Białystok, dnia 31 grudnia 2018 r.

 Znak postępowania: 15/CERT/CK/RPOWP/2018

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia, iż w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pod nazwą: usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych i umiejętności dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16, w dniu 27.12.2018r. zawarł umowę o udzielenie zamówienia z Wykonawcą:

Konsorcjum: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1/III Piętro, 15-077 Białystok oraz Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona 

 

 

 

Białystok, dnia 20 grudnia 2018 r.

 Znak postępowania: 15/CERT/CK/RPOWP/2018

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych i umiejętności dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16, oraz podaje do wiadomości następujące informacje:

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 20 pkt

Liczba pkt w kryterium  Koncepcja organizacji  egzaminu– 80 pkt Razem

max – 100

 1. Konsorcjum:

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1/III Piętro, 15-077 Białystok oraz Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

20 pkt. 52 pkt. 72 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1/III Piętro, 15-077 Białystok oraz Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, dnia 5 grudnia 2018r.

Znak postępowania: 15/CERT/CK/RPOWP/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – sprostowanie

Zamawiający mając na względzie treść pkt. 14 ppkt. 14.8 Ogłoszenia o zamówieniu, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16, podaje do wiadomości następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 481 200,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych);

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Konsorcjum: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1/III Piętro, 15-077 Białystok oraz Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawskiej 6, 15-950 Białystok

  • Cena zmówienia: 481 200,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych),
  • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
  • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 

Informacja z otwarcia ofert – sprostowanie

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 5 grudnia 2018r.

Znak postępowania: 15/CERT/CK/RPOWP/2018

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16, podaje do wiadomości, iż w wyniku omyłki pisarskiej nie wskazał pełnej nazwy Wykonawcy, ubiegającego się o udzielenie zmówienia publicznego, który złożył ofertę w terminie wraz z podaniem ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, mianowicie Wykonawców działających wspólnie jako Konsorcjum: Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1/III Piętro, 15-077 Białystok wraz z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawskiej 6, 15-950 Białystok. W związku z powyższym Zamawiający publikuje sprostowaną informację z otwarcia ofert.

 

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, dnia 3 grudnia 2018r.

Znak postępowania: 15/CERT/CK/RPOWP/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść pkt. 14 ppkt. 14.8 Ogłoszenia o zamówieniu, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16, podaje do wiadomości następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 481 200,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych);

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Europartner

Akademicki Klub integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1/III Piętro,

15-077 Białystok

  • Cena zmówienia: 481 200,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych),
  • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
  • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 

Informacja z otwarcia ofert

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 23 listopada 2018r.

15/CERT/CK/RPOWP/2018 Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-12-03 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna art. 138o Pzp
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 15/CERT/CK/RPOWP/2018

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych

na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”


Usługi realizowane są w ramach projektu:

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o Pzp.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=efc159dd-2e44-4545-b564-3009e6fa0691

 

Załączniki w formacie PDF:

Ogłoszenie o zamówieniu 15_CERT_CK_RPOWP_23_11_2018

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – SOPZ

Załącznik nr 1 do SOPZ – Zapotrzebowanie na staże i praktyki w kształceniu zawodowym Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr 2 do SOPZ – Lista zadań zawodowych

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – wzór umowy

 

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego