Białystok, dnia 30 marca 2020r.

 Znak postępowania: 27/KUR/CK/RPOWP/2020

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I-V

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”- cz. I-V, podaje do wiadomości następujące informacje:

 W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 70 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 30 pkt

Razem

Max – 100

 1 Tomasz Czech Young Desing Academy ul. Powstania Styczniowego 14/36 16-070 Choroszcz  70 pkt. 30 pkt. 100 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Tomasz Czech Young Desing     Academy ul. Powstania Styczniowego 14/36 16-070 Choroszcz

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 70 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 30 pkt

Razem

Max – 100

 1. CNC MILENA – mgr. inż. Mirosław Buczyński

Ul. Rynek Staromiejski 10/10

75-007 Koszalin

 70 pkt. 30 pkt. 100 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: CNC MILENA –Mgr. inż. Mirosław Buczyński ul. Rynek Staromiejski 10/10 75-007 Koszalin

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 70 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 30 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

 70 pkt. 30 pkt. 100 pkt.
2.        Maritum Sp. z o.o.

ul. Poleska 52

15-874 Białystok

58,33 pkt. 30 pkt. 88,33 pkt.
3.        Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

35 pkt. 30 pkt. 65 pkt.
4.        SANNORT Sp. z o.o.

Ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz

 23,97 pkt. 30 pkt. 53,97 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.W prowadzonym postępowaniu – część IV zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 70 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 30 pkt

Razem

Max – 100

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

 70 pkt. 30 pkt. 100 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

5.W prowadzonym postępowaniu – część V zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 70 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 30 pkt

Razem

Max – 100

 1. BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

Ul. Krakowska 5 lok. 201

15-875 Białystok

 70 pkt. 30 pkt. 100 pkt.
2.        Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

 42,58 pkt. 42,58 pkt. 72,58 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz ul. Krakowska 5 lok. 201 15-875 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Białystok, dnia 12 lutego 2020r.

Znak postępowania: 27/KUR/CK/RPOWP/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacja szkoleń dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”– części I-V zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • I część zamówienia:
Liczba uczniów

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
3 grupy szkoleniowe od 9 do 12 uczestników 54 000,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 groszy)

 • II część zamówienia:
Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe od 9 do 12 uczestników 36 000,00 zł

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 groszy)

 • III część zamówienia:
Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe od 9 do 12 uczestników 36 000,00 zł

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 groszy)

 • IV część zamówienia:
Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
1 grupa szkoleniowa od 9 do 12 uczestników 18 000,00 zł

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100 groszy)

 • V część zamówienia:
Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
1 grupa szkoleniowa od 9 do 12 uczestników 18 000,00 zł

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100 groszy)

 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia:

 1. Tomasz Czech Young Design Academy ul. Powstania Styczniowego 14/36, 16-070 Choroszz
 • Cena zmówienia: 53 640,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

II cześć zamówienia:

 1. CNC Millena – mgr inż. Mirosław Buczyński, Rynek Staromiejski 10/10, 75 -007 Koszalin
 • Cena zmówienia: 58 800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

III cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Meritum Sp. z o.o. ul. Poleska 52, 15-874 Białystok
 • Cena zmówienia: 14 400,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe, ul. Św. Wojciecha 3/3a,

10-900 Olsztyn

 • Cena zmówienia: 24 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Sannort Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz
 • Cena zmówienia: 35 040,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

IV cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1,

15-365 Białystok

 • Cena zmówienia: 13 200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

V cześć zamówienia:

 1. BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz, ul. Krakowska 5 lok. 201

15-875 Białystok

 • Cena zmówienia: 8760,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1,

15-365 Białystok

 • Cena zmówienia: 14 400,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

informacja z otwarcia ofert

Białystok, 7 luty 2020 r.

Znak postępowania: 27/KUR/CK/RPOWP/2020

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR. 1  DO SIWZ I WYDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 Pzp, którego przedmiotem są realizacja szkoleń dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów w załączniku nr. 1 do SIWZ poprzez dodanie dodatkowego wymagania przy organizacji szkoleń. W punkcie „Wykonawca w ramach każdej z części zamówienia zobowiązany jest „ został dodany pkt.5 o treści: „Zapewnić uczestnikom w okresie szkolenia ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie grupowe. Minimalna suma ubezpieczenia na 1 osobę ubezpieczoną wynosić powinna 20 000,00 zł. Najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego kopię opłaconej polisy.”

Mając na względzie powyższe Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2020 do godz. 10:30. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferty, które wpłynęły do tej pory, Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, powołując się na zapisy SIWZ pkt. 14 ppkt. 14.2. Ponadto Wykonawca może podtrzymać złożoną ofertę. W załączeniu Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany dokument pod nazwą: SIWZ 27_KUR_CK-modyfikacja z dnia 07.02.2020r.

SIWZ 27_KUR_CK — modyfikacja z dnia 07.02.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ 01.2020 — modyfikacje z dnia 07.02.2020

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-02-12 10:30:00
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 27/KUR/CK/RPOWP/2020

Ogłoszenie o zmianie zamówienia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/86af1e22-f523-401a-afcd-a6d3ae0b4a1c

Z poważaniem,

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 informacja dotycząca modyfikacji zamówienia

 

 

Białystok, dnia 31 styczeń 2020 r.

27/KUR/CK/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-02-11 13:30:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 27/KUR/CK/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń dla uczniów

Usługi realizowane są w ramach projektu:

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16

– części I-V zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=76b5c7c1-26c1-4c0b-b518-b872f560291d

 

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 27_KUR_CK

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ 01.2020

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego