

2. Meritum Sp. z o.o.

ul. Poleska 52

15-874 Białystok

 • Cena zmówienia: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

f. VI cześć zamówienia: BRAK OFERT

g.VII cześć zamówienia:

1. ATUT LIDER KSZTAŁCENIE, CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

 • Cena zmówienia: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

2.Meritum Sp. z o.o.

 ul. Poleska 52

 15-874 Białystok

 • Cena zmówienia: 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Białystok, dnia 25 maja 2018r.

W dniu 24 maja 2018 r. do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęły zapytania dotyczące treści Ogłoszenia – znak postępowania: 13/CK/CKS/RPOWP/2018. Zgodnie z treścią pkt. 9 ppkt. 9.5 Ogłoszenia, Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień. Treść pytań Wykonawcy w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytania z dnia 24.05.2018r.

Wykonawca nr 1:

Pytanie nr 1:

Firma szkoleniowa, którą reprezentuję, XXXX, jest zainteresowana przystąpieniem do Państwa Przetargu (część I i V). Jesteśmy w posiadaniu sprzętu, niestety nie mamy siedziby w Suwałkach, w związku z czym zainteresowani byśmy byli podjęciem współpracy ze szkołą. Czy istnieje możliwość wynajmu sali w szkole, z której pochodzą Uczestnicy Projektu?

Odpowiedź na pytania z dnia 24.05.2018r.

Ad. Pytanie nr 1:

Odpowiadając na Państwa zapytanie, informuję iż kwestie związane z miejscem przeprowadzenia szkolenia zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zarówno w odniesieniu do I części zamówienia jak i do V części zamówienia w następującym brzmieniu: „Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach lub odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu gastronomicznym”. Ponadto Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazuje, iż Wykonawca w ramach każdej części zamówienia powinien: Zapewnić uczestnikom szkolenia miejsce realizacji szkolenia zgodne ze wskazanym w danej części zamówienia, w tym pomieszczenia do odbywania szkolenia spełniające poniższe warunki:

 • przestronne i przewiewne,
 • przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia, 
 • posiadające oświetlenie naturalne i sztuczne, 
 • wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia,
 • posiadać zaplecze sanitarne”.

W związku z powyższym Zamawiający nie określa w tym zakresie dodatkowych wymagań, zaś w odniesieniu do skierowanego zapytania – po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia miejsca do realizacji szkolenia spełniającego warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówieni w ramach danej części zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż kwestie związane z Państwa zapytaniem są szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia – SOPZ, w związku z czym proszę o analizę załączonego dokumentu.

 

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 24.05.2018

 

 

 

 

Białystok, dnia 23 maja 2018r.

13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018

Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-06-04 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna art. 138o Pzp
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów

Usługi realizowane są w ramach projektów:

„Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

– części I-IV zamówienia

i

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16  

– części V-VII

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o Pzp.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a631ff56-a2ff-4030-bf2c-23419722e386

 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie PDF:     

Ogłoszenie o zamówieniu 13_KUR_CK_CKS 23.05

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – SOPZ 13_KUR_CK_CKS 23.05

Załącznik nr 1 do SOPZ 13_KUR

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – wzór umowy

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie Word:

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego