Białystok, dnia 29 maja 2017 r.

Znak postępowania: 1/STAŻ/CK/RPOWP/2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa organizacji staży i praktyk zawodowych dla 300 uczniów w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego i kraju w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” podaje do wiadomości następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 660 000 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt zł);

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok – Cena oferty: 654 000,00 zł