Białystok, dnia 04 czerwiec 2019 r.

Znak postępowania: 22/KUR/CK/RPOWP/2019

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I-V

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-V zamówienia, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 40 pkt

Razem

Max – 100

 1. Meritum Sp. z o.o.

Ul. Poleska 52

15-874 Białystok

 60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.
2.        Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok 45,83 pkt. 40 pkt. 85,83 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Meritum Sp. z o.o.

Ul. Poleska 52

15-874 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 40 pkt

Razem

Max – 100

 1. Meritum Sp. z o.o.

Ul. Poleska 52

15-874 Białystok

 60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.
2.        Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok 41,14 pkt. 40 pkt. 81,14 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Meritum Sp. z o.o.

Ul. Poleska 52

15-874 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono jedną ofertę
  1. Tomasz Choma ul. Ułańska 18/4 42-600 Tarnowskie Góry.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

wiadomości następujące informacje:

3. W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 40 pkt

Razem

Max – 100

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok 60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.W prowadzonym postępowaniu – część IV zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 40 pkt

Razem

Max – 100

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok  60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

5.W prowadzonym postępowaniu – część V  zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 40 pkt

Razem

Max – 100

 1. Meritum Sp. z o.o.

Ul. Poleska 52

15-874 Białystok

 60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.
2.        Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok 24,83 pkt. 40 pkt. 64,83 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Meritum Sp. z o.o.

Ul. Poleska 52

15-874 Białostok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

       Specjalista ds. zamówień

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I_V

 

Białystok, dnia 30 maja 2019 r.

Znak postępowania: 22/KUR/CK/RPOWP/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-V zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1. I część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
3 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników

67 500,00

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy)

2. II część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
3 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników

67 500,00

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy)

3.III część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
3 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników

67 500,00

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy)

4. IV część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników

45 000,00 zł

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy)

5. V część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
1 grupa szkoleniowa od 8 do 15 uczestników

22 500,00 zł

(słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy)

 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
 • I cześć zamówienia:
  1. Meritum Sp. z o.o. ul. Poleska 52, 15-874 Białystok – Cena zmówienia: 24 750,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia,Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
   1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok – Cena zmówienia: 32 400,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych 00/100 groszy), Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. II cześć zamówienia:
  1. Meritum Sp. z o.o. ul. Poleska 52, 15-874 Białystok – Cena zmówienia: 21 600,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 00/100 groszy), Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
   1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok – Cena zmówienia: 31 500,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy), Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
    1. Tomasz Choma ul.Ułańska 18/4, 42-600 Tarnowskie Góry – Cena zmówienia: 16 830,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100 groszy), Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. III cześć zamówienia:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok – Cena zmówienia: 28 350,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta piećdziesiąt złotych 00/100 groszy), Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 1. IV cześć zamówienia:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok – Cena zmówienia: 21 450,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 1. V cześć zamówienia:
  1. Meritum Sp. z o.o. ul. Poleska 52, 15-874 Białystok – Cena zmówienia: 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100 groszy), Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
   1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok – Cena zmówienia: 8 700,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy), Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia, Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

informacja z otwarcia ofert z dnia 30.05.2019

Białystok, dnia 22 maja 2019 r.

22/KUR/CK/RPOWP/2019 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2019-05-30 10:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 22/KUR/CK/RPOWP/2019
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów

 

Usługi realizowane są w ramach projektu:

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16

– części I-V zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=38cc615b-31e9-4096-9541-67594cd2b600

 

Załączniki w formacie PDF:                          

SIWZ 22_KUR_CK_

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego