Białystok, dnia 25 czerwca 2020r.

 Znak postępowania: 34/STAŻ/MZK/RPOWP/2020

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8   15-441 Białystok

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I-II

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-II zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja organizacji stażu –40 pkt

Razem

Max – 100

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok  60 pkt. 30 pkt. 90 pkt.

 

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja organizacji stażu –40 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok  60 pkt. 30 pkt. 90 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I,II

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

 

Białystok, dnia 16 czerwca 2020r.

Znak postępowania: 34/STAŻ/MZK/RPOWP/2020

                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-II zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
20 uczniów 95 000,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

II część zamówienia:

Liczba nauczycieli Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
3         nauczycieli 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
  1. I cześć zamówienia:
   1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 1. II cześć zamówienia:
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1  15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

informacja z otwarcia ofert 16.06.2020

Białystok, dnia 03 czerwca 2020 r.

34/STAŻ/MZK/RPOWP/2020Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-II zamówienia

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-06-16 10:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 34/STAŻ/MZK/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu

„Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18

– części I-II zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6d819918-8bca-4a5c-afe2-b245c1793a06

 

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 34_KUR_MZK

Załącznik nr 1a do SIWZ – SOPZ MZK_staże uczniowie

Załącznik nr 1b do SIWZ – SOPZ MZK_staże nauczyciele

Załącznik nr 6.a do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6.b do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego