Białystok, dnia 10 marca 2020 r.

Znak postępowania: 29/KUR/DSR2/MZK/RPOWP/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – I, II, III, IV, VII

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu I, II, III, IV, VII części z postępowania znak 29/KUR/DSR2/MZK/RPOWP/2020 którego przedmiotem są: usługi realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów „Dla Siemiatycz razem” -2 edycja – części I-IV zamówienia oraz „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” – części V-VII zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 29/KUR/DSR2/MZK/RPOWP/2020, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczestników projektów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Cześć I – Szkolenie robotnik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV,
 2. Część II – Szkolenie Robotnik budowlany z modułem brukarz,
 3. Część III – Szkolenie opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra pCK,
 4. Część IV – Szkolenie pomoc kuchenna,
 5. Część VII – Kurs AutoCad – Modelowanie 3D.

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert  złożono oferty gdzie ceny ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i nie ma możliwości zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną. Zamawiający sprawdził również brak w złożonych ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek, o których mowa w art. 87 ust.2 pkt 2 i 3 i ceny ofert podane w trakcie otwarcia ofert nie ulegną zmianie.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

info unieważnienie – I-IV, VII

Białystok, dnia 10 marca 2020 r.

Znak postępowania: 29/KUR/DSR2/MZK/RPOWP/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – V, VI

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu V, VI części z postępowania znak 29/KUR/DSR2/MZK/RPOWP/2020 którego przedmiotem są: usługi realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów „Dla Siemiatycz razem” -2 edycja – części I-IV zamówienia oraz „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” – części V-VII zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 29/KUR/DSR2/MZK/RPOWP/2020, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczestników projektów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Cześć V – Kurs profesjonalnej obsługi konsumenta (in. Kurs kelnerski),
 2. Część VI – Kurs cukierniczy I stopnia,

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2

 Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

info unieważnienie – V, VI

Białystok, dnia 18 lutego 2020r.

Znak postępowania: 29/KUR/DSR2/MZK/RPOWP/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów: „Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja UDA-RPPD.09.01.00-20-0162/18 – cz. I-IV zamówienia oraz   „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”  WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18– cz. V-VII zamówienia , podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia: Szkolenie robotnik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
10 uczestników 10 087,50 zł

(słownie: dziesięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 50/100)

II część zamówienia: Szkolenie Robotnik budowlany z moduł

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
6 uczestników 6 052,50 zł

(słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 50/100)

III część zamówienia: Szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra PCK

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
10 uczestników  

13 000,00 zł

(słownie: trzynaście tysięcy złotych)

IV część zamówienia: Szkolenie pomoc kuchenna

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
18 uczestników 13 860,00 zł

(słownie: trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych)

V część zamówienia: Kurs profesjonalnej obsługi konsumenta (in. Kurs kelnerski)

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 osoby 1 600,00 zł

(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)

VI część zamówienia: Kurs cukierniczy I stopnia

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 osoby 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

VII część zamówienia: Kurs AutoCad – Modelowanie 3D

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 osoby 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy ul. Wojska Polskiego 113 18-402 Łomża
 • Cena zmówienia: 17 600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: Termin uruchomienia szkolenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania daty dyspozycyjności uczestników gotowych do wzięcia udziału w szkoleniu.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

II cześć zamówienia:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy ul. Wojska Polskiego 113

18-402 Łomża

 • Cena zmówienia: 11 700,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: Termin uruchomienia szkolenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania daty dyspozycyjności uczestników gotowych do wzięcia udziału w szkoleniu.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

III cześć zamówienia:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy ul. Wojska Polskiego 113

18-402 Łomża

 • Cena zmówienia: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: Termin uruchomienia szkolenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania daty dyspozycyjności uczestników gotowych do wzięcia udziału w szkoleniu.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

IV cześć zamówienia:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy ul. Wojska Polskiego 113

18-402 Łomża

 • Cena zmówienia: 28 440,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: Termin uruchomienia szkolenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania daty dyspozycyjności uczestników gotowych do wzięcia udziału w szkoleniu.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

V cześć zamówienia: brak ofert,

VI cześć zamówienia: brak ofert,

VII cześć zamówienia: brak ofert,

 1. Atut Lider kształcenia Centrum Szkoleniowe ul. Św. Wojciecha 3/3a  10-900 Olsztyn
 • Cena zmówienia: 6500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: Termin uruchomienia szkolenia w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania daty dyspozycyjności uczestników gotowych do wzięcia udziału w szkoleniu.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23  16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 5 980,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: Termin uruchomienia szkolenia w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania daty dyspozycyjności uczestników gotowych do wzięcia udziału w szkoleniu.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

informacja z otwarcia ofert 29.KUR.DSR2.MZK

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

Białystok, 13 luty 2020 r.

Znak postępowania: 29/KUR/DSR2/MZK/RPOWP/2020

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR. 1  DO SIWZ I WYDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 Pzp, którego przedmiotem jest realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów  „Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 oraz   „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”  WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów w dokumentach:

 1. SIWZ poprzez modyfikację numeru części zamówienia pkt 6.1 na str. 11 było „VI cześć zamówienia – Kurs AutoCad-Modelowanie 3D…” a winno być „VII cześć zamówienia – Kurs AutoCad-Modelowanie 3D…” oraz w pkt 16.1 str. 20 było „Zamawiający przy wyborze oferty w ramach wszystkich części zamówienia będzie się kierował następującymi kryteriami:
L.p. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Cena ofertowa (C) – 50% 50
2. Doświadczenie trenera (D) – 30 % 30
3. Termin uruchomienia szkolenia (T) – 10% 10
RAZEM: 100

a winno być: „Zamawiający przy wyborze oferty w ramach wszystkich części zamówienia będzie się kierował następującymi kryteriami:

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Cena ofertowa (C) – 50% 50
2. Doświadczenie trenera (D) – 30 % 30
3. Termin uruchomienia szkolenia (T) – 20% 20
RAZEM: 100
 1. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – dodano poprawny załącznik dotyczący tego postępowania.

Mając na względzie powyższe Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do dnia 18.02.2020 do godz. 12:00. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferty, które wpłynęły do tej pory, Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, powołując się na zapisy SIWZ pkt. 14 ppkt. 14.2. Ponadto Wykonawca może podtrzymać złożoną ofertę. W załączeniu Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany dokument pod nazwą: SIWZ 29_KUR_DSR2_MZK – modyfikacja z 13.02.2020 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy – modyfikacja z dnia 13.02.2020

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-02-13 12:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 29/KUR/DSR2/MZK/RPOWP/2020

Ogłoszenie o zmianie zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/89425dc5-95d3-4b88-b127-d51169f3d353

informacja dotyczaca zmian SIWZ i wydłużenia terminu

SIWZ 29_KUR_DSR2_MZK – modyfikacja z 13.02.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy – modyfikacja z dnia 13.02.2020

Z poważaniem,

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

Białystok, dnia 06 luty 2020 r.

29/KUR/DSR2/MZK/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektów  „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”, „Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-02-17 10:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 29/KUR/DSR2/MZK/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektów
Usługi realizowane są w ramach projektów:

„Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18

– części I-IV zamówienia

 oraz „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”  WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18

– części V-VII zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3c5e8b6b-5d4f-4cf6-a4d4-f6ea0512ca3a

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 29_KUR_DSR2_MZK

SIWZ 29_KUR_DSR2_MZK – modyfikacja z 13.02.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ_DSR2_MZK

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy – modyfikacja z dnia 13.02.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o wpise RIS