Białystok, dnia 17 kwiecień 2020 r.

Znak postępowania: 30/KUR/PNM/RPOWP/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – I, VIII, XIII

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu I, VIII, XIII części z postępowania znak 30/KUR/PNM/RPOWP/2020 którego przedmiotem są: usługi realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów „Pracownik na miarę  – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” – części I-XVI zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 30/KUR/PNM/RPOWP/2020, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczestników projektów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Cześć I – Szkoleń Administracyjno-informatycznych;
 2. Część VIII – Incoterms® 2020;
 3. Część XIII – Kurs na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem (+ egzamin UDT);

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2.

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

informacja o unieważnieniu cz I, VIII, XIII

Białystok, dnia 01 kwietnia 2020 r.

Znak postępowania: 30/KUR/PNM/RPOWP/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – II, IV, VI,VII, IX, XIV, XVI

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu II, IV, VI,VII, IX, XIV, XVI części z postępowania znak 30/KUR/PNM/RPOWP/2020 którego przedmiotem są: usługi realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” – części I-XVI zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 30/KUR/PNM/RPOWP/2020, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczestników projektów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Część II – Szkolenia zarządzania produkcją i jakością,
 2. Część IV – Badania wizualne VT (1+2);
 3. Część VI – Programowanie obrabiarki CNC;
 4. Część VII – Język obcy branżowy: rosyjski;
 5. Część IX – Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001;
 6. Część XIV – Obsługa suwnic kat. II S (sterowane z poziomu roboczego) (+ egzamin UDT);
 7. Część XVI – Kurs operatora koparko – ładowarki – III klasa (+ egzamin zewnętrzny);

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert  złożono oferty gdzie ceny ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i nie ma możliwości zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną. Zamawiający sprawdził również brak w złożonych ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek, o których mowa w art. 87 ust.2 pkt 2 i 3 i ceny ofert podane w trakcie otwarcia ofert nie ulegną zmianie.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

informacja o unieważnieniu II,IV,VI,VII,IX,XIV,XVI

 

Białystok, dnia 01 kwiecień 2020 r.

Znak postępowania: 30/KUR/PNM/RPOWP/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – III, V, X, XI, XII, XV

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu III, V, X, XI, XII, XV części z postępowania znak 30/KUR/PNM/RPOWP/2020 którego przedmiotem są: usługi realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów „Pracownik na miarę  – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” – części I-XVI zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 30/KUR/PNM/RPOWP/2020, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczestników projektów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Cześć III – Personel Nadzorująco-Kontrolujący Jakość Antykorozyjnych Powłok Malarskich Wg Wymagań Normy Pn-En 1090-2 (+ egzamin);
 2. Część V – Obliczenia numeryczne elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem MES – kurs podstawowy;
 3. Część X – Szkolenie podstawowe i specjalistyczne dla uprawnionych diagnostów (+ egzamin zewnętrzny);
 4. Część XI – Prawo jazdy kat. B (+ egzamin zewnętrzny);
 5. Część XII – prawo jazdy kat. C+E (+ egzamin zewnętrzny);
 6. Część XV – Ładowarki jednonaczyniowe do 20 T masy całkowitej – III klasa (+ egzamin zewnętrzny).

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2.

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

informacja o unieważnieniu cz III, V,X,XI,XII,XV

 

Białystok, dnia 17 luty 2020 r.

Znak postępowania: 30/KUR/PNM/RPOWP/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” – części I-XVI zamówienia WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

I część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
1.1     – 20 osób

1.2     – 5 osób

1.3     – 3 osoby

1.4     – 1 osoba

1.5     – 1 osoba

1.6     – 1 osoba

2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

II część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
2.1 – 1 osoba

2.2 – 1 osoba

2.3 – 1 osoba

2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

III część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
1 osoba 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

IV część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
3 osoby 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

V część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
1 osoba 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

VI część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
16 osób 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

VII część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
1 osoba 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

VIII część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
1 osoba 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

IX część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
1 osoba 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

X część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
1 osoba 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

XI część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
1 osoba 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

XII część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
2 osoby 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

XIII część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
1 osoba 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

XIV część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
2 osoby 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

XV część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
1 osoba 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)

XVI część zamówienia:

Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
2 osoby 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia:

 1. T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1 15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 36 010,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziesięć złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce ul. Grodzieńska 76 16-100 Sokółka
 • Cena zmówienia: 24 400,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

II cześć zamówienia:

 1. T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1 15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 11 700,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

III cześć zamówienia: brak ofert

IV cześć zamówienia:

 1. T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1 15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 18 600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

V cześć zamówienia: brak ofert

VI cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce ul. Grodzieńska 76  16-100 Sokółka
 • Cena zmówienia: 51 200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. AMPRO Sp. z o.o. Ruda Pilczycka 23 26-234 Słupia
 • Cena zmówienia: 28 800,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

VII cześć zamówienia:

 1. T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1  15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 5 800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka
 • Cena zmówienia: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

VIII cześć zamówienia:

 1. T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1   15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 2 490,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

IX cześć zamówienia:

 1. T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1  15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

X cześć zamówienia: brak ofert

XI cześć zamówienia: brak ofert

XII cześć zamówienia: brak ofert

XIII cześć zamówienia:

 1. T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1 15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

XIV cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce ul. Grodzieńska 76 16-100 Sokółka
 • Cena zmówienia: 5 800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

XV cześć zamówienia: brak ofert

XVI cześć zamówienia:

 1. T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1  15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

informacja z otwarcia ofert

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

 

Białystok, dnia 07 luty 2020 r.

30/KUR/PNM/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-02-17 10:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 30/KUR/PNM/RPOWP/2020

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”

Usługi realizowane są w ramach projektu:

 „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18– części I-XVI zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=356b5ebd-b823-4a9c-9947-5b7384216798

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 30_KUR_PNM

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ_PNM

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego