Białystok, dnia 17 wrzesień 2020 r.

Znak postępowania: 36/KUR/MZK/RPOWP/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – I-II

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu I-II części z postępowania znak 36/KUR/MZK/RPOWP/2020 którego przedmiotem są: usługi realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów „Młodzi-zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-II zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 36/KUR/MZK/RPOWP/2020, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczestników projektów w zakresie obejmującym szkolenia:

  1. Cześć I – Kurs profesjonalnej obsługi konsumenta (in. Kurs kelnerski);
  2. Cześć II – Kurs cukierniczy I stopnia.

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2.

 Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

17092001 – informacja o unieważnieniu

Białystok, dnia 09 wrzesień 2020 r.

36/KUR/MZK/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-09-17 09:15:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 36/KUR/MZK/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
„Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”  WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18

– części I-II zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a0070507-b87c-4291-8db0-a2652b98cc71 

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 36_KUR_MZK

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ__MZK szkolenia nauczy

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

 

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy – modyfikacja z dnia 13.02.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego