Białystok, dnia 02 lipca  2019 r.

Znak postępowania: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania – V

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu V części z postępowania znak 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019 którego przedmiotem są: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-VIII zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” części IX-X zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Cześć V – szkolenie obsługa kasy fiskalnej

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu podpisania umowy Wykonawca uchylał się od podpisania umowy. Wykonawca dnia 01.07.2019 przesłał na adres Zamawiającego nie podpisaną umowę na adres Zamawiającego, tym samym odmawiając podjęcia się wykonania zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postepowanie obarczone jest nie możliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień lub osoba upoważniona

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

info unieważnienie – V

 

Białystok, dnia 02.07 2019 r.

Znak postępowania: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania – IX, X

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu IX, X części z postępowania znak 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019 którego przedmiotem są: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-VIII zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” części IX-X zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Cześć IX – szkolenia spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi

Zamawiający w pkt 6.1 Ogłoszenie o zamówieniu wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wskazane poniżej warunki udziału w postępowaniu, w odniesieniu do danej części zamówienia, dotyczące: IX część zamówienia: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu; sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;  zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy w ramach IX części zamówienia, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje usługę lub usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej jednego szkolenia z zakresu spawania metodą MAG (135) na rzecz co najmniej 5 osób; b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje co najmniej jedną osobą, która przeprowadziła co najmniej 30 godzin szkoleniowych szkoleń spawania metodą MAG (135). Natomiast  w pkt 6.3 Ogłoszenia o zamówieniu wskazał, że Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w ramach danej części zamówienia, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 6.3.1 w zakresie doświadczenia Wykonawcy: 1)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 2) dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) w zakresie doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca – Uniwersus sp. z o.o. – został wezwany 15 maja 2019 pismem nr 286/BFKK/2019 z art. 26 ust. 2 Pzp do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył żadnych wymaganych dokumentów. Następnie Zamawiający wezwał Wykonawcę (Uniwersus sp. z o.o.) dnia 24 maja 2019 pismem nr 306/BFKK/2019 z art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia dokumentów poprzez złożenie aktualnych na dzień złożenia wykazu usług, wykazu osób oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca w dniu 28.05.2019r. złożył nie kompletne dokumenty, tylko wykaz usług oraz wykaz osób nie zawierające wszystkich wymaganych danych. W dniach 28-29.05.2019 Wykonawca wysyłał e-maile z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wyraźnie w piśmie zaznaczył że dokumenty muszą być złożone w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok w terminie do dnia 29.05.2019r. do godziny 9:00. Uchybienie terminowi w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń na podstawie art. 26 ust.3 Pzp., ma skutek, że Wykonawca nie uzupełnił danego dokumentu lub oświadczenia i Zamawiający, nie może od Wykonawcy ponownie zażądać uzupełnień. Brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13.08.2014r.; sygn. Akt KIO 1538/14 sygn. Akt KIO 154 /14, wyrok z 7.08.2017r., KIO 1352/17; KIO 1439/17). Skutkiem tego Wykonawca nie wykazał warunków udziału w postępowaniu co skutkuje jego wykluczeniem, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 zw. ust 4 ustawy z dn. 29. Styczeń 2004r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz 1986 ze zm.), mając na względzie przytoczone podstawy prawne oraz przytoczony powyżej stan faktyczny niewątpliwym jest, iż oferta Wykonawcy – Uniwersus sp. z o.o. ul. L. Waryńskiego 41a 16-400 Suwałki – podlega odrzuceniu.

 1. Cześć X – szkolenia obsługa kasy fiskalnej

Zamawiający w pkt 6.1 Ogłoszenie o zamówieniu wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wskazane poniżej warunki udziału w postępowaniu, w odniesieniu do danej części zamówienia, dotyczące: X część zamówienia: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu; sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;  zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy w ramach IX części zamówienia, będzie brał pod uwagę: a) doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje usługę lub usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej jednego szkolenia z zakresu obsługi kasy fiskalnej na rzecz co najmniej 5 osób; b) doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje co najmniej jedną osobą, która przeprowadziła co najmniej 5 godzin szkoleniowych szkoleń z zakresu obsługi kasy fiskalnej. Natomiast  w pkt 6.3 Ogłoszenia o zamówieniu wskazał, że Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w ramach danej części zamówienia, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 6.3.1 w zakresie doświadczenia Wykonawcy: 1)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 2) dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) w zakresie doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca – Uniwersus sp. z o.o. – został wezwany 15 maja 2019 pismem nr 288/BFKK/2019 z art. 26 ust. 2 Pzp do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył żadnych wymaganych dokumentów formie pisemnej. Następnie Zamawiający wezwał Wykonawcę (Uniwersus sp. z o.o.) dnia 24 maja 2019 pismem nr 308/BFKK/2019 z art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia dokumentów poprzez złożenie aktualnych na dzień złożenia wykazu usług, wykazu osób oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca w dniu 28.05.2019r. złożył nie kompletne dokumenty, tylko wykaz usług oraz wykaz osób nie zawierające wszystkich wymaganych danych. W dniach 28-29.05.2019 Wykonawca wysyłał e-maile z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wyraźnie w piśmie zaznaczył, że dokumenty muszą być złożone w formie pisemnej na adres Zamawiającego: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok w terminie do dnia 29.05.2019r. do godziny 9:00. Uchybienie terminowi w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń na podstawie art. 26 ust.3 Pzp., ma skutek, że Wykonawca nie uzupełnił danego dokumentu lub oświadczenia i Zamawiający, nie może od Wykonawcy ponownie zażądać uzupełnień. Brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13.08.2014r.; sygn. Akt KIO 1538/14 sygn. Akt KIO 154 /14, wyrok z 7.08.2017r., KIO 1352/17; KIO 1439/17). Skutkiem tego Wykonawca nie wykazał warunków udziału w postępowaniu co skutkuje jego wykluczeniem, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 zw. ust 4 ustawy z dn. 29. Styczeń 2004r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz 1986 ze zm.), mając na względzie przytoczone podstawy prawne oraz przytoczony powyżej stan faktyczny niewątpliwym jest, iż oferta Wykonawcy – Uniwersus sp. z o.o. ul. L. Waryńskiego 41a 16-400 Suwałki – podlega odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień lub osoba upoważniona

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

info unieważnienia – IX, X

 

Białystok, dnia 29 maja 2019 r.

Znak postępowania: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KAD

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. V

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”- cz. I-VIII, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – IX-X, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, V część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część V zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 40 pkt

Razem

Max – 100

  Centrum  Kształcenia Kadr CK Edukacja ul. Sienkiewicza 34 25-507 Kielce  60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Centrum  Kształcenia Kadr CK Edukacja ul. Sienkiewicza 34 25-507 Kielce

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono dwie oferty:
  1. Atut LIDER Kształcenia Centrum Szkoleniowe ul. Św. Wojciecha 3/3a, 10-900 Olsztyn,
  2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona         

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz V

Białystok, dnia 24 maja 2019 r.

Znak postępowania: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

 1. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. IV, VIII

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”- cz. I-VIII, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – IX-X, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkoleni a kasjer walutowy w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz VIII część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia pilot wycieczek kasjer w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  , podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część IV zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 40 pkt

Razem

Max – 100

  ATUT LIDER KSZTAŁCENIE,

CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Św. Wojeciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

 60 pkt. 10 pkt. 70 pkt.

 

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

ATUT LIDER KSZTAŁCENIE,

CENTRUM SZKOLENIOWE

 1. Św. Wojeciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część VIII zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 40 pkt

Razem

Max – 100

  ATUT LIDER KSZTAŁCENIE,

CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Św. Wojeciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

 60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

ATUT LIDER KSZTAŁCENIE,

CENTRUM SZKOLENIOWE

 1. Św. Wojeciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

 

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz IV VIII  

 

Znak postępowania: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

 

Białystok, dnia 15 maja 2019 r.

Znak postępowania: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania – I,II,III,VI,VII

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu I,II,III,VI,VII części z postępowania znak 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019 którego przedmiotem są: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-VIII zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” części IX-X zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Cześć I – szkolenia gastronomiczne (szkolenie Barista i Barman),
 2. Cześć II – szkolenia operatora wózków jezdniowych,
 3. Część III – obsługa programu księgowo kadrowo-płacowego Optima,
 4. Część VI – exel dla średnio zaawansowanych,
 5. Część VII – pośrednik w obrocie nieruchomościami.

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień lub osoba upoważniona

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Informacja o unieważnieniu

 

Białystok, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Znak postępowania: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-VIII zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” części IX-X zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

a. I część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
1)       Szkolenia Barman – 3 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników

2)       Szkolenia Barista – 2 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników

1 500,00 zł

b. II część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
3 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników 1 500,00 zł

c. III część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
1 grupa szkoleniowa od 8 do 15 uczestników 1 500,00 zł

d. IV część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
1 grupa szkoleniowa od 8 do 15 uczestników 1 500,00 zł

e. V część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
2 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników 1 500,00 zł

f. VI część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
1 grupa szkoleniowa od 8 do 15 uczestników 1 500,00 zł

g. VII część zamówienia:

Liczba uczniów

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
1 grupa szkoleniowa od 8 do 15 uczestników

1 500,00 zł

h. VIII część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
1 grupa szkoleniowa od 8 do 15 uczestników 1 500,00 zł

i. IX część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
10 1 600,00 zł

j. X część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
10 1 600,00 zł

 

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

a. I cześć zamówienia:

 1. ATUT LIDER KSZTAŁCENIE, CENTRUM SZKOLENIOWE

         ul. Św. Wojciecha 3/3a

         10-900 Olsztyn

          ORGAN PROWADZĄCY:

           INKANTA OL SP. Z O.O. ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa

 • Cena zmówienia: 54 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

          ul. Pogodna 63/1,

          15-365 Białystok

 • Cena zmówienia: 9 665,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

b. II cześć zamówienia:

 1. ATUT LIDER KSZTAŁCENIE, CENTRUM SZKOLENIOWE

          ul. Św. Wojciecha 3/3a

          10-900 Olsztyn

         ORGAN PROWADZĄCY:

         INKANTA OL SP. Z O.O. ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa

 • Cena zmówienia: 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

          ul. Pogodna 63/1, 

          15-365 Białystok

 • Cena zmówienia: 13 875,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

c. III cześć zamówienia:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1,

15-365 Białystok

 • Cena zmówienia: 4 520,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

d. IV cześć zamówienia:

ATUT LIDER KSZTAŁCENIE, CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

ORGAN PROWADZĄCY:

INKANTA OL SP. Z O.O. ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa

 • Cena zmówienia: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

e. V cześć zamówienia:

 1. CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR CK EDUKACJA

          ul. Sienkiewicza 34,

          25-507 Kielce

 • Cena zmówienia: 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. ATUT LIDER KSZTAŁCENIE, CENTRUM SZKOLENIOWE

          ul. Św. Wojciecha 3/3a

          10-900 Olsztyn

         ORGAN PROWADZĄCY:

        INKANTA OL SP. Z O.O. ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa

 • Cena zmówienia: 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

          ul. Pogodna 63/1, 

          15-365 Białystok

 • Cena zmówienia: 4 740,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

f. VI cześć zamówienia:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1,

15-365 Białystok

 • Cena zmówienia: 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

g. VII cześć zamówienia: BRAK OFERT

h. VIII część zamówienia:

ATUT LIDER KSZTAŁCENIE, CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

ORGAN PROWADZĄCY:

INKANTA OL SP. Z O.O. ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa

 • Cena zmówienia: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

i. IX część zamówienia:

UNIWERSUS SP. Z O.O.

ul. L. Waryńskiego 41A

16-400 Suwałki

 • Cena zmówienia: 29 990,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

j. X część zamówienia:

 1. ATUT LIDER KSZTAŁCENIE, CENTRUM SZKOLENIOWE

          ul. Św. Wojciecha 3/3a

          10-900 Olsztyn

         ORGAN PROWADZĄCY:

         INKANTA OL SP. Z O.O. ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa

 • Cena zmówienia: 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

      2. UNIWERSUS SP. Z O.O. 

          ul. L. Waryńskiego 41A

          16-400 Suwałki

 • Cena zmówienia: 3 990,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 

Informacja z otwarcia ofert

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, 17 kwietnia 2019 r.

Znak postępowania: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU ORAZ SPROSTOWANIA OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI SIWZ I WYDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 Pzp, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-VIII zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” części IX-X zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający informuje, iż dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 16.3 ppkt. 3 w ramach w ramach I części zamówienia dotyczącej lit. a. Szkolenie barman.

Zamawiający informuje, iż w miejscu gdzie winien był wskazać przedział liczby zrealizowanych godzin szkoleniowych, od 34-50, omyłkowo wskazał przedział liczby zrealizowanych godzin szkoleniowych w następujący poniżej sposób:

w ramach I części zamówienia:

a. Szkolenie barman:

Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych Punkty
16 godzin szkoleniowych 0 pkt.
17 – 33 godzin szkoleniowych 10 pkt.
34 – 500 godzin szkoleniowych 20 pkt.
51 – 67 godzin szkoleniowych 30 pkt.
powyżej 68 godzin szkoleniowych 40 pkt.

 

Po aktualizacji zapis otrzymuje brzmienie: 

w ramach I części zamówienia:

a. Szkolenie barman:

Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych Punkty
16 godzin szkoleniowych 0 pkt.
17 – 33 godzin szkoleniowych 10 pkt.
34 – 50 godzin szkoleniowych 20 pkt.
51 – 67 godzin szkoleniowych 30 pkt.
powyżej 68 godzin szkoleniowych 40 pkt.

Mając na względzie powyższe Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do dnia 23.04.2019 do godz. 12:00. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferty, które wpłynęły do tej pory, Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, powołując się na zapisy SIWZ pkt. 14 ppkt. 14.2. Ponadto Wykonawca może podtrzymać złożoną ofertę. W załączeniu Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany dokument pod nazwą: SIWZ 21_KUR_CK_CKS_poprawa omyłki pisarskiej_17_04_2019.

 

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2019-04-23 12:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów, usługi realizowane są w ramach projektów: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16, części I-VIII zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, części IX-X zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie zamówienia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ddb9d2f5-69d5-497f-a572-5a6b56e9640c

 

Załącznik w formacie PDF:         

SIWZ 21_KUR_CK_CKS_poprawa omyłki pisarskiej_17_04_2019

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

 

Białystok, dnia 9 kwietnia 2019 r.

21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2019-04-17 12:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów

 Usługi realizowane są w ramach projektów:

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16

– części I-VIII zamówienia

oraz

„Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

– części IX-X zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=16dec64f-8a2e-4741-b2e4-8889fe187e90

 

Załączniki w formacie PDF:                          

SIWZ 21_KUR_CK_CKS_09_04_2019

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ_09_04_2019

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego