Białystok, dnia 06 października 2020 r.

Znak postępowania: 37/KUR/DSR2/RPOWP/2020

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8   15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I, II

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 – części I-II zamówienia – część I zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie robotnik budowlany z modułem brukarz oraz część II zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra PCK, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia (T)–20 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –30 pkt

Razem

Max – 100

 1. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji I Rynku Pracy ul. Wojska Polskiego 113 18-402 Łomża 50 20 0 70

 

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy ul. Wojska Polaskiego 113, 18-402 Łomża

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia (T)–20 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –30 pkt

Razem

Max – 100

 1 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji I Rynku Pracy ul. Wojska Polskiego 113 18-402 Łomża 50 20 0 70

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy ul. Wojska Polaskiego 113, 18-402 Łomża

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I, II

 

Białystok, dnia 25 września 2020r.

Znak postępowania: 37/KUR/DSR2/RPOWP/2020

                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników w ramach projektu: „Dla Siemiatycz razem” 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 – cześć I-II zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
6 osób 9 300,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych)

II część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
11    osób 12 660,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy ul. Wojska Polskiego 113

18-402 Łomża

 • Cena zmówienia: 9 300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

II cześć zamówienia:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy ul. Wojska Polskiego 113

18-402 Łomża

 • Cena zmówienia: 12 650,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

25092001 – informacja z otwarcia ofert

 

Białystok, dnia 17 września 2020 r.

37/KUR/DSR2/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Dla Siemiatycz razem”

Status przetargu: aktualny;            
Termin składania ofert: 2020-09-25 10:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 37/KUR/DSR2/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
„Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18

– części I-II zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b214af7b-7dfa-4af1-8848-b3bf54fc3b6c

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 37_KUR_DSR2

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ_DSR2

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o wpise RIS