Białystok, dnia 17 października 2018r.

Znak postępowania: 16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia, iż w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie operator wózków jezdniowych” w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” oraz III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV” w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, zawarł umowę o udzielenie zamówienia z Wykonawcą:

W ramach I części zamówienia – w dniu 15.10.2018r:

Ośrodek Szkoleń BHP MIRYAN s.c.

ul. Kraszewskiego 9/27,

15-024 Białystok

 

W ramach III części zamówienia – w dniu 15.10.2018r:

Ośrodek Szkoleń BHP MIRYAN s.c.

ul. Kraszewskiego 9/27,

15-024 Białystok

                                      

 Informacja o udzieleniu zamówienia – I część, III część zamówienia                                                                                   

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona       

 

 

Białystok, dnia 8 października 2018r.

Znak postępowania: 16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 – IV część

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia, iż w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – w zakresie IV części: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia informatyczne w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, zawarł umowę o udzielenie zamówienia z Wykonawcą:

W ramach IV części zamówienia – w dniu 05.10.2018r:

 

Young Design Academy       

ul. Powstania Styczniowego 14/36,

16-070 Choroszcz

 

Informacja o udzieleniu zamówienia – cz. IV

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

 

Białystok, dnia 3 października 2018 r.

Znak postępowania: 16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 – część I zamówienia, część III zamówienia

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – I cześć zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie operator wózków jezdniowych w ramach projektu „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” oraz część III zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV”, w ramach projektu „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, jednocześnie podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

max – 100

            1.  Uniwersus sp. z o.o.

ul. L. Waryńskiego 41a,

16-400 Suwałki

             2.        Ośrodek Szkoleń BHP MIRYAN s.c.

ul. Kraszewskiego 9/27,

15-024 Białystok

100 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ośrodek Szkoleń BHP MIRYAN s.c.

ul. Kraszewskiego 9/27,

15-024 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

Uniwersus sp. z o.o.

ul. L. Waryńskiego 41a,

16-400 Suwałki

Uzasadnienie: Zamawiający, mając na względzie treść pkt. 17.1 ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu, informuje, że odrzucił ofertę Wykonawcy – Uniwersus sp. z o.o – na podstawie pkt. 17.2 ust. 2 Ogłoszenia o zamówieniu z uwagi na fakt, iż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Ogłoszenia.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

max – 100

            1.  Edu-Pasja Sp. z o.o.

ul. Jana Żupańskiego 19/6,

61-542 Poznań

             2. Ośrodek Szkoleń BHP MIRYAN s.c.

ul. Kraszewskiego 9/27,

15-024 Białystok

100 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ośrodek Szkoleń BHP MIRYAN s.c.

ul. Kraszewskiego 9/27,

15-024 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

Edu-Pasja Sp. z o.o.

ul. Jana Żupańskiego 19/6,

61-542 Poznań

Uzasadnienie: Zamawiający, mając na względzie treść pkt. 17.1 ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu, informuje, że odrzucił ofertę Wykonawcy – Edu-Pasja Sp. z o.o – na podstawie pkt. 17.2 ust. 2 Ogłoszenia o zamówieniu z uwagi na fakt, iż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – I cz., III. cz. zamówienia

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona    

 

 

Białystok, dnia 3 października 2018 r.

Znak postępowania: 16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 – część II zamówienia

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

Informacja

o unieważnieniu postępowania – II część zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 w zakresie II części zamówienia, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, który jest realizowany przez Miasto Suwałki w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) znak postępowania: 16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – część II zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie spawanie metodą MAG (135). W wymienionej części postępowania w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert, została złożona jedna oferta przez Wykonawcę – Uniwersus sp. z o.o.

Wykonawca – Uniwersus sp. z o.o. (adres: ul. L. Waryńskiego 41a, 16-400 Suwałki)  – złożył ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia, przy czym dołączył wymagane załączniki, jakimi są program szkoleń oraz harmonogram realizacji szkoleń, lecz dokumenty obarczone są licznymi brakami oraz nie zawierają wszystkich wymaganych elementów. W harmonogramie realizacji szkoleń Wykonawca winien był wskazać adres miejsca realizacji szkolenia oraz imiona i nazwiska osób, które będą prowadzić szkolenia, jednakże takich informacji Wykonawca nie zamieścił. Powyższe powoduje, że oferta wykonawcy nie odpowiada treści ogłoszenia.

Zgodnie z treścią pkt. 17.2. ust. 2: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia. Mając na względzie przytoczone podstawy prawne oraz przytoczony powyżej stan faktyczny niewątpliwym jest, iż oferta Wykonawcy – Uniwersus sp. z o.o. (adres: ul. L. Waryńskiego 41a, 16-400 Suwałki) – podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa unieważnienia postępowania pkt 17.3 ppkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

 

Informacja o unieważnieniu postępowania – II część zamówienia

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 2 października 2018 r.

Znak postępowania: 16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 – część IV zamówienia

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – IV cześć zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia informatyczne w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, jednocześnie podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część IV zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

max – 100

               1.  Young Design Academy  

ul. Powstania Styczniowego 14/36,

16-070 Choroszcz

100 pkt.

100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Young Design Academy       

ul. Powstania Styczniowego 14/36,

16-070 Choroszcz

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. IV

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona       

 

 

Białystok, dnia 26 września 2018r.

Znak postępowania: 16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść pkt. 14 ppkt. 14.8 Ogłoszenia o zamówieniu, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” części I-III zamówienia oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – część IV zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

       a. I część zamówienia 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),

       b. II część zamówienia 32 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),

       c. III część zamówienia 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 groszy),

       d. IV część zamówienia 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

      a. I część zamówienia:

 1. UNIWERSUS SP. Z O.O.

          ul. L. Waryńskiego 41A

           16-400 Suwałki

 • Cena zmówienia: 9 320,00,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. Ośrodek Szkoleń BHP MIRYAN s.c. 

         ul. Kraszewskiego 9/27

         15-024 Białystok

 • Cena zmówienia: 11 800,00,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

        b. II część zamówienia:

           UNIWERSUS SP. Z O.O.

           ul. L. Waryńskiego 41A

           16-400 Suwałki

 • Cena zmówienia: 55 710,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

       c. III część zamówienia:

 1. Edu-Pasja Sp. z o.o.

          ul. Jana Żupańskiego 19/6

          61-542 Poznań

 • Cena zmówienia: 8 980,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia. 
 1. Ośrodek Szkoleń BHP MIRYAN s.c. 

         ul. Kraszewskiego 9/27

         15-024 Białystok

 • Cena zmówienia: 16 800,00,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

    d. IV część zamówienia:

        Young Design Academy

        ul. Powstania Styczniowego 14/36

        16-070 Choroszcz

 • Cena zmówienia: 59 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 

Informacja z otwarcia ofert

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 21 września 2018r.

W dniu 20 września 2018 r. do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęły zapytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu – znak postępowania: 16/CK/CKS/RPOWP/2018. Zgodnie z treścią pkt. 9 ppkt. 9.5 Ogłoszenia, Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień. Treść pytań Wykonawcy w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytania z dnia 20.09.2018r:

Pytanie nr 1:

Proszę o informacje odnośnie punktu 4 ogłoszenia o zamówieniu Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów. W punkcie 4 ogłoszenia “Wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia” podpunkt 4.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, mianowicie czynności w zakresie koordynacji prac związanych z realizacją zamówienia.

Czy zamawiający przewiduje możliwość zatrudnienia przez wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, mianowicie czynności w zakresie koordynacji prac związanych z realizacją zamówienia na podstawie umowy zlecenie czy wyłącznie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający określił wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie koordynacji prac związanych z realizacją zamówienia, co wskazuje wprost pkt.4 ppkt.4.1. Ogłoszenia o zamówieniu „Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, mianowicie czynności w zakresie koordynacji prac związanych z realizacją zamówienia.”, zatem w tym przypadku zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie jest niedopuszczalne.

Pytanie nr 2:

Czy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę odnosi się również do wykładowców i instruktorów przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie określa w tym zakresie dodatkowych wymagań odnośnie warunków zatrudnienia, toteż wymóg zatrudnienia w oparciu na umowę o pracę osób wykonujących czynności inne niż związane z koordynacją prac związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w pkt.4 ppkt.4.1, odnoszących się do pracy wykładowców i instruktorów nie ma zastosowania.

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 20.09.2018r.

 

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 18 września 2018r.

16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018

Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-09-26 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna art. 138o Pzp
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów


Usługi realizowane są w ramach projektów:

„Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

– części I-III zamówienia

oraz

 „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16

– część IV zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o Pzp.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2a7be90c-fbf0-443f-9720-294bbd7c3238

 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie PDF:     

Ogłoszenie o zamówieniu 16_KUR_CK_CKS 18.09

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – SOPZ 16_KUR_CK_CKS 18.09

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – wzór umowy

Załącznik nr 1 do SOPZ 16_KUR

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie Word:

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego