Białystok, dnia 26.02.2021 r.

Znak postępowania: 42/STAŻ/KP/RPOWP/2020

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów” WND-RPO.03.03.01-20-0227/19 – części I-II zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja organizacji stażu (T)–40 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, Centrum Promocji I Innowacji, ul. Żurawia 71 lok. 2.04, 15-540 Białystok, Towarzystwo Amicus, ul. /brukowa 28/8, 15-889 Białystok 60 40 100

 

 

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, Centrum Promocji I Innowacji, ul. Żurawia 71 lok. 2.04, 15-540 Białystok, Towarzystwo Amicus, ul. /brukowa 28/8, 15-889 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

 

Białystok, dnia 23.02.2021 r.

Znak postępowania: 42/STAŻ/KP/RPOWP/2020

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. II

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów” WND-RPO.03.03.01-20-0227/19 – części I-II zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja organizacji stażu (T)–40 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, 60 40 100

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

42.STAŻ informacja

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

Białystok, dnia 11 stycznia 2020r.

Znak postępowania: 42/STAŻ/KP/RPOWP/2020

                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów” WND-RPO.03.03.01-20-0227/19 – części I-II zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
40 osób 176 000,00 zł

(słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

II część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
10 osób 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 176 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

II cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

CamScanner 01-12-2021 01.19

 

Białystok, dnia 23 grudnia 2020 r.

42/STAŻ/KP/RPOWP/2020Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów” WND-RPO.03.03.01-20-0227/19 – części I-II zamówienia

Status przetargu: aktualny;       
Termin składania ofert: 2021-01-11 10:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 42/STAŻ/KP/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację:

 

Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu

„Kształcimy profesjonalistów” WND-RPO.03.03.01-20-0227/19 – części I-II zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3b40689b-4225-4e71-97f2-fec89241f86f

Załączniki w formacie PDF:                            

42_Zał_nr 1a do SIWZ_SOPZ_KP_staże_uczeń_pub

42_Zał_nr 1b do SIWZ_SOPZ_KP_staże_nauczyciel_pub

42_Zał_nr 6a do SIWZ_umowa_KP_staże_uczeń_pub

42_Zał_nr 6b do SIWZ_umowa_KP_staże_nauczyciel_pub

SIWZ 42_STAŻ_KP

Załączniki w formacie Word:

42_Zał_nr 2 do SIWZ_oferta_KP_staże_uczeń_pub

42_Zał_nr 3 do SIWZ_oświadczenia o spełnieniu warunków_KP_staże_uczeń_pub

42_Zał_nr 4 do SIWZ_oświadczenia o braku podstaw wykluczenia_KP_staże_uczeń_pub

42_Zał_nr 5 do SIWZ_oświadczenia o przynależności_KP_staże_uczeń_pub

42_Zał_nr 7 do SIWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego_KP_staże_uczeń_pub