Białystok, dnia 17 grudzień 2019 r.

Znak postępowania: 24/DOR/CK/RPOWP/2019

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

 1. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I, III-VIII

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-VIII zamówienia, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt

Liczba pkt w kryterium

Jakość– 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność– 20 pkt

Razem

Max – 100

  Anna Arciszewska

Ul. Sybiraków 11 m 104

Białystok 15-204

30 pkt 50 pkt 15 pkt 95 pkt
2.       

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Anna Arciszewska

Ul. Sybiraków 11 m 104

Białystok 15-204

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt

Liczba pkt w kryterium

Jakość– 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność– 20 pkt

Razem

Max – 100

  Anna Mroczkowska

Ul. J. Brzechwy 14

15-196 Białystok

 

30 pkt 50 pkt 20 pkt 100 pkt
2.       

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Anna Mroczkowska

Ul. J. Brzechwy 14

15-196 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. W prowadzonym postępowaniu – część IV zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt

Liczba pkt w kryterium

Jakość– 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność– 20 pkt

Razem

Max – 100

  Konsorcjum Doradztwo zawodowe Ekonomik

Reprezentant Ewa Górska

Ul. Depowa 14

15-381 Białystok

30 pkt 50 pkt 20 pkt 100 pkt
2.       

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum Doradztwo zawodowe Ekonomik

Reprezentant Ewa Górska

Ul. Depowa 14

15-381 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. W prowadzonym postępowaniu – część V zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt

Liczba pkt w kryterium

Jakość– 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność– 20 pkt

Razem

Max – 100

  Beata Siedlecka

Ul. Storczykowa 28m. 10

15-644 Białystok

30 pkt 40 pkt 20 pkt 90 pkt
2.       

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Beata Siedlecka

Ul. Storczykowa 28m. 10

15-644 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

           5. W prowadzonym postępowaniu – część VI zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt

Liczba pkt w kryterium

Jakość– 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność– 20 pkt

Razem

Max – 100

  Konsorcjum Elektryk Reprezentant Renata Kukiełko ul. Wasilkowska 31

16-010 Jurowce

30 pkt 50 pkt 20 pkt 100 pkt
2.       

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum Elektryk Reprezentant

Renata Kukiełko ul. Wasilkowska 31

16-010 Jurowce

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

    6. W prowadzonym postępowaniu – część VII zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt

Liczba pkt w kryterium

Jakość– 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność– 20 pkt

Razem

Max – 100

  Grażyna Samson

Ul. Marii Konopnickiej 2/28

18-100 Łapy

30 pkt 30 pkt 20 pkt 80 pkt
2.       

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Grażyna Samson

Ul. Marii Konopnickiej 2/28

18-100 Łapy

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

    7. W prowadzonym postępowaniu – część VIII zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 30 pkt

Liczba pkt w kryterium

Jakość– 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność– 20 pkt

Razem

Max – 100

  Iwona Masalska

Ul. Skrajna 4/21

15-663 Białystok

30 pkt 30 pkt 20 pkt 80 pkt
2.       

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Iwona Masalska

Ul. Skrajna 4/21

15-663 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty cz. I, III-VIII

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

 

Białystok, dnia 26 listopad 2019r.

Znak postępowania: 24/DOR/CK/RPOWP/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako PZP, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-VIII zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  1. I część zamówienia 21 440,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100 groszy),
  2. II część zamówienia 25 460,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
  3. III część zamówienia 13 400,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),
  4. IV część zamówienia 53 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100 groszy),
  5. V część zamówienia 8 040,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100 groszy),
  6. VI część zamówienia 37 520,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
  7. VII część zamówienia 10 720,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
  8. VIII część zamówienia 13 400,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
  1. I cześć zamówienia:

Anna Arciszewska ul. Sybiraków 11 m 104, 15-204 Białystok

 • Cena zmówienia: 21 440,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

II cześć zamówienia:

Konsorcjum: Rafał Kanclerz, ul. Bajeczna 48, 15-578 Białystok; Agnieszka Haponik, ul. Dolna 4/6, 15-521 Białystok; Agnieszka Gobiec, ul. Browarowa 27, 15-573 Białystok

 • Cena zmówienia: 25 400,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. III cześć zamówienia:

Anna Mroczkowska

Ul. J.Brzechwy 14

15-196 Białystok

 • Cena zmówienia: 13 400,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. IV cześć zamówienia:

Konsorcjum: Doradztwo zawodowe –Ekonomik

Iwona Saniukowicz, ul. Pogodna 11G/20, 15-337 Białystok

Alina Palczewska, ul. Pułaskiego 109B/16, 15-337 Białystok

Aneta Nartowicz, ul. Pogodna 11/17, 15-354 Białystok

Ewa Beata Kosińska, ul. 42 Pułku Piechoty 72J/68, 15-181 Białystok

Ewa Górska, ul. Depowa 14, 15-381 Białystok

 • Cena zmówienia: 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. V cześć zamówienia:

Beata Siedlecka

Ul. Storczykowa 28m.10,

15-644 Białystok

 • Cena zmówienia: 8040,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. VI cześć zamówienia:

Konsorcjum: „Elektryk” Renata Kukiełko, ul. Wasilkowska 31, 16-010 Jurowce; Dorota Socha-Kononiuk, ul. Piastowska 3c m 60, 15-207 Białystok

 • Cena zmówienia: 37 520,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. VII cześć zamówienia:

Grażyna Samson

Ul. Marii Konopnickiej 2/28

18-100 Łapy

 • Cena zmówienia: 10 720,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 1. VIII cześć zamówienia:

Iwona Masalska

Ul. Skrajna 4/21, 15-663 Białystok

 • Cena zmówienia: 12 600,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

informacja z otwarcia ofert

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

Białystok, dnia 17 listopada 2019 r.

24/DOR/CK/RPOWP/2019 – Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektu: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2019-11-26 9:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 24/DOR/CK/RPOWP/2019
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektu:

 „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” 

WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – części I-VIII zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0e849716-a9b8-4e5d-9970-9a5405ebaa04

 

Załączniki w formacie PDF:                          

SIWZ 24_DOR_CK

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załacznik nr 1 do SIWZ – SOPZ_CK

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz ofertowy_CK

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego