Białystok, dnia 18 stycznia 2019 r.

Znak postępowania: 19/CM/DZ/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 94 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.; dalej: ustawa PZP), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: Usługa content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00.

W związku z tym, że Wykonawca – TARRAYA S.A., którego oferta pierwotnie została wybrana jako najkorzystniejsza 2 stycznia 2019 r., uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał ofertę Wykonawcy – INFINITY GROUP SP. Z O.O., jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W terminie wyznaczonym na składanie ofert, złożone zostały dwie oferty. Zamawiający dokonał wstępnego badania i oceny złożonych ofert:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena brutto wykonania zamówienia

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja kampanii promocyjnej

Razem

max – 100

1. INFINITY GROUP SP. Z O.O.

ul. Składowa 12,

15-399 Białystok

26,97 40 66,97 pkt.
2.  TARRAYA S.A.

ul. Głogowska 108/6,

60-263 Poznań

60 40 100 pkt.

 

Żaden z wykonawców nie podlegał wykluczeniu, ani żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu. Zamawiający 2 stycznia 2019 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród wyżej wskazanych ofert, tj. oferty TARRAYA S.A. O dokonanym wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie poinformował wszystkich Wykonawców, przekazując zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2 stycznia 2019 r. oraz udostępniając 2 stycznia 2019 r. informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej Zamawiającego www.bfkk.pl.

Zamawiający wyznaczył wybranemu Wykonawcy – TARRAYA S.A. termin zawarcia umowy, a Wykonawca termin ten potwierdził. Wykonawca terminowi temu jednak uchybił z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca nie wniósł również zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości. Wykonawca ponownie wezwany do zawarcia umowy w kolejnym terminie, w dniu 10 stycznia 2019 r. odmówił zawarcia umowy zgodnie z treścią złożonej oferty i na skrzynkę mailową Zmawiającego w formie dokumentowej złożył oświadczenie woli o treści: „(…) dlatego chcieliśmy już w tej chwili zasygnalizować, że z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwe zawarcie umowy z naszej strony”.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy PZP wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert oraz podjął czynności określone w art. 24aa ust. 2 ustawy PZP.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP – jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. W przypadku zastosowania tzw. procedury odwróconej, Zamawiający bada oferty zgodnie z art. 24aa ustawy PZP.

Przepis art. 46 ust. 5 ustawy PZP stanowi, że: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”.

Zamawiający mając na względzie zachowanie Wykonawcy, w szczególności uchybienie ponownemu wezwaniu i odmowę podpisania umowy uznał, że Wykonawca definitywne uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec czego, Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 – 2 ustawy PZP zatrzymał wadium wraz z odsetkami.

W zaistniałej sytuacji Zamawiający upoważniony był na podstawie art. 94 ust 3 ustawy PZP, do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny; z uwzględnieniem dyspozycji art. 24aa ust. 2 ustawy PZP.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie art. 94 ust 3

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

 

Białystok, dnia 2 stycznia 2019 r.

Znak postępowania: 19/CM/DZ/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 oraz podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena brutto wykonania zamówienia

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja kampanii promocyjnej

Razem

max – 100

 1.  INFINITY GROUP SP. Z O.O.

ul. Składowa 12,

15-399 Białystok

26,97 40 66,97 pkt.
2.  TARRAYA S.A.

ul. Głogowska 108/6,

60-263 Poznań

60 40 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

TARRAYA S.A.

ul. Głogowska 108/6,

60-263 Poznań

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, dnia 30 listopada 2018 r.

Znak postępowania: 19/CM/DZ/RPOWP/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

a. INFINITY GROUP SP. Z O.O.

     ul. Składowa 12,

     15-399 Białystok

 • Cena zmówienia: 497 161,08 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 08/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 b. TARRAYA

     ul. Głogowska 108/6,

     60-263 Poznań

 • Cena zmówienia: 223 466,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 40/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

Informacja z otwarcia ofert

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

 

 

 

Białystok, dnia 26 listopada 2018r.

W dniu 23 listopada 2018 r. do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęły zapytania dotyczące postępowania – znak postępowania: 19/CM/DZ/RPOWP/2018. Działając zgodnie z art. 38 Pzp Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień. Treść pytań Wykonawcy w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytania z dnia 23.11.2018r:

Pytanie 1.

W SIWZ jest zapis, że przedmiotem zamówienia jest „usługa content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10-ciu szkół zawodowych …” natomiast w punkcie 13. Pkt. 13.2. 2) znajduje się informacja o koncepcji kampanii promocyjnej, w związku z czym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy koncepcja ma dotyczyć wszystkich 10 szkół czy ma zostać przedstawiony ogólny zarys koncepcji kreatywnej? Jeśli koncepcja ma dotyczyć 10 szkół prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 13 ust. 13.2 ppkt 2 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć pisemne opracowanie, jakim jest koncepcja kampanii promocyjnej. Natomiast w pkt. 16 ust. 16.3 ppkt. 2 Zamawiający wskazuje, iż Obowiązkiem wykonawcy jest przedstawienie wraz z ofertą koncepcji kampanii promocyjnej. Koncepcja kampanii promocyjnej stanowi integralną cześć oferty, bowiem przedłożone przez Oferenta pisemne opracowanie będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium K: Koncepcja kampanii promocyjnej. Koncepcja kampanii promocyjnej ma być przykładowym opracowaniem, przedstawiającym ogólny zarys koncepcji dotyczącej szkoły zawodowej. Zgodnie z treścią pkt. 16 ust. 16.3 ppkt. 3 Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w ramach kryterium odpowiednią liczbę punktów za wskazane poniżej elementy składowe koncepcji kampanii promocyjnej takie jak:

a) Hasło reklamowe szkoły – 5 pkt, jeśli oferta będzie zawierała dany element,

b) Slogan szkoły – 5 pkt, jeśli oferta będzie zawierała dany element,

c) Key visual – graficzny motyw przewodni marki – 10 pkt, jeśli oferta będzie zawierała dany element,

d) Kanały komunikacyjne – 10 pkt, jeśli oferta będzie zawierała dany element.

e) Dopasowanie do grupy docelowej poprzez wymienienie argumentów motywujących grupę docelową do podjęcia kształcenia w szkołach zawodowych – 10 pkt, jeśli oferta będzie zawierała dany elementy.

Odwołując się do kwestii związanej z przekazaniem listy szkół, Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią zapisów Załącznika nr 1 do SWIZ – SOPZ_CM_DZ, przekaże w dniu zawarcia umowy wszelkie niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. listę 10–ciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe wskazanych do opracowania pakietu CM.

 

Pytanie 2.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy na materiałach graficznych, które przygotowujemy ma znajdować się logotyp BFKK? Czy mają pojawić się inne logotypy np. Województwa Podlaskiego lub unijne?

Odpowiedź:

W ramach opracowanych indywidualnych pakietów Wykonawca opracowuje wzory wskazanych elementów, które nie zawierają wskazanych w pytaniu logotypów. Wszystkie elementy zgodnie z zapisami SOPZ pkt. III Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji wskazania wymienionych wyżej elementów pakietu promocyjnego III 1) pkt. 1-6. Muszą one zostać opracowane i skonsultowane ze szkołą, przez konsultację Zamawiający rozumie minimum 2 spotkania zespołem ds. promocji wskazanym przez Dyrektora.

 

Pytanie 3.

Według SOPZ grupy docelowe to uczniowie, rodzice i kadra szkoły. Jak definiuje się grupę docelową w przypadku uczniów, czy są to uczniowie szkół podstawowych, średnich, zawodowych, technikum?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SOPZ pkt. III Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania w ppkt. 1 Cel postępowania wskazano, iż kampania i opracowane treści będą wykorzystywane wśród osób „związanych z daną branżą zawodową i możliwym kształceniem zawodowym”, co oznacza w szczególności, że planowaną grupą docelową są uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego, rodzice uczniów, uczących się w gimnazjach uczestniczących w projekcie, ponadto doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy oraz dyrektorzy szkół i pozostała kadra pedagogiczna szkół gimnazjalnych, jak również pozostała kadra dydaktyczna techników oraz zasadniczych szkół zawodowych.

 

Pytania i odpowiedzi z dn. 23.11.2018r.

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 21 listopada 2018 r.

19/CM/DZ/RPOWP/2018 Usługa Content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód – Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-11-30 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługi
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 19/CM/DZ/RPOWP/2018

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację Usługi Content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód – Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”,nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e688466b-5619-4d6a-88eb-bf6cc100afca

 

Załączniki w formacie PDF:

SIWZ_21_11_2018

Załącznik nr 1 do SWIZ – SOPZ_CM_DZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – umowa                 

 

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego