Białystok, dnia 20 grudzień 2017 r.

Znak postępowania: 6/FILMY/CK/RPOWP/2017

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KAD

UL. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACAJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi produkcji filmów w ramach projektów: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” Usługa realizowana jest dla I części zamówienia w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz dla II części zamówienia w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” WND-RPPD.03.03.01-20-0078/16, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – I cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja Realizacji filmów

Razem

max – 100

1 Laboratorium Obrazu Krzysztof Kiziewicz ul.Palmowa 6/36 15-795 Białystok 30 70 100

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Laboratorium Obrazu Krzysztof Kiziewicz

ul.Palmowa 6/36

15-795 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – II cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja Realizacji filmów

Razem

max – 100

1 Agencja Reklamowa R Projekt Mariusz Kozioł ul. Słonimska 5/40 15-950 Białystok 30 20 50

 

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Agencja Reklamowa R Projekt Mariusz Kozioł

UL. Słonimska 5/40

15-950 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

 

 

Białystok, dnia 11 grudnia 2017 r.

Znak postępowania: 6/FILMY/CK/DZ/RPOWP/2017

 

INFORMACAJA

Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi produkcji filmów w ramach projektów: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” Usługa realizowana jest dla I części zamówienia w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz dla II części zamówienia w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” WND-RPPD.03.03.01-20-0078/16,

podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  1. I cześć zamówienia 423 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące zł),
  2. II cześć zamówienia 221 400,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta zł),
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
  1. I cześć zamówienia : Laboratorium Obrazu Krzysztof Kiziewicz, ul. Palmowa 6/36, 15-795 Białystok
 • Cena zmówienia: 423 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ
 1. II cześć zamówienia : Agencja Reklamowa R Projekt Mariusz Kozioł, ul. Słonimska 5/40, 15-950 Białystok
 • Cena zmówienia: 221 400,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 

 

Do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęły zapytania dotyczące postępowania: znak postępowania: 6/FILMY/CK/DZ/RPOWP/2017 . Działając zgodnie z art. 38 pzp Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień. Poniżej pytania i odpowiedzi:

Pytania z dnia 04.12.2017r.

 1. Jesteśmy agencją z 15 doświadczeniem w produkcji filmów. Posiadamy ponad 20 realizacji filmowych – niestety nie są to spoty o tematyce edukacyjnej.

Czy dopuszczacie Państwo firmę, która posiada ponad 20 filmów, ale nie dotyczących tematyki edukacyjnej?

Ten wymóg zdecydowanie zawęża grono firm mogących wziąć udział w postępowaniu.

 1. Realizacja filmów może odbywać się częściowo w studio nagraniowym. Wszystko będzie zależało od zaakceptowanego scenariusza.

Czy dopuszczacie Państwo wpisanie do oświadczenia o zasobach innych podmiotów firmę, której nazwy jeszcze nie znamy. Będzie wyłoniona po rozstrzygnięciu postępowania.

 1. Jaki jest harmonogram realizacji filmów?
 2. Czy dopuszczacie Państwo nagranie w zakładach pracy poza Białymstokiem (w innych województwach) – w firmach o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego?
 3. Jaki jest planowany budżet na tą realizację?
 4. Czy w umowach o pracę muszą być wpisane wymagane przez Państwa stanowiska? W naszej firmie osoby specjalizujące się w pisaniu scenariuszy to np. copywriter i dyr. Kreatywny. Czy jest to akceptowalne?
 5. W kwestii zaliczki – czy dot. realizacji całości materiały czy tylko na poszczególne filmy?
 6. Jaki jest okres rękojmi?
 7. Jakie są pola eksploatacji i jaki jest czas eksploatacji filmów?
 8. Czy dopuszczacie możliwość łączenia zawodów np.: blacharz samochodowy + lakiernik; mechanik motocyklowy + mechanik pojazdów samochodowych.
 9. Czy wszystkie scenariusze do filmów muszą mieć charakter jednorodny tzn. wg jednej formy, czy filmy mogą się różnić od siebie?

 

Ad.1.

Zamawiający w pkt 6.1 SIWZ opisał w sposób precyzyjny warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w odniesieniu do:

Części I zamówienia – doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje co najmniej 20 spotów lub filmów o długości co najmniej 30 sekund każdy, w tym minimum 5 spotów lub filmów poświęconych tematyce edukacyjnej, o łącznej wartości co najmniej 400 000 zł brutto Części II zamówienia – doświadczenie Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje co najmniej 15 spotów lub filmów o długości co najmniej 1 minuty każdy, w tym minimum 3 spotów lub filmów poświęconych tematyce edukacyjnej, o łącznej wartości co najmniej 100 000 zł brutto.

Warunki udziału w postępowaniu, zważywszy na przedmiot zamówienia dotyczący stricte tematyki edukacyjnej, są proporcjonalne i zasadne.

Wobec powyższego w sytuacji gdy wykonawca nie posiada stosownego doświadczenia uwzględniającego wykonanie spotów/filmów poświęconych tematyce edukacyjnej należy uznać, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Tym nie mniej należy wskazać, że stosownie do treści pkt 6.4 SIWZ Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Film edukacyjny – rodzaj filmu dokumentalnego, którego podstawowym zadaniem jest przekazanie wiedzy. Filmy edukacyjne ilustrują doświadczenia, tłumaczą zjawiska, wyjaśniają procesy, kształtują postawy sprzyjające uczeniu się. Głównym celem takiej produkcji jest możliwości wykorzystania jej w systemie oświaty.

 

Ad.2.

Zgodnie z treścią pkt 6.4 SIWZ Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wobec powyższego podmiot, na którego zdolność technicznych lub zawodowych, zamierza polegać Wykonawca musi być znany w chwili składania oferty, gdyż Zamawiający musi zweryfikować, czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że Wykonawca, stosownie do treści art. 36a Pzp, może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

 

Ad.3.

Termin wykonania zamówienia  zawarty jest w SIWZ pkt 5 oraz w zał. nr I.1 SPOZ pkt III 3) oraz II.1 SPOZ pkt III 3)

 

Ad.4.

 

Część I zmówienia

Zgodnie z treścią pkt III 3) Termin i miejsce realizacji

Celem filmów jest prezentacja środowisk pracy, stanowisk pracy i czynności zawodowych na nich wykonywanych charakterystycznych dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Część II zamówienia

Zgodnie z treścią pkt III 3) Termin i miejsce realizacji

Teren województwa podlaskiego z uwzględnieniem 4 subregionów województwa podlaskiego (białostocki, bielski, suwalski, łomżyński). W każdym subregionie powinny być zrealizowane min. 4 produkcje.

 

Ad.5.

 

To nie jest pytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ad.6.

Zamawiający w pkt 6.1 SIWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu wskazał w odniesieniu do obu części zamówienia, że oceniając zdolność techniczną i zawodową wykonawcy będzie brał pod uwagę doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Nazwy funkcji zostały wskazane jedynie pomocniczo, istotnym jest na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu aby wymienione osoby legitymowały się stosownym doświadczeniem.

 

Ad.7.

Szczegóły dotyczące udzielania zaliczki są opisane szczegółowo w pkt 11 SIWZ oraz w załączniku numer I.6 do SIWZ oraz II.6 do SIWZ

 

Ad.8.

Do rękojmi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r.,poz. 459) na mocy odesłania z art. 139 ust. 1 Pzp. Okres rękojmi wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy.

 

Ad.9.

Zgodnie z treścią pkt 3.3. SIWZ W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do filmów w zakresie i na warunkach szczegółowo wskazanych w:

1)Załącznik nr I.6 do SIWZ dla I części zamówienia; 2)Załącznik nr II.6 do SIWZ dla II części zamówienia.

Kwestia praw autorskich, w tym pola eksploatacji, zostały uregulowane w § 2 wzoru umowy (Załącznik nr I.6 i nr II.6 do SIWZ).

 

Ad.10.

 

Zamawiający wskazał w SWIZ w pkt. I Przedmiot zamówienia oraz  pkt III Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania, iż celem filmów w części I Zamówienie jest prezentacja środowisk pracy, stanowisk pracy i czynności zawodowych na nich

Wykonywanych, zaś w w części II celem filmów jest Celem filmów jest upowszechnienie szkolnictwa zawodowego jako pozytywnego wzorca ścieżki kariery, pokazania możliwości pracy na konkretnych stanowiskach i realizację

marzeń o „dobrym zawodzie, który daje fajne życie”.

 

W opinii Zamawiającego filmy nie dotyczą pojedynczych zawodów.

 

 

Ad.11.

Zgodnie z treścią pkt III 1) Cel realizacji zał. 1 SOPZ oraz pkt III 1) cel realizacji zał. II.1 SPOZ

Jest zapis Wykonawca powinien zadbać aby wszystkie wyprodukowane filmy były spójne pod względem sposobu prezentacji zagadnienia, udźwiękowienia, oprawy graficznej itp.

 

 

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2017-12-11 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 6/FILMY/CK/DZ/RPOWP/2017

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację Usług produkcji filmów w ramach projektów: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”

Usługa realizowana jest dla I części zamówienia w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz dla II części zamówienia w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” WND-RPPD.03.03.01-20-0078/16

 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2719f95a-61ee-49e4-864e-2170acbe6ce4

 

Załączniki do SIWZ w formacie Word:

Załącznik nr I.2 do SIWZ – formularz ofertowy 1.12

Załącznik nr I.3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 1.12

Załącznik nr I.4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 1.12

Załącznik nr I.5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 1.12

Załącznik nr I.7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr II.2 do SIWZ – formularz ofertowy 1.12

 

Załącznik nr II.3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 1.12

Załącznik nr II.4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 1.12

Załącznik nr II.5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 1.12

Załącznik nr II.7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

Załączniki do SIWZ w formacie PDF:

SIWZ 1.12

Załącznik nr I.1 do SIWZ – SOPZ 6_FILMY_CK 30.11

Załącznik nr I.6 do SIWZ – wzór umowy 1.12

załącznik nr II.1 do SIWZ – SOPZ_filmy_DZ_30.11

załącznik nr II.6 do SIWZ – wzór umowy 1.12