Białystok, dnia 10 sierpnia 2018 r.

Znak postępowania: 14/CERT/CKS/RPOWP/2018

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia, iż w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pod nazwą: usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, w dniu 09.08.2018r. zawarł umowę o udzielenie zamówienia z Wykonawcą:

Konsorcjum:

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 Warszawa

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona 

 

 

 

Białystok, dnia 30 lipca 2018 r.

Znak postępowania: 14/CERT/CKS/RPOWP/2018

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 oraz podaje do wiadomości następujące informacje:

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 20 pkt

Liczba pkt w kryterium  Koncepcja organizacji  egzaminu– 80 pkt Razem

max – 100

           1.  Konsorcjum:

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 Warszawa

20 pkt. 80 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum:

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

 

Białystok, dnia 13 lipca 2018r.

Znak postępowania: 14/CERT/CKS/RPOWP/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść pkt. 14 ppkt. 14.8 Ogłoszenia o zamówieniu, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, podaje do wiadomości następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 134 400,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych);

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Konsorcjum:

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery,  Al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 Warszawa

  • Cena zmówienia: 134 064,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote),
  • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
  • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, dnia 4 lipca 2018r.

14/CERT/CKS/RPOWP/2018 – Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-07-13 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna art. 138o Pzp
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 14/CERT/CKS/RPOWP/2018

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje,

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o Pzp.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2a7400fc-b237-406f-bddf-241357d8afea

 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie PDF:     

Ogłoszenie o zamówieniu 14_CERT_CKS_04.07

Załacznik nr 1 do Ogłoszenia – SOPZ_04.07

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – wzór umowy

 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie Word:

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego