Białystok, dnia 6 grudnia 2018 r.

Znak postępowania: 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia, iż w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – w zakresie I części zmówienia: obejmującą realizację 496 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki; II części zamówienia: obejmująca realizację 318 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki, IV części zamówienia: obejmująca realizację 80 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14, 15-959 Białystok; VI części zamówienia: obejmująca realizację 100 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok; VII części zamówienia: obejmująca realizację 400 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105, 15-370 Białystok oraz w zakresie VIII części zamówienia: obejmująca realizację 60 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 15 – 703 Białystok, Zamawiający zawarł umowę o udzielenie zamówienia z Wykonawcą:

W ramach I części zamówienia – w dniu 03.12.2018r:

Marta Putra  

Bakaniuk 39a,

16-420 Raczki

 

W ramach II części zamówienia – w dniu 30.11.2018r:

Magdalena Kaszkiel

ul. Papieża Jana Pawła II 16/62,

16-400 Suwałki

 

W ramach IV części zamówienia – w dniu 04.12.2018r:

Anna Arciszewska

ul. Sybiraków 11 m.104,

15-204 Białystok

 

W ramach VI części zamówienia – w dniu 27.11.2018r:

Anna Mroczkowska

ul. J. Brzechwy 14,

15-196 Białystok

 

W ramach VII części zamówienia – w dniu 05.12.2018r:

„Konsorcjum: Doradztwo zawodowe – Ekonomik”: Iwona Saniukowicz, ul. Pogodna 11G/20, 15-354 Białystok; Alina Palczewska, ul. Pułaskiego 109B/16, 15-337 Białystok; Aneta Nartowicz, ul. Pogodna 11/17, 15-354 Białystok; Ewa Beata Kosińska, ul. 42 Pułku Piechoty 72J/68, 15-181 Białystok; Ewa Górska, ul. Depowa 14, 15-381 Białystok

 

W ramach VIII części zamówienia – w dniu 29.11.2018r:

Beata Siedlecka

ul. Storczykowa 28 m. 10

15-644 Białystok

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, dnia 5 grudnia 2018 r.

Znak postępowania: 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018

Informacja

o unieważnieniu postępowania – V część zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie pkt 17.1. ppkt 4 i pkt 17.3 ppkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu, informuje o unieważnieniu postępowania znak 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018 w zakresie V części zamówienia, którego przedmiotem są: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”, z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) znak postępowania: 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – część V zamówienia: usługa doradztwa kompetencji  dla uczniów obejmująca realizację 80 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26, 15-566 Białystok. W wymienionej części postępowania w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert, została złożona jedna oferta przez Wykonawcę – Konsorcjum: Teresę Kuczyńską, Agnieszkę Haponik oraz Agnieszkę Gobiec reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum – Teresę Kuczyńską. Wskazany wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wobec braku ofert niepodlegających odrzuceniu zasadne jest unieważnienie postępowania we wskazanej na wstępie części.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: pkt 17.3 ppkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.

 

 

Informacja o unieważnieniu – część V

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, dnia 3 grudnia 2018 r.

Znak postępowania: 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – VII część zamówienia: obejmująca realizację 400 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105, 15-370 Białystok, jednocześnie podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część VII zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba punktów w kryterium

CENA OFERTOWA

 – 30 pkt.

Liczba punktów w kryterium

 JAKOŚĆ (INFORMACJA O ZAWODZIE)

– 50 pkt.

Liczba punktów w kryterium DYSPOZYCYJNOŚĆ (GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH NA RZECZ UCZNIÓW) – 20 pkt. Razem

Max – 100

       1.  “Konsorcjum: Doradztwo zawodowe – Ekonomik” (Iwona Saniukowicz, ul. Pogodna 11G/20, 15354 Białystok; Alina Palczewska, ul. Pułaskiego 109B/16, 15-337 Białystok; Aneta Nartowicz, ul. Pogodna 11/17, 15-354 Białystok; Ewa Beata Kosińska, ul. 42 Pułku Piechoty 72J/68, 15-181 Białystok; Ewa Górska, ul. Depowa 14, 15-381 Białystok) 30 pkt 50 pkt 20 pkt 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

“Konsorcjum: Doradztwo zawodowe – Ekonomik” (Iwona Saniukowicz, ul. Pogodna 11G/20, 15354 Białystok; Alina Palczewska, ul. Pułaskiego 109B/16, 15-337 Białystok; Aneta Nartowicz, ul. Pogodna 11/17, 15-354 Białystok; Ewa Beata Kosińska, ul. 42 Pułku Piechoty 72J/68, 15-181 Białystok; Ewa Górska, ul. Depowa 14, 15-381 Białystok)

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część VII

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, dnia 30 listopada 2018 r.

Znak postępowania: 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – II część zamówienia: obejmująca realizację 318 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki, jednocześnie podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba punktów w kryterium

CENA OFERTOWA

 – 30 pkt.

Liczba punktów w kryterium

 JAKOŚĆ (INFORMACJA O ZAWODZIE) – 50 pkt.

Liczba punktów w kryterium DYSPOZYCYJNOŚĆ (GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH NA RZECZ UCZNIÓW) – 20 pkt. Razem

Max – 100

          1.  Magdalena Kaszkiel,

ul. Papieża Jana Pawła II 16/62,

16-400 Suwałki

30 pkt 30 pkt 20 pkt 80 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Magdalena Kaszkiel,

ul. Papieża Jana Pawła II 16/62,

16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część II zamówienia

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 26 listopada 2018 r.

Znak postępowania: 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”: I część zamówienia: obejmująca realizację 496 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki, IV część zamówienia: obejmująca realizację 80 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14, 15-959 Białystok, VI część zamówienia: obejmująca realizację 100 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok oraz VIII część zamówienia: obejmująca realizację 60 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 15 – 703 Białystok, jednocześnie podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba punktów w kryterium

CENA OFERTOWA

 – 30 pkt.

Liczba punktów w kryterium

 JAKOŚĆ (INFORMACJA O ZAWODZIE) – 50 pkt.

Liczba punktów w kryterium DYSPOZYCYJNOŚĆ (GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH NA RZECZ UCZNIÓW) – 20 pkt. Razem

Max – 100

      1. Marta Putra

Bakaniuk 39a,

16-420 Raczki

30 pkt 30 pkt 20 pkt 80 pkt.

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Marta Putra

Bakaniuk 39a,

16-420 Raczki

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część IV zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba punktów w kryterium

CENA OFERTOWA

 – 30 pkt.

Liczba punktów w kryterium

 JAKOŚĆ (INFORMACJA O ZAWODZIE) – 50 pkt.

Liczba punktów w kryterium DYSPOZYCYJNOŚĆ (GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH NA RZECZ UCZNIÓW) – 20 pkt. Razem

Max – 100

 1. Anna Arciszewska,

ul. Sybiraków 11 m.104,

15-204 Białystok

30 pkt. 50 pkt. 15 pkt. 95 pkt.

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Anna Arciszewska,

ul. Sybiraków 11 m.104,

15-204 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część VI zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba punktów w kryterium

CENA OFERTOWA

 – 30 pkt.

Liczba punktów w kryterium

 JAKOŚĆ (INFORMACJA O ZAWODZIE) – 50 pkt.

Liczba punktów w kryterium DYSPOZYCYJNOŚĆ (GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH NA RZECZ UCZNIÓW) – 20 pkt. Razem

Max – 100

      1. Anna Mroczkowska,

ul. J. Brzechwy 14,

15-196 Białystok

30 pkt. 50 pkt. 20 pkt. 100 pkt.

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Anna Mroczkowska,

ul. J. Brzechwy 14,

15-196 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część VIII zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba punktów w kryterium

CENA OFERTOWA

 – 30 pkt.

Liczba punktów w kryterium

 JAKOŚĆ (INFORMACJA O ZAWODZIE) – 50 pkt.

Liczba punktów w kryterium DYSPOZYCYJNOŚĆ (GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH NA RZECZ UCZNIÓW) – 20 pkt. Razem

Max – 100

       1.

Beata Siedlecka,

ul. Storczykowa 28 m.10,

15-644 Białystok

30 pkt. 40 pkt. 20 pkt. 90 pkt.

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Beata Siedlecka,

ul. Storczykowa 28 m.10,

15-644 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I, część IV, część VI, część VIII

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 20 listopada 2018 r.

Znak postępowania: 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018

Informacja

o unieważnieniu postępowania – III część zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018 w zakresie III części zamówienia, którego przedmiotem są: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, który jest realizowany przez Miasto Suwałki w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) znak postępowania: 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – część III zamówienia: usługa doradztwa kompetencji  dla uczniów obejmująca realizację 344 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki. W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa unieważnienia postępowania pkt 17.3 ppkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Informacja o unieważnieniu postępowania – część III

 

 

 

Białystok, dnia 14 listopada 2018r.

Znak postępowania: 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść pkt. 14 ppkt. 14.8 Ogłoszenia o zamówieniu, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów. Usługi realizowane są w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – część I-III zamówienia oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – część IV-VIII zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

a.  I część zamówienia 31 248,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100 groszy),

b. II część zamówienia 20 034,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzydzieści cztery złote 00/100 groszy),

c. III część zamówienia 21 672,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100 groszy),

d. IV część zamówienia 5 360,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),

e. V część zamówienia 5 360,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),

f. VI część zamówienia 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy),

g. VII część zamówienia 26 800,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy),

h. VIII część zamówienia 4 020,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100 groszy).

 

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

a. I cześć zamówienia:

Marta Putra

Bakaniuk 39a

16-420 Raczki

 • Cena zmówienia: 31 248,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

b. II cześć zamówienia:

Magdalena Kaszkiel

ul. Papieża Jana Pawła II 16/62

16-400 Suwałki

 • Cena zmówienia: 20 034,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzydzieści cztery złote 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

c. III cześć zamówienia: BRAK OFERT

d. IV cześć zamówienia:

Anna Arciszewska

ul. Sybiraków 11 m. 104

15-204 Białystok

 • Cena zmówienia: 5 360,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

e. V cześć zamówienia:

Konsorcjum: Teresa Kuczyńska, ul. Antoniukowska 3B/55, 15-740 Białystok; Agnieszka Haponik, ul. Dolna 4/6, 15-521 Zaścianki; Agnieszka Gobiec, ul. Browarowa 27, 15-573 Białystok

 • Cena zmówienia: 5 360,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

f. VI cześć zamówienia:

Anna Mroczkowska

ul. Jana Brzechwy 14

15-196 Białystok

 • Cena zmówienia: 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

g. VII cześć zamówienia:

Konsorcjum: Doradztwo zawodowe – Ekonomik”: Iwona Saniukowicz, ul. Pogodna 11G/20, 15-354 Białystok; Alina Palczewska, ul. Pułaskiego 109B/16, 15-337 Białystok, Aneta Nartowicz, ul. Pogodna 11/17, 15-354 Białystok, Ewa Beata Kosińska, ul. 42 Pułku Piechoty 72J/68, 15-181 Białystok, Ewa Górska, ul. Depowa 14, 15-381 Białystok.

 • Cena zmówienia: 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

h. VIII cześć zamówienia:

Beata Siedlecka

ul. Storczykowa 28 m. 10

15-644 Białystok

 • Cena zmówienia: 4 020,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 5 listopada 2018r.

17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018

Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-11-14 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna art. 138o Pzp
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów

 Usługi realizowane są w ramach projektów:

„Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

– część I-III zamówienia

oraz

 „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16

– część IV-VIII zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o Pzp.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9388f18b-b59a-4d75-a5d2-fd23736cf716

 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie PDF:

Ogłoszenie o zamówieniu 17_DOR_CK_CKS_05.11.2018

Załacznik nr 1.1 do Ogłoszenia – SOPZ_CKS

Załacznik nr 1.2 do Ogłoszenia – SOPZ_CK

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – wzór umowy

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie Word:

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego