Białystok, dnia 17 września 2020 r.

Znak postępowania: 31/KUR/DSR2/RPOWP/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – II, III

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu II, III części z postępowania znak 31/KUR/DSR2/RPOWP/2020 którego przedmiotem są: usługi realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Dla Siemiatycz razem” -2 edycja WND.RPPD.09.01.00-20-0162/18

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 31/KUR/DSR2/RPOWP/2020, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczestników projektu w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Cześć II – Szkolenie robotnik budowlany z modułem brukarz;
 2. Część III – Szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra PCK;

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2

 Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień

17092003 – Informacja o unieważnieniu cz. II, III postępowania 

 

 

Białystok, dnia 17 września 2020 r.

Znak postępowania: 31/KUR/DSR2/RPOWP/2020

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR   ul. Spółdzielcza 8    15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 – części I-IV zamówienia – część I zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie robotnik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia (T)–20 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –30 pkt

Razem

Max – 100

 1 Sannort Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz 50 20 15 85

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Sannort Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz.

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę

– Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53 05-500 Piaseczno,

       2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w     prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

17092002- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. I

 

Białystok, 09.07.2020r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 – części I-IV zamówienia

Zamawiający, mając na względzie treść art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, informuje, że odrzucił ofertę Wykonawcy – Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz (adres: ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno) – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp z uwagi na fakt, iż wadium nie zostało wniesione w żadnej formie – dotyczy części I, II zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający w rozdziale X SIWZ określił wymagania dotyczące wadium. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawcy zobowiązani byli do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r., godz. 9:00. Jednocześnie Zamawiający zaznaczył, iż wadium może być wniesione w następujących formach:

 • 1) pieniądzu,
 • 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy  jest zawsze  poręczeniem pieniężnym,

 • 3) gwarancjach bankowych,
 • 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W pkt 10.4 oraz 10.06 niniejszego rozdziału wskazano, iż wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca – Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz (adres: ul. Emilii Plater 1a/53 05-500 Piaseczno), przed upływem terminu składania ofert, nie złożył w żadnej formie wymaganego wadium.

Powyższe skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b. Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt. 7b Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy – Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz (adres: ul. Emilii Plater 1a/53 05-500 Piaseczno), ponieważ wadium nie zostało wniesione, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. Wykonawca ponosi zatem wszelkie ryzyko związane ze skutecznością nie dostarczenia Zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert.

Podstawa prawna

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Mając na względzie przytoczone podstawy prawne oraz przytoczony powyżej stan faktyczny niewątpliwym jest, iż oferta Wykonawcy – Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz (adres: ul. Emilii Plater 1a/53 05-500 Piaseczno)– podlega odrzuceniu.

 

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

informacja o odrzuceniu oferty

 

 

Białystok 07.09.2020r.

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8   15-441 Białystok

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 – części I-IV zamówienia

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJWYŻEJ OCENIONEJ OFERTY ORAZ POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, zawiadamia o unieważnieniu przeprowadzonej czynności oceny i wyboru najwyżej ocenionej oferty dokonanej w dniu 19 czerwca 2020 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 – części I-IV zamówienia – w zakresie cz. I-II.

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najwyżej ocenionej oferty:

Zgodnie z dyspozycyjnością art. 7 ust 1 ustawy, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz mając na uwadze zasady proporcjonalności i przejrzystości. Ponadto zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy w oparciu o art. 7 ust. 3 Pzp. W dniu 07.09.2020 r. w wyniku ponownej analizy ofert, Zamawiający powziął decyzję o unieważnieniu pierwotnie podjętej decyzji o wyborze najwyżej ocenionej oferty. Wybór oferty Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno został dokonany niezgodnie z przepisami ustawy i oferta powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.

Celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie ważnej oraz niepodlegającej unieważnieniu umowy z Wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy, w oparciu o art. 7 ust. 3 Pzp. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w zakresie cz. I –II. 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

unieważnienie czynności

 

Białystok, dnia 07.09.2020 r.

Znak postępowania: 31/KUR/DSR2/RPOWP/2020

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8   15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. IV

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów „Dla Siemiatycz Razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 – części I-IV zamówienia, IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych w zakresie Szkolenie Pomoc Kuchenna w ramach w/w projektu, podaje do wiadomości następujące informacje: W prowadzonym postępowaniu – część IV zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 30 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia – 20 pkt

Razem

Max – 100

  Nieznani Sprawcy Piotr Grycuk/Studio Zmokła Kura ul. Szeroka 12/26 15-760 Białystok 50,00  pkt. 30,00 pkt. 20,00  pkt. 100 pkt.

 

 Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Nieznani Sprawcy Piotr Grycuk/Studio Zmokła Kura ul. Szeroka 12/26 15-760 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część IV

Białystok, dnia 10 czerwca 2020r.

Znak postępowania: 31/KUR/DSR2/RPOWP/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 – części I-IV zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia: Szkolenie robotnik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
10 uczestników  13 100,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych)

II część zamówienia: Szkolenie Robotnik budowlany z modułem brukarz

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
6 uczestników 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

III część zamówienia: Szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej PCK

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
11 uczestników 14 300,00 (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych)

IV część zamówienia: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (rozszerzony)

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
16 uczestników 9 600,00 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych)

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

 1. I cześć zamówienia:
  1. Sannort Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75  27-600 Sandomierz
 • Cena zmówienia: 15 040,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ
  1. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno
 • Cena zmówienia: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

II cześć zamówienia: brak ofert

III cześć zamówienia:

 1. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno
 • Cena zmówienia: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

IV cześć zamówienia:

 1. Nieznani Sprawcy Piotr Grycuk / Studio Kulinarne Zmokła Kura ul. Szeroka 12/26

15-760 Białystok

 • Cena zmówienia: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert 10.06.2020

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

Białystok, dnia 29 maja 2020r.

W dniu 28 maja 2020 r. do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ – znak postępowania: 31/KUR/DSR/RPOWP/2020. Zgodnie z Ustawą Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień. Treść pytań Wykonawcy w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytania z dnia 28.05.2020r.

Wykonawca nr 1:

Dzień dobry,

prowadzę w xxxxxxxx, które od dłuższego czasu realizuje szkolenia zawodowe. Mam pytanie odnośnie zatrudnienia pracownika (pkt. 4 SIWZ). xxxxxxxx w większości przypadku zatrudniają kucharzy prowadzących szkolenia na podstawie umowy o dzieło / zlecenia do konkretnych warsztatów. Z uwagi na to, że różni kucharze specjalizują się w różnych tematach szkoleniowych. Proszę w takim razie o odpowiedź.

Pytanie nr 1:

Czy jako właściciel xxxxxx w przypadku wyboru naszej oferty, mogę podpisać umowę o dzieło z prowadzącym na przeprowadzenie tego konkretnego szkolenia “cz. IV Pomoc kuchenna” i nie wykluczy to naszej oferty z postępowania?  

Odpowiedź na pytanie z dnia 28.05.2020r.

Ad. Pytanie nr 1:

Zamawiający informuję, iż nie zastrzegł w postępowaniu żadnej formy zatrudnienia prowadzącego szkolenie. Zamawiający jedynie zastrzegł obowiązek zatrudnienia  osób wykonujących czynności w zakresie koordynacji prac związanych z realizacją zamówienia zgodnie z pkt 4.1 SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy egzamin wewnętrzny może zostać przeprowadzony przez osobę prowadzącą szkolenie?

Odpowiedź na pytanie z dnia 28.05.2020r.

Ad. Pytanie nr 2:

Tak, nie ma zastrzeżenia przez Zamawiającego iż prowadzący nie może przeprowadzić egzamin wewnętrzy.

Pytanie nr 3:

Czy 62 godziny szkolenia mogą odbywać się dzień po dniu?

Odpowiedź na pytanie z dnia 28.05.2020r.

Ad. Pytanie nr 3:

Tak, nie ma zastrzeżenia przez Zamawiającego iż nie można prowadzić szkolenia dzień po dniu.

odpowiedź na pytania z dnia 29.05.2020

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

Białystok, dnia 27 maja 2020 r.

31/KUR/DSR2/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Dla Siemiatycz razem”

Status przetargu: aktualny;            
Termin składania ofert: 2020-06-10 09:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 31/KUR/DSR2/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
„Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18

– części I-IV zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7c37187d-755c-4fed-a5b7-02090c2fab0b 

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 31_KUR_DSR2

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ_DSR2

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o wpise RIS