Białystok, dnia 26.02.2021 r.

Znak postępowania: 43/STAŻ/IWP/RPOWP/2020

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul.Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” WND-RPO.03.03.01-20-0206/18 – części I-III zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja organizacji stażu (T)–40 pkt

Razem

Max – 100

 1 Konsorcjum: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, Centrum Promocji I Innowacji ul. Żurawia 71 lok.2.04, 15-540 Białystok, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok 60 40 100

 

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Konsorcjum: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, Centrum Promocji I Innowacji ul. Żurawia 71 lok.2.04, 15-540 Białystok, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

Białystok, dnia 23.02.2021 r.

Znak postępowania: 43/STAŻ/IWP/RPOWP/2020

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8 15-441 Białystok

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. II, III

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” WND-RPO.03.03.01-20-0206/18 – części I-III zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja organizacji stażu (T)–40 pkt

Razem

Max – 100

 1 Konsorcjum: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, Open Education Sp. z o.o. ul. Modlińska 1, lok.208-211, 15-066 Białystok 60 40 100

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Konsorcjum: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, Open Education Sp. z o.o. ul. Modlińska 1, lok.208-211, 15-066 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2.W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja organizacji stażu (T)–40 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, 60 40 100

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

43.STAŻ informacja

Białystok, dnia 11 stycznia 2020r.

Znak postępowania: 43/STAŻ/IWP/RPOWP/2020

                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” WND-RPO.03.03.01-20-0206/18 – części I-III zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
58 osób 255 200,00 zł

(słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych)

II część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
29      osób 145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych)

III część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
6 osób 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 255 200,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych)
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

II cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 139 200,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

III cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku  Ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

CamScanner 01-12-2021 01.33

 

Białystok, dnia 23 grudnia 2020 r.

43/STAŻ/IWP/RPOWP/2020Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” WND-RPO.03.03.01-20-0206/18 – części I-III zamówienia

 

Status przetargu: aktualny;       
Termin składania ofert: 2021-01-11 10:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 43/STAŻ/IWP/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację:

Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu

„Inwestycja w przyszłość” WND-RPO.03.03.01-20-0206/18– części I-III zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=58a276fc-3d10-4dff-8387-21e3e05efb45

Załączniki w formacie PDF:                            

43_Zał_nr 1a do SIWZ_SOPZ_IWP_staże_uczeń_pub_ok

43_Zał_nr 1b do SIWZ_SOPZ_IWP_staże_uczeń_pub_ok

43_Zał_nr 1c do SIWZ_SOPZ_IWP_staże_nauczyciel_pub

43_Zał_nr 6a do SIWZ_umowa_IWP_staże_uczeń_pub

43_Zał_nr 6b do SIWZ_umowa_IWP_staże_uczeń_pub

43_Zał_nr 6c do SIWZ_umowa_IWP_staże_nauczyciel_pub

SIWZ 43_STAŻ_IWP

Załączniki w formacie Word:

43_Zał_nr 2 do SIWZ_oferta_IWP_staże_uczeń_pub

43_Zał_nr 3 do SIWZ_oświadczenia o spełnieniu warunków_IWP_staże_uczeń_pub

43_Zał_nr 4 do SIWZ_oświadczenia o braku podstaw wykluczenia_IWP_staże_uczeń_pub 43_Zał_nr 5 do SIWZ_oświadczenia o przynależności_IWP_staże_uczeń_pub

43_Zał_nr 7 do SIWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego_IWP_staże_uczeń_pub