INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PARTNERÓW W CELU WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Białystok 15 stycznia 2024r. 

Informacja o wynikach naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: nr FEPD.08.01-IZ.00-004/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

Białostocka Fundacja kształcenia Kadr (dalej: BFKK)  w wyniku otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: nr FEPD.08.01-IZ.00-004/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia  prowadzonego jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079) wybrała do wspólnego przygotowania i opracowania wniosku, aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektu partnera spoza sektora finansów publicznych. 

INFORMACJA O PODMIOTACH WYBRANYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI PARTNERA: 

BFKK wybrała do wspólnego przygotowania i opracowania wniosku, aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektu partnera spoza sektora finansów publicznych: Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok z doświadczeniem w organizacji i nadzorze nad kształceniem młodocianych.  

INFORMACJA O INNYCH PARTNERACH:

BFKK dodatkowo podjęła współpracę partnerską w zakresie wspólnego przygotowania i opracowania wniosku, aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektu z 2 partnerami sektora finansów publicznych (podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.9), bez konieczności prowadzenia otwartego naboru: (1) Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce ul. 3 Maja 25, 17-200 Hajnówka; (2) Powiat Hajnowski ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka (Organ Prowadzący dla ZSZ w Hajnówce)

DANE OSÓB DO KONTAKTU W SPRAWIE NABORU:

Michał Skarzyński, mskarzynski@bfkk.pl