Białystok, dnia 30 marzec 2020 r.

 Znak postępowania: 26/KUR/CKS/RPOWP/2020

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I-VI

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektu „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – I-VI, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

Max – 100

  Uniwersus sp. z o.o. ul.L.Warynskiego 41a 16-400 Suwałki  100 pkt. 100 pkt.

 

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Uniwersus sp. z o.o. ul.L.Warynskiego 41a 16-400 Suwałki

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

Max – 100

  Uniwersus sp. z o.o. ul.L.Warynskiego 41a 16-400 Suwałki  100 pkt. 100 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: : Uniwersus sp. z o.o. ul.L.Warynskiego 41a 16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

Max – 100

 1. Uniwersus Sp. z o.o.

ul. L.Waryńskiego 41a

16-400 Suwałki

 100 pkt. 100 pkt.
2.        Clima Team Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 2,

03-310 Warszawa

59,67 pkt. 59,67 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: : Uniwersus sp. z o.o. ul.L.Warynskiego 41a 16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.W prowadzonym postępowaniu – część IV zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

Max – 100

 1. Sannort Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 75

27-600 Sandomierz

68,39 pkt. 68,39 pkt.
2.        Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach

Ul. Kościuszki 23

16-400 Suwałki

100 pkt. 100 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Osrodek Kształcenia Zawodowego w Suwłkach ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

5.W prowadzonym postępowaniu – część V zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach

Ul. Kościuszki 23

16-400 Suwałki

54 pkt. 54 pkt.
2.        Uniwersus Sp. z o.o.

ul. L.Waryńskiego 41a

16-400 Suwałki

100 pkt. 100 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: : Uniwersus Sp. z o.o. ul. L.Waryńskiego 41a 16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

6.W prowadzonym postępowaniu – część VI zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach

Ul. Kościuszki 23

16-400 Suwałki

59,92 pkt. 59,92 pkt.
2.        Uniwersus Sp. z o.o.

ul. L.Waryńskiego 41a

16-400 Suwałki

100 pkt. 100 pkt.
3.        Centrum Szkoleń Anna Lubieniecka

ul. Chopina 11/15

25-356 Kielce

29,90 pkt. 29,90 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: : Uniwersus Sp. z o.o. ul. L.Waryńskiego 41a 16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I-VI.doc

 

Białystok, dnia 12 lutego 2020r.

Znak postępowania: 26/KUR/CKS/RPOWP/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – części I-VI zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
10 16 000,000 zł

(słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy)

II część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
10 16 000,000 zł

(słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy)

III część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
10 16 000,000 zł

(słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy)

IV część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
10 16 000,000 zł

(słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy)

V część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
10 16 000,000 zł

(słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy)

VI część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
10 16 000,000 zł

(słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy)

 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia: Uniwersus Sp. z o.o. ul. L.Waryńskiego 41a 16-400 Suwałki

 • Cena zmówienia: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

II cześć zamówienia:  Uniwersus Sp. z o.o. ul. L.Waryńskiego 41a

16-400 Suwałki

 • Cena zmówienia: 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

III cześć zamówienia:

 1. Uniwersus Sp. z o.o. ul. L.Waryńskiego 41a 16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Clima Team Sp. z o.o. ul. Staniewicka 2, 03-310 Warszawa
 • Cena zmówienia: 13 407,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta siedem złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

IV cześć zamówienia:

 1. Sannort Sp. z o.o. ul.Ożarowska 75 27-600 Sandomierz
 • Cena zmówienia: 12 720,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach Ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 8700,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

V cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach Ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 12500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Uniwersus Sp. z o.o. ul. L.Waryńskiego 41a 16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 6750,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

VI cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach Ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 4990,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Uniwersus Sp. z o.o. ul. L.Waryńskiego 41a 16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 2990,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Centrum Szkoleń Anna Lubieniecka ul. Chopina 11/15 25-356 Kielce
 • Cena zmówienia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

informacja z otwarcia ofert

 

Białystok, 7 luty 2020 r.

Znak postępowania: 26/KUR/CKS/RPOWP/2020

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR. 1  DO SIWZ I WYDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 Pzp, którego przedmiotem są realizacja szkoleń dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów w załączniku nr. 1 do SIWZ poprzez dodanie dodatkowego wymagania przy organizacji szkoleń. W punkcie „Wykonawca w ramach każdej z części zamówienia zobowiązany jest „ został dodany pkt.5 o treści: „Zapewnić uczestnikom w okresie szkolenia ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie grupowe. Minimalna suma ubezpieczenia na 1 osobę ubezpieczoną wynosić powinna 20 000,00 zł. Najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego kopię opłaconej polisy.”

Mając na względzie powyższe Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2020 do godz. 10:30. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferty, które wpłynęły do tej pory, Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, powołując się na zapisy SIWZ pkt. 14 ppkt. 14.2. Ponadto Wykonawca może podtrzymać złożoną ofertę. W załączeniu Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany dokument pod nazwą: SIWZ 26_KUR_CKS-modyfikacja z dnia 07.02.2020r.

SIWZ 26_KUR_CKS — modyfikacja z dnia 07.02.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ 01.2020 — modyfikacja z dnia 07.02.2020

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-02-12 10:30:00
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 26/KUR/CKS/RPOWP/2020

Ogłoszenie o zmianie zamówienia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/44106e95-3f19-4263-af3f-37c081f37fcd

Z poważaniem,

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 informacja dotycząca modyfikacji zamówienia

 

Białystok, dnia 31 stycznia 2020 r.

26/KUR/CKS/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-02-11 13:30:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 26/KUR/CKS/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń dla uczniów

Usługi realizowane są w ramach projektu:

 „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

– części I-VI zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=66d842ed-4e57-461f-829b-0794ac8f7e7c

 

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 26_KUR_CKS

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ 01.2020

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego