Białystok 25.03.2020

Ogłoszenie na wybór partnerów do projektu PULS: PARTNERSTWO DLA JAKOŚCI – środowiskowy model badania losów absolwentów w otoczeniu gospodarczym i edukacyjnym szkoły zawodowej z dnia 25.03.2020r.

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż ogłasza konkurs na wybór Partnerów do projektu PULS: PARTNERSTWO DLA JAKOŚCI – środowiskowy model badania losów absolwentów w otoczeniu gospodarczym i edukacyjnym szkoły zawodowej. Realizatorem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu).

 

CELEM PROJEKTU jest opracowanie w partnerstwie ponadnarodowym alternatywnego modelu badania losów absolwentów opartego na ocenie ich kompetencji i problemów W ŚRODOWISKU zdefiniowanym przez otoczenie społeczno-gospodarcze szkoły: STANOWISKA PRACY związane z kierunkiem kształcenia – P, jak Przedsiębiorcy zatrudniający absolwentów w wyuczonym zawodzie (P); BEZROBOCIE w przypadku trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie – U, jak Urzędy pracy wspierające bezrobotnych absolwentów (U); EDUKACJA w przypadku kontynuowania nauki w zwodzie – L, jak lifelong learning oraz S, jak studia (L) i (S). PROBLEMEM jest brak skutecznych sposobów oceny jakości kształcenia zawodowego w dwóch wymiarach potrzeb rynku pracy: struktury kształcenia w zawodach odpowiadającej na potrzeby lokalnego i regionalnego środowiska oraz jakości kształcenia w poszczególnych zawodach odpowiadającej na potrzeby stanowisk pracy, na których zatrudniani są absolwenci. Przyczyną jest dominująca w szkolnictwie zawodowym perspektywa zawodu oraz koncentrowanie działań modernizacyjnych na zawodach deficytowych i nadwyżkowych a w konsekwencji nieskuteczny model badania efektywności kształcenia przez śledzenie losów zawodowych wszystkich absolwentów w ujęciu typowym dla statystyk rynku pracy. Szkoły interesują się tylko tym, czy absolwenci pracują – ignorując fakt, czy pracują w wyuczonych zawodzie oraz na ile ich kompetencje pasują do wyzwań stanowisk pracy. Tymczasem tylko informacja zwrotna o zgodności efektów kształcenia z wymaganiami środowiska pracy i określona w ten sposób luka kompetencyjna uzasadniają badanie losów absolwentów w procesie zarządzania jakością kształcenia zawodowego.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać najpóźniej do dnia 15.04.2020 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub na e-mail: fundacja@bfkk.pl

Regulamin konkursu na wybór Partnera PLUS

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

 

 

 

 

 

 

Białystok 04.11.2019

Ogłoszenie na wybór partnerów do projektu „w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Konkurs nr RPPD.03.03.01-IŻ.00-20-001/19 z dnia 24.10.2019” z dnia 04.11.2019r.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż ogłasza konkurs na wybór Partnerów do projektu „w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Konkurs nr RPPD.03.03.01-IŻ.00-20-001/19 z dnia 24.10.2019”. Realizatorem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu).

Celem głównym jest przygotowanie szkół zawodowych w województwie podlaskim kształcenia na potrzeby PRZEMYSŁU 4.0 poprzez realizację pilotażowego projektu współpracy dwóch wybranych szkół zawodowych z pracodawcami na rzecz modernizacji i aktualizacji programów nauczania. Projekt realizowany będzie w ramach RPO województwa podlaskiego. Partner powinien zaoferować wsparcie w zakresie wspólnego opracowania i realizacji projektu:

 • Strategia dotarcia do pracodawców na terenie działalności wybranych dwóch szkół zawodowych, którzy to pracodawcy będą mogli zaangażować się we współpracę w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej na potrzeby PRZEMYSŁU 4.0.
 • Propozycje obszarów współpracy pracodawców ze szkołami oraz obszarów kompetencyjnych kluczowych dla PRZEMYSŁU 4.0, które mogłyby być rozwijane w ramach przedmiotowego projektu.

 Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać najpóźniej do dnia 27.11.2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub na e-mail: fundacja@bfkk.pl

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Regulamin konkursu na wybór Partnera z dnia 4.11.2019

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

 

 

 

 

Białystok 02.09.2019

Ogłoszenie na wybór partnerów do projektu „w konkursie na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż ogłasza konkurs na wybór Partnerów do projektu „w konkursie na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 Realizatorem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu).

 

Celem głównym projektu Celem głównym jest INKUBACJA w otoczeniu szkół, uczelni oraz instytucji kształcenia ustawicznego do końca 2022 roku 54 nowych, zalążkowych pomysłów wsparcia kształcenia praktycznego na każdym etapie edukacji oraz upowszechnienia do końca czerwca 2023 roku 6 najlepszych rozwiązań przetestowanych i wypracowanych z udziałem uczniów, studentów, osób dorosłych oraz pracodawców, firm i instytucji chcących włączyć się edukację praktyczną. Projekt realizowany w Temacie 2: Kształcenie. Partner powinien zaoferować wsparcie w zakresie wspólnego opracowania i realizacji projektu:

 • Strategia dotarcia do pomysłodawców na terenie całego kraju w kategoriach Uczeń, Student, Obywatel (Edukacja) oraz Mentor, Trener, Coach (Praktyka)
 • Kryteria oceny pomysłów, co najmniej po jednym specyficznym dla każdej z kategorii, wraz z propozycją opisu Grupy Docelowej dla powyższych 6 kategorii inkubacji.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać najpóźniej do dnia 26.09.2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub na e-mail: fundacja@bfkk.pl

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

Regulamin konkursu na wybór Partnera Innowacje Społeczne

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie

 

 

Białystok, dnia 26.07.2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 7 Regulaminu Konkursu na wybór partnera do projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”.  informuje o unieważnieniu postępowania którego przedmiotem jest:

 Uzasadnienie faktyczne oraz prawne:

          Zamawiający wszczął postępowanie w trybie konkursu, którego przedmiotem jest wybór partnerów do realizacji projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”.   W wymienionym konkursie w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu złożenia ofert nie wpłynęła żadna oferta od potencjalnego Partnera.

 Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

 informacja o unieważnieniu

 Białystok 26.06.2019

Ogłoszenie na wybór partnerów do projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”

 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż ogłasza konkurs na wybór Partnerów do projektu „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”. Realizatorem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu).

Celem głównym projektu jest rozwijanie u uczniów szkół podstawowych kompetencji i umiejętności ICT. Okres realizacji: 01 września 2020-30 czerwca 2022. Działania zaplanowane w projekcie:

 1. Cyberbezpieczeństwo – realizacja dodatkowych zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci, w tym ochrony przed przemocą czy fake news z udziałem praktyków, ekspertów oraz influencerów;
 2. Projekty multimedialne na temat zawodów przyszłości realizowane przez grupę uczniów w formule regionalnego konkursu z nagrodami;
 3. Nauka programowania w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży;
 4. Cyfryzacja zajęć z przedmiotów poprzez stworzenie kontentów oraz ćwiczeń do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz Internetu;
 5. Wyjazdy edukacyjne do firm lub na eventy związane z nowymi technologiami;
 6. Szkolna liga e-sportowa: rozgrywki w popularne gry pomiędzy drużynami reprezentującymi poszczególne szkoły;
 7. Program stypendialny dla uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce z regulaminem przyznawania stypendiów współtworzonym z udziałem pracodawców i praktyków z sektora informatycznego;
 1. Program wspomagania szkoły w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością̨ oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego;
 2. Wyposażenie mobilnej  pracowni komputerowej.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać najpóźniej do dnia 19.07.2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub na e-mail: fundacja@bfkk.pl

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

Regulamin konkursu na wybór Partnera Kompetencje 4.0

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie

Zał. 4 Oświadczenie wkład własny

 

Białystok 26.06.2019r.

Wyniki ogłoszenia na wybór partnerów do projektu „KOMPETENCJE 4.0 – program diagnozy i rozwoju kompetencji w MSP wdrażającym procesy automatyzacji i współpracującym w klastrze metalowym”

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż w drodze konkursu dokonano wyboru Partnerów do projektu KOMPETENCJE 4.0 – program diagnozy i rozwoju kompetencji w MSP wdrażającym procesy automatyzacji i współpracującym w klastrze metalowym”.

Decyzją członków Komisji Oceny Ofert, po dokonaniu oceny oferentów zgodnie z kartą oceny ofert oraz na podstawie zbiorczego zestawienia ofert wybrano następujące instytucje:

 • Whitle Hill sp. z o.o. spółka komandytowa
 • Narodowe Forum Doradztwa Kariery
 • Instituto de Soldature e Qualidade
 • DVM Srls

wyniki konkursu

Białystok 04.06.2019

Ogłoszenie na wybór partnerów do projektu „KOMPETENCJE 4.0 – program diagnozy i rozwoju kompetencji w MSP wdrażającym procesy automatyzacji i współpracującym w klastrze metalowym”

 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż ogłasza konkurs na wybór Partnerów do projektu „KOMPETENCJE 4.0 – program diagnozy i rozwoju kompetencji w MSP wdrażającym procesy automatyzacji i współpracującym w klastrze metalowym”. Realizatorem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu).

Celem głównym jest wypracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwach MSP z branży metalowej do XII 2022r., w oparciu o efekty współpracy ponadnarodowej, nowego rozwiązania KOMPETENCJE 4.0 służącego dostosowaniu kompetencji ich kadr do zmian zachodzących w gospodarce związanych z postępem technologicznym.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać najpóźniej do dnia 25.06.2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub na e-mail: fundacja@bfkk.pl

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

Regulamin konkursu na wybór Partnera Kompetencje 4.0

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie

 

Białystok, dnia 8 stycznia 2019r.

1/BFKK/2018 Realizacja usług księgowych

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 1/BFKK/2018, na realizację usług księgowych, informujemy, iż do siedziby Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęła jedna oferta niepodlegająca wykluczeniu z firmy „Biuro Rachunkowe Wiktoria Białokozowicz”. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej, złożona oferta jest najkorzystniejsza.

 Dziękujemy za przesłanie oferty!

 

 

 

Białystok, dnia 18 grudnia 2018r.

1/BFKK/2018 Realizacja usług księgowych.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-12-28 15:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/BFKK/2018

Zapytanie ofertowe

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr  informuje, iż w ramach swojej działalności ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług księgowych.


Oferty z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie do dnia 28.12.2018r. do godziny 15:00

w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego nr 1/BFKK/2018.

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe usługi księgowe 18.12.2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na realizację usług księgowych 18.12.2018 

 

 

 

Znak postępowania: 1/PART/4.3/POWER/2017

 

Wyniki ogłoszenia na wybór partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż w drodze konkursu dokonano wyboru Partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

Decyzją członków Komisji Oceny Ofert, po dokonaniu oceny oferentów zgodnie z kartą oceny ofert oraz na podstawie zbiorczego zestawienia ofert wybrano następująca instytucję: Lech Garmażerka Staropolska Sp. z o.o. Sp. k.

Wyniki ogłoszenia

 

 

 

Ogłoszenie na wybór partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”

 

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informuje, iż ogłoszenie konkursu na wybór nowego Partnera do projektu „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ –  IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie – 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Realizatorzy:

 • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu),
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania,
 • Företagarna – The Swedish Federation of Business Owners – Szwecja,
 • Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH  – Niemcy.

Celem partnerstwa jest wypracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego modelu NAWIGACJA 50+, wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 08.12.2017 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok.

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  85 653 77 00

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

Regulamin konkursu na wybór Partnera N50+

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Oświadczenie