Białystok, dnia 14 luty 2018 r.

Znak postępowania: 8/KUR/CK/RPOWP/2017

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: V cześć zamówienia: Szkolenia Informatyczne: Szkolenie Grafik komputera-podstawy, Szkolenie Grafika komputerowa zaawansowane, Szkolenie Grafika komputerowa-3D, Szkolenie montaż i post produkcja filmowa, Szkolenie Projektowanie stron internetowych podstawy, Programowanie PHP – podstawy, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – V cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa

Razem

max – 100

1 Tomasz Czech Young Design Academy ul. Powstania Styczniowego 14/36 16-070 Choroszcz 100 100

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Tomasz Czech Young Design Academy

ul. Powstania Styczniowego 14/36

16-070 Choroszcz

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Białystok, dnia 06 luty 2018 r.

Znak postępowania: 8/KUR/CK/RPOWP/2017

Informacja

o unieważnieniu postępowania – II część zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 8/KUR/CK/RPOWP/2017 którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” II część zamówienia: Szkolenie pilot wycieczek; Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 8/KUR/CK/RPOWP/2017, którego przedmiotem jest: realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” II część zamówienia: Szkolenie pilot wycieczek. W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

 

Białystok, dnia 6 luty 2018 r.

Znak postępowania: 8/KUR/CK/RPOWP/2017

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: I część zamówienia: Szkolenia gastronomiczne: szkolenie barman, szkolenie barista; III cześć zamówienia: Szkolenia operator wózków jezdniowych; IV cześć zamówienia: Szkolenie Instalator Systemów Fotowoltaicznych; V cześć zamówienia: Szkolenia Informatyczne: Szkolenie Grafik komputera-podstawy, Szkolenie Grafika komputerowa zaawansowane, Szkolenie Grafika komputerowa-3D, Szkolenie montaż i post produkcja filmowa, Szkolenie Projektowanie stron internetowych podstawy, Programowanie PHP – podstawy, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – I cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa

Razem

max – 100

1 Meritum Sp. z o.o.

Ul. Poleska 52

Białystok 15-874

100 100
2 Rafał Wraga Coctaikshow

Ul. Osiedle 6

59-820 Leśna

27,80 27,80

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Meritum Sp. z o.o.

Ul. Poleska 52

Białystok 15-874

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – III cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa

Razem

max – 100

1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

100 100
2 Ośrodek Doskonalenia Kadr Profesja A.Dąbrówka-Bełbot, E.Bogusz

Ul. Sienkiewicza 55A

15-002 Białystok

45,71 45,71

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – IV cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa

Razem

max – 100

1 ATUM Sp. z o.o.

Ul. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

100 100

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

ATUM Sp. z o.o.

Ul. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

…………………………………………………………………..

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień/Specjalista ds. rozliczeń

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Białystok, dnia 22 grudnia 2017 r.

Znak postępowania: 8/KUR/CK/RPOWP/2017

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  1. I część zamówienia 22 500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset zł),
  2. II część zamówienia 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł),
  3. III część zamówienia 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł),
  4. IV część zamówienia 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł),
  5. V część zamówienia 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy zł),
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
  1. I cześć zamówienia :
   1. Meritum Sp. z o.o. ul. Poleska 52 Białystok  15-874
 • Cena zmówienia: 7 090,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćdziesiąt zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ
  1. Rafał Wraga Coctailshow ul. Osiedle 6, 59-820 Leśna
 • Cena zmówienia: 25 500,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ
 1. II cześć zamówienia : brak ofert
 2. III cześć zamówienia :
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ
  1. Ośrodek Doskonalenia Kadr Profesja A.Dąbrówka-Bełbot, E.Bogusz ul. Sienkiewicza 55A, 15- 002 Białystok
 • Cena zmówienia: 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ
 1. IV cześć zamówienia :
  1. ATUM Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
 • Cena zmówienia: 7 400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta  zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ
 1. V cześć zamówienia :
  1. Young Design Academy, ul.Powstania Styczniowego 14/36, 16-070 Choroszcz
 • Cena zmówienia: 99 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy  zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęły zapytania dotyczące postępowania: znak postępowania: 8/KUR/CK/RPOWP/2017 . Działając zgodnie z art. 38 pzp Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień. Poniżej pytania i odpowiedzi:

Pytania z dnia 20.12.2017r.

Pytanie 1

Odnośnie wymiaru godzin szkoleniowych na trzecią część zamówienia na szkolenie „Operator wózków jezdniowych” (znak postępowania 8/KUR/CK/RPOWP/2017). W szczegółowym opisie postepowania w III części zamówienia w wymiarze godzin jest napisane 30 godzin szkoleniowych, natomiast nasz Ośrodek szkoleniowy posiada program 35-godzinny zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Czy w związku z tym możemy w ofercie przedstawić program 35-godzinny?

 

Wskazany w SOPZ wymiar godzin szkoleniowych na trzecią część zamówienia tj. szkolenia „Operator wózków jezdniowych” – 30 godzin szkoleniowych jest wymiarem minimalnym. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji szkolenia  w wymiarze 35-godzinnym.

 

 

Pytanie 2

Kto ma sfinansować badania lekarskie w przychodni medycyny pracy stwierdzające zdolność do kierowania wózkiem jezdniowym?; co w przypadku gdy ktoś z uczestników nie przejdzie badań?

 

Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszystkie koszty związane z organizacją szkolenia, w tym koszt badań lekarskich w przychodni medycyny pracy stwierdzające zdolność do kierowania wózkiem jezdniowym.

 

 

 

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2017-12-22 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 8/KUR/CK/RPOWP/2017
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje,

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6fe19e9d-adce-4040-91a2-854f35ddf13d

 

  Załączniki do SIWZ w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy 30.10.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w po…

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitało…

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załączniki do SIWZ w formacie PDF:    

SIWZ 14.12.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ 4_KUR_CK 14.12

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy