Białystok, dnia 14 marca 2018 r.

 

Znak postępowania: 9/GADZ/DZ/RPOWP/2018

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

 1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa (Firma) Liczba pkt w kryterium

Cena brutto wykonania zamówienia 

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania zamówienia

Razem

max – 100

1.        BTL ONE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wierzbięcice 44A/21B, 61-568 Poznań

37,77 40,00 77,77
2.        GRAFIX

K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała SPÓŁKA JAWNA,

ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok

32,43 16,00 48,43
3.        Inter Media, Media Tech Paweł Kędzierski,

ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock

58,31 34,29 92,60
4.        Media Check Point

Sp. z o.o.,

ul. Międzyborska 11B/68, 04-041 Warszawa

44,76 12,00 56,76
5.        PERFEKT-DRUK

Maciej Wiśniewski,

Długie 3A, 87-337 Wąpielsk

60,00 24,00 84,00
6.        PPHU LIR

Elżbieta Zajet,

ul. Grunwaldzka 2,

82-300 Elbląg

53,96 12,00 65,96
7.        TRADE-POL

Wojciech Piłatowski,

ul. Matuszewska 20,

03-876 Warszawa

40,84 12,00 52,84
8.        ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI „Świt”

Izabela Wintoniak,

ul. Błotna 5B,

65-133 Zielona Góra

46,69 16,00 62,69
9.        STUDIO SIEDEM ŻÓŁTKOWSKI GRZEGORZ,

ul. Myślenicka 186,

30-698 Kraków

 

 • Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Inter Media, Media Tech Paweł Kędzierski

ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

STUDIO SIEDEM ŻÓŁTKOWSKI GRZEGORZ

ul. Myślenicka 186,

30-698 Kraków

 

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Białystok, dnia 26 luty 2018 r.

 

Znak postępowania: 9/GADZ/DZ/RPOWP/2018 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 272 900,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych),

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

 1. GRAFIX K. OLSZEWSKA-PIOTROWSKA, M.TYRAŁA SPÓŁKA JAWNA , ul.Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok
  • Cena zmówienia: 297.835,71 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 71/100).
  • Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
  • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 2. TRADE-POL Wojciech Piłatowski, ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa
  • Cena zmówienia: 236.498,25 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 25/100).
  • Termin wykonania zamówienia: 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
  • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 1. Media Check Point Sp. z o.o.,  ul.Międzyborska 11B/68, 04-041 Warszawa
  • Cena zmówienia: 215.791,20 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 20/100).
  • Termin wykonania zamówienia: 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
  • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 2. PERFEKT-DRUK Maciej Wiśniewski, ul. Długie 3A, 87-337 Wąpielsk
 • Cena zmówienia: 160.982,40 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 40/100).
 • Termin wykonania zamówienia: 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 1. ZAKŁAD PRODUKCJI POŚCIELI „Świt” Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5B, 65-133 Zielona Góra
  • Cena zmówienia: 206.886,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).
  • Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
  • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 2. Inter Media, Media Tech Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock
  • Cena zmówienia: 165.639,46 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 46/100).
  • Termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
  • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 3. BTL ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wierzbięcice 44A/21B, 61-568 Poznań
 • Cena zmówienia: 255.740,00zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100).
 • Termin wykonania zamówienia: 12 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 1. STUDIO SIEDEM ŻÓŁTKOWSKI GRZEGORZ, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków
  • Cena zmówienia: 172.815,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście złotych 00/100).
  • Termin wykonania zamówienia: brak danych.
  • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
  • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 2. PPHU LIR Elżbieta Zajet, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg
  • Cena zmówienia: 179.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).
  • Termin wykonania zamówienia: 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
  • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Białystok, dnia 16 lutego 2018 r.

Znak postępowania: 9/GADZ/DZ/RPOWP/2018 – Dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU:

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 9/GADZ/RPOWP/2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający informuje, iż po wpłynięciu pytań od potencjalnych wykonawców dokonał wydłużenia terminu składania ofert do dnia 26.02.2018 godz. 12:00 oraz dodał dodatkowe uszczegóławiające informacje w Szczegółowym Opisie Zamówienia Publicznego – Załącznik nr 1 do SWIZ – SOPZ_gadżety_DZ_ modyfikacja z dnia 16.02

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-02-26 12:00:00
Tryb zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 9/GADZ/DZ/RPOWP/2018
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację dostawy gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zmianie zamówienia:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/dbe12758-12a9-437e-9b76-7d2867aa7ef4

  Załączniki do SIWZ w formacie PDF (po modyfikacji 16.02.2018): 

SIWZ modyfikacja z dnia 16.02

Załącznik nr 1 do SWIZ – SOPZ_gadżety_DZ_ modyfikacja z dnia 16.02

 

 

Do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęły zapytania dotyczące postępowania: znak postępowania:  9/GADZ/DZ/RPOWP/2018 . Działając zgodnie z art. 38 pzp Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień. Poniżej pytania i odpowiedzi:

Pytania z dnia 12.02.2018r.

Wykonawca nr 1:

 1. Proszę o informację odnośnie haftu, który ma być wykonany na bluzach : w ilu miejscach, jaki rozmiar, ile kolorów, ile logotypów ? Proszę o przesłanie wizualizacji.
 2. Proszę o przesłanie wizualizacji nadruku jaki będzie znajdował się na koszulce i torbie płóciennej, Jaki będzie jego rozmiar ? Ile będzie kolorów nadruku ?
 3. Czy koszulki będą pakowane jednostkowo w folijki ?
 4. Proszę o przesłanie grafiki jaka będzie znajdować się na linijce. Czy możliwe jest ewentualnie zastosowanie logowania w postaci naklejki ?
 5. Proszę o wyjaśnienie czy podając różne materiały z których wykonany ma być długopis dają nam Państwo dowolność wyboru ? Czy długopis ten powinien posiadać gumę antypoślizgową czy jest to zapis opcjonalny ?
 6. Proszę o informację jakie logotyp będą znajdować się na ołówku ?

Odpowiedzi:

Ad.1

Haft powinien być wykonany w dwóch miejscach – pierwsze hasło projektowe, drugie grupa logotypów (przez grupę logotypów Zamawiający rozumie 4 logotypy logotyp UE, logotyp RPO WP, logotyp województwa oraz logotyp Zamawiającego BFKK).

Rozmiar haftu hasła projektowego umieszczonego w dwóch wierszach wynosi 10 cm wysokości x 30 cm szerokości (+/- 2 cm). Rozmiar grupy logotypów minimalny gwarantujący czytelność poszczególnych znaków zgodnie z karta wizualizacji i zasadami promocji wskazanymi w pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 3. 

Kolory logotypów: hasło projektowe dwukolorowe zgodnie z zapisami  pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 4. Kolory grupy logotypów monochromatyczne zgodnie z kartą wizualizacji o które mowa w pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 3. 

Ilość logotypów pierwsze hasło projektowe, drugie grupa logotypów (przez grupę logotypów Zamawiający rozumie 4 logotypy logotyp UE, logotyp RPO WP, logotyp województwa oraz logotyp Zamawiającego BFKK).

Zgodnie z  zapisami SOPZ w pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 5    Zamawiający oczekuje projektu graficznego i przedstawienia  wizualizacji.  

 

Ad. 2

Nadruk powinien być wykonany w dwóch miejscach – pierwsze hasło projektowe, drugie grupa logotypów (przez grupę logotypów Zamawiający rozumie 4 logotypy logotyp UE, logotyp RPO WP, logotyp województwa oraz logotyp Zamawiającego BFKK).

Rozmiar haftu hasła projektowego umieszczonego w dwóch wierszach wynosi 10 cm wysokości x 30 cm szerokości (+/- 2 cm). Rozmiar grupy logotypów minimalny gwarantujący czytelność poszczególnych znaków zgodnie z karta wizualizacji i zasadami promocji wskazanymi w pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 3. 

Kolory logotypów: hasło projektowe dwukolorowe zgodnie z zapisami  pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 4. Kolory grupy logotypów monochromatyczne zgodnie z kartą wizualizacji o które mowa w pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 3. 

Ilość logotypów pierwsze hasło projektowe, drugie grupa logotypów (przez grupę logotypów Zamawiający rozumie 4 logotypy logotyp UE, logotyp RPO WP, logotyp województwa oraz logotyp Zamawiającego BFKK).

Ad. 3

Zamawiający w pkt. IV  Informacje dodatkowe zawarł informację, Wykonawca powinien  zastosować osobne opakowania tak aby zabezpieczyć towar, co oznacza dowolny rodzaj opakowania.

Ad. 4

Grafika  muszą być zgodne z zapisami SOPZ pkt  II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania ppkt. 3 i 4 oraz w przypadku linijki pkt. III podpunkt 5 w którym opisane są szczegółowe warunki i minimalny zakres dla linijki. Na podstawie tych zapisów Zamawiający nie dopuszcza logowania w postaci naklejki

Ad. 5

Omyłka pisarska zamiast „metalu powlekanego” powinno być „materiału powlekanego” przez co Zamawiający rozumie  – doprecyzowuje –  Plastikowy długopis o powierzchni matowej z mechanizmem obrotowym  z elementami stalowymi.

Ad. 6

Logotypy  muszą być zgodne z zapisami SOPZ pkt  II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania ppkt. 3 i 4.

Pytania z dnia 12.02.2018r.

Wykonawca nr 2:

Pytanie Wykonawcy:

Opis przedmiotu zamówienia

Koszulki, plecaki,

Szanowni Państwo ze względu na doświadczenie jakie posiadamy w realizacji niektórych gadżetów tekstylnych z użyciem Loga Podlaskiego Żubr chciałbym zwrócić uwagę że opis techniczny znakowania ” Nadruk pełen kolor nie jest w pełni zrozumiały dla wielu podwykonawców aby Państwa mieli wykonany ten logotyp w pełni odwzorowany kolorystycznie i jakościowo w stosunku do przedstawionego  opisu

Logo Żubra składa się z ponad 20 kolorów , opis w znaczeniu pełen kolor dla wielu biorących udział w postępowaniu jest skuchą na wykorzystanie znaczenia tego słowa i stosują techniku druku bezpośredniego sitodruku lub transferu sitodrukowego

Niestety przy zastosowaniu tych technik ze względu na ilość kwadracików z który składa się Żubr i są one niewielkie przy dużych wydrukach są nieczytelne . Dlaczego, ponieważ przy sitodruku bezpośrednim i transferowym nie uzyskuję się rozdzielczości wysokich i powodują zatracanie małych wyraźnych elementów . Ostatnio wykonywaliśmy ten logotyp załączam też zdjęcie wykonanej koszulki dl Urzędu Podlaskiego w odpowiedniej technice druku która pozwala na bardzo wysoką jakość odwzorowania

Żubra oraz zapewnia Państwu jakość w codziennym użytku , mam tu na myśli ostrość wydruku, trwałość nadruku na rozciąganie oraz pranie codzienne .Jest to technika DTG lub Druk Transferowy farbami wodnymi o wysokiej rozdzielczości 

Wyżej pismo kierujemy do Państwa aby pominąć techniki takie jak sitodruk czy też termotransfer sitodrukowy  które dają szansę bardzo znacznie obnizyć koszta produkcji innym podwykonawcom zainteresowanym lecz jakością Państwo się rozczarują niepozytywnie  a różnica cenowa jest dosłownie na sztuce niewielka pomiędzy DTG lub drukiem transferowym farbami wodnymi około 0,60 na sztuce  względem sitodruku bezpośredniego

ale wiem że wielu wykorzystuje takie ogólne opisy jak “nadruk pełen kolor ” dla  ceny nie Patrząc na Państwa oczekiwania

Krótko pisząc będzie spełniał opis przedmiotu zamówienia dany wykonawca jednak zawsze może oprzeć się że nie zaznaczyli Państwo w pełni wymagań jakościowych i może wykonać dowolną techniką .

Dlatego proszę o zmianę w zapisie opisu techniki druku na koszulkach i plecakach

Technika druku DTG lub Transfer farbami wodnymi o bardzo wysokiej rozdzielczości , nie widoczne kropki od rastra w przejściach tonalnych na kwadracikach żubra

Odpowiedź:

Opis nadruku pełen kolor nie wskazuje jaka techniką powinien być wykonany nadruk. Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania Zamawiający wskazał w ppkt. 3 i 4 logotypy, zaś w ppkt. 5 akceptację projektu graficznego. Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie najbardziej adekwatnych rozwiązań pod konkretne potrzeby Zamawiającego. Odpowiedzialność za jakość wydruku i wyboru metody druku leży po stronie Wykonawcy. 

Pytania z dnia 16.02.2018r.

Wykonawca nr 3:

Dzień Dobry,

 

Zwracam się z serdeczną prośbą o wyjaśnienie zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia i SIWZ

 1. Pozycja 1. Bluza- jakiej wielkości ma być haft, oraz które logo będzie miało być wyhaftowane? Są to informację niezbędne do rzetelnej wyceny tej pozycji.
 2. pozycja 2. koszulka- jaki rozmiar nadruku miałby widnieć na koszulce? które logo miałoby być nadrukowane?
 3. 5. linijka- czy w przypadku linijki dobrze rozumiem, że nadruk ma być na foliowym opakowaniu? Czy możliwy jest w tym wypadku nadruk w formie naklejki na opakowaniu foliowym?
 4. 6 długopis- czy konieczne są czarne wykończenie długopisu( końcówka i skuwka)czy możliwe jest dostarczenie długopisów kolorowych ale z białym w kończeniem?

 

Odpowiedzi:

 

Ad. 1 

Haft powinien być wykonany w dwóch miejscach – pierwsze hasło projektowe, drugie grupa logotypów (przez grupę logotypów Zamawiający rozumie 4 logotypy logotyp UE, logotyp RPO WP, logotyp województwa oraz logotyp Zamawiającego BFKK).

Rozmiar haftu hasła projektowego umieszczonego w dwóch wierszach wynosi 10 cm wysokości x 30 cm szerokości (+/- 2 cm). Rozmiar grupy logotypów minimalny gwarantujący czytelność poszczególnych znaków zgodnie z karta wizualizacji i zasadami promocji wskazanymi w pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 3. 

Kolory logotypów: hasło projektowe dwukolorowe zgodnie z zapisami  pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 4. Kolory grupy logotypów monochromatyczne zgodnie z kartą wizualizacji o które mowa w pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 3. 

Ilość logotypów pierwsze hasło projektowe, drugie grupa logotypów (przez grupę logotypów Zamawiający rozumie 4 logotypy logotyp UE, logotyp RPO WP, logotyp województwa oraz logotyp Zamawiającego BFKK).

Zgodnie z  zapisami SOPZ w pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania ppkt. 5 Zamawiający oczekuje projektu graficznego i przedstawienia  wizualizacji.

Ad.2 

Nadruk powinien być wykonany w dwóch miejscach – pierwsze hasło projektowe, drugie grupa logotypów (przez grupę logotypów Zamawiający rozumie 4 logotypy logotyp UE, logotyp RPO WP, logotyp województwa oraz logotyp Zamawiającego BFKK).

Rozmiar haftu hasła projektowego umieszczonego w dwóch wierszach wynosi 10 cm wysokości x 30 cm szerokości (+/- 2 cm). Rozmiar grupy logotypów minimalny gwarantujący czytelność poszczególnych znaków zgodnie z karta wizualizacji i zasadami promocji wskazanymi w pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 3. 

Kolory logotypów: hasło projektowe dwukolorowe zgodnie z zapisami  pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 4. Kolory grupy logotypów monochromatyczne zgodnie z kartą wizualizacji o które mowa w pkt. II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania podpunkt 3. 

Ilość logotypów pierwsze hasło projektowe, drugie grupa logotypów (przez grupę logotypów Zamawiający rozumie 4 logotypy logotyp UE, logotyp RPO WP, logotyp województwa oraz logotyp Zamawiającego BFKK). 

Ad.3

Grafiki muszą być zgodne z zapisami SOPZ pkt  II Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania ppkt. 3 i 4 oraz w przypadku linijki pkt. III podpunkt 5 w którym opisane są szczegółowe warunki i minimalny zakres dla linijki. Nadruk musi być umieszczony na linijce a nie na opakowaniu. 

 Ad.4 

W SOPZ nie ma opisu koloru końcówek. Zdjęcie jest tylko materiałem poglądowym. 

 

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

 

Białystok, dnia 14 lutego 2018 r.

 

Znak postępowania: 9/GADZ/DZ/RPOWP/2018

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU:

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 9/GADZ/DZ/RPOWP/2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający informuje, że na wszelkie zadane pytania ze strony Wykonawców udzieli odpowiedzi w dniu 16.02.2018r. Z związku z powyższym, termin przeznaczony na złożenie ofert zostanie przesunięty, a informacja odnośnie terminu opublikowana zostanie w dniu 16.02.2018r.

 

 

 

9/GADZ/DZ/RPOWP/2018 Dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-02-19 9:00:00
Tryb zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 9/GADZ/DZ/RPOWP/2018
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację dostawy gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”

nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=af8228be-9169-4e7f-886e-367ff904cf51

 

  Załączniki do SIWZ w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

Załączniki do SIWZ w formacie PDF:     

SIWZ 09.02

Załącznik nr 1 do SWIZ – SOPZ_gadżety_DZ_

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy