Białystok, dnia 22 styczeń 2018 r.

Znak postępowania: 7/DRUK/CK/DZ/CNS/50+/RPOWP/2017

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACAJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów Usługi realizowane są: I część zamówienia w ramach projektu – „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00, II część zamówienia w ramach projektu – „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00, III część zamówienia w ramach projektów – „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” nr UDA-POWR.04.03.00-00-W236/15-00, oraz „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” nrUDA-POWR.04.01.00-00-I050/15-00, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – I cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania i dostarczania wydruku próbnego

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania i dostarczania materiałów

Razem

max – 100

1 Partner Poligrafia Andrzej Kardasz ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok 30 30 40 100

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Partner Poligrafia Andrzej Kardasz ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – II cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania i dostarczania wydruku próbnego

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania i dostarczania materiałów

Razem

max – 100

1 Partner Poligrafia Andrzej Kardasz ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok 30 30 40 100

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Partner Poligrafia Andrzej Kardasz ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – III cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania i dostarczania wydruku próbnego

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania i dostarczania materiałów

Razem

max – 100

1 Partner Poligrafia Andrzej Kardasz ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok 30 30 40 100

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Partner Poligrafia Andrzej Kardasz ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

 

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona       

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY str.1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY str.2

 

 

 

Białystok, dnia 18 grudnia 2017 r.

Znak postępowania: 7/DRUK/CK/RPOWP/2017

 

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów. Usługi realizowane są:

I część zamówienia w ramach projektu – „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00,

II część zamówienia w ramach projektu – „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00,

III część zamówienia w ramach projektów – „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” nr UDA-POWR.04.03.00-00-W236/15-00, oraz „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” nrUDA-POWR.04.01.00-00-I050/15-00

podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  1. I część zamówienia 192 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące zł),
  2. II część zamówienia 371 450,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł),
  3. III część zamówienia 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy zł),
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
  1. I cześć zamówienia : Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok
 • Cena zmówienia: 190 680,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ
 1. II cześć zamówienia : Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok
 • Cena zmówienia: 370 295,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ
 1. II cześć zamówienia : Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok
 • Cena zmówienia: 104 685,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 

 

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2017-12-18 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 7/DRUK/CK/DZ/CNS/50+/RPOWP/2017
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów

Usługi realizowane są:

I część zamówienia w ramach projektu – „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00,

II część zamówienia w ramach projektu – „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00,

III część zamówienia w ramach projektów – „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach” nr UDA-POWR.04.03.00-00-W236/15-00, oraz „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” nrUDA-POWR.04.01.00-00-I050/15-00

 

 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6b7579da-ead8-4d2b-89c7-9ff99c85b639

 

  Załączniki do SIWZ w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy 8.12

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 07.12

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 07.12

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy 07.12

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego 07.12

 

Załączniki do SIWZ w formacie PDF:          

SIWZ 08.12

Załacznik nr 1 do SIWZ – sopz 08.12

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy 07.12