SEKRETARIAT

e-mail: fundacja@bfkk.pl

REDAKTOR BIP

Marta Juchnicka e-mail: mjuchnicka@bfkk.pl

KADRY

Jolanta Olędzka, e-mail: joledzka@bfkk.pl

ADMINISTRATORZY PROJEKTÓW

Justyna Żynel-Etel, e-mail: jzynel@bfkk.pl

Kinga Maja Rećko, e-mail: mrecko@bfkk.pl

Katarzyna Baczyńska-Koc, e-mail: kbaczynska@bfkk.pl

Michał Skarzyński, e-mail: mskarzynski@bfkk.pl

EKSPERCI

LUKA KOMPETENCYJNA: Katarzyna Baczyńska-Koc, e-mail: kbaczynska@bfkk.pl
MODERNIZACJA SZKÓŁ: Justyna Żynel-Etel, e-mail: jzynel@bfkk.pl
CERTYFIKACJA KOMPETENCJI: Marta Juchnicka, e-mail: mjuchnicka@bfkk.pl
DORADZTWO KOMPETENCJI: Michał Skarzyński, e-mail: mskarzynski@bfkk.pl

DORADCY KOMPETENCJI

Katarzyna Baczyńska-Koc, e-mail: kbaczynska@bfkk.pl

Kinga Maja Rećko, e-mail: mrecko@bfkk.pl

REFERENCI/SPECJALIŚCI DS. ROZLICZEŃ

Natalia Gierasimiuk, e-mail: ngierasimiuk@bfkk.pl

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz, e-mail: kmatyszewska@bfkk.pl

Jolanta Olędzka, e-mail: joledzka@bfkk.pl

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ (KWALIFIKOWALNOŚCI)

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz, e-mail: kmatyszewska@bfkk.pl

ARCHIWUM

Krystyna Poniatowska, e-mail: kponiatowska@bfkk.pl

 

ZARZĄD

Prof. nadzw. dr hab. BOGUSŁAW PLAWGO
Dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB, prezes zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Kierownik Zakładu Podstaw i Strategii Zarządzania Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Jako naukowiec jest autorem ponad 140 opracowań dotyczących głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego. W Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w praktyce realizuje koncepcje wykorzystania instrumentów stymulujących rozwój regionalny, w szczególności w obszarze doskonalenia zasobów ludzkich oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Bezpośrednio kierował wieloma projektami badawczymi, w tym KBN oraz projektami wdrożeniowymi współfinansowanymi ze środków zagranicznych, w tym US AID, Know-How Fund, PHARE, funduszy strukturalnych UE. Autor wielu ekspertyz związanych z rozwojem regionalnym opracowywanych na rzecz instytucji centralnych, jak Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym: “Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2014”, “Przegląd i analiza Regionalnych Systemów Innowacji (RSI) województw Polski w kontekście przygotowań do realizacji europejskiej polityki spójności po 2013 roku”, “Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej”, “Ocena wpływu realizacji polityki spójności na rozwój Polski wschodniej”. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Ekspert kluczowy w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 i Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku. Obecnie pracuje nad strategią rozwoju miasta Łomża. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej jakość kształcenia w polskich uczelniach wyższych.

 

MICHAŁ SKARZYŃSKI
Psycholog i filozof − absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca zawodowy, autor kilkudziesięciu publikacji na temat poradnictwa zawodowego oraz nowych modeli aktywizacji zawodowej osób w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej. Członek zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki − PO KL w woj. podlaskim, członek Krajowej Sieci Tematycznej PO KL w temacie Zatrudnialność i Adaptacyjność, reprezentant RST PO KL województwa podlaskiego, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jako przedstawiciel organizacji pozarządowych związanych z kształceniem ustawicznym; członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku. Zainteresowania zawodowe w ostatnich latach związane są z modernizacją systemów kształcenia zawodowego z wykorzystaniem dobrych praktyk europejskich w zakresie dualnego systemu kształcenia oraz modeli walidacji kompetencji, w tym potwierdzania kwalifikacji nieformalnych dla części zawodu i zadań zawodowych. Pomysłodawca i koordynator projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w zakresie innowacji społecznych (zatrudnialność, adaptacyjność, edukacja), w tym autor licznych strategii wdrażania projektów innowacyjnych oraz opisów walidacyjnych kilkudziesięciu produktów finalnych rekomendowanych do wdrożeń w kraju i w regionie. Laureat pierwszej edycji konkursu “Regaty Rozwoju” − zdobył tytuł Lidera Innowacji 2007-2013 za najlepszy projekt innowacyjny w Polsce.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: fundacja@bfkk.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: kamila.tarwacka@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  3. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

FUNDATORZY

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Miasta Białystok
Politechnika Białostocka
Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – w składzie Rady Fundacji

 

STATUT FUNDACJI

Statut Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr

 

NASZE PUBLIKACJE:

Zarządzanie wiekiem w organizacji – model NAWIGACJA 50+ (pobierz)

Zarządzanie wiekiem – Formularz zgłoszeniowy. pdf

 

Zapotrzebowanie na staże i praktyki w kształceniu zawodowym BOF. Rekomendacje “staże” (pobierz)

 

Zapotrzebowanie na kursy i szkolenia specjalistycznej w kształceniu zawodowym BOF. Rekomendacje “szkolenia” (pobierz)

 

Samorząd gminny Polski wschodniej w procesach rozwojowych (pobierz)
Raport SAMORZĄD GMINNY POLSKI WSCHODNIEJ W PROCESACH ROZWOJOWYCH prezentuje wyniki badań, których celem była identyfikacja w Polsce Wschodniej gmin o wyróżniającej się dynamice rozwoju, poznanie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań procesów rozwojowych, w tym uwarunkowań aktywności w zakresie pozyskiwania unijnego wsparcia oraz określenie luki pomiędzy rzeczywistym a pożądanym zakresem wykorzystywania narzędzi rozwoju lokalnego.

 

Finanse w Zarządzaniu Rozwojem Lokalnym  (pobierz)
Struktura opracowania uwzględnia tradycyjnie wyodrębnianie dziedziny gospodarowania finansami lokalnymi. Stąd też omawiane w publikacji zagadnienia pogrupowane zostały przedmiotowo w następującej sekwencji: możliwości wykorzystania decyzji dochodowych w zakresie prowadzonej przez gminy polityki finansowej – dotyczą one kształtowania podatków i opłat lokalnych oraz cen za usługi, procesy wydatkowania przez JST – przedstawienie możliwych form wydatkowania i związanych z tym skutków, możliwości wykorzystania zewnętrznych źródeł zasilania finansowego, instrumenty racjonalizujące gminną gospodarkę finansową – wyeksponowane zostały tu zagadnienia planowania inwestycyjnego oraz kontroli zarządczej. Omówienie poszczególnych kwestii uwzględnia płaszczyzny: zarządczą, prawną i ekonomiczną. Za szczególnie istotne uznano wyeksponowanie prawnych uregulowań związanych z poszczególnymi instrumentami.

 

Przywództwo w Zarządzaniu Rozwojem Lokalnym (pobierz)
Książka Przywództwo w Zarządzaniu Rozwojem Lokalnym stanowi istotną część kompleksowego opracowania przeznaczonego dla personelu kompetentnie zarządzającego gminą. Autorki podjęły się zadania sformułowania zasad, których znajomość i wykorzystanie w praktycznym działaniu pozwoli na lepsze wykonywanie zadań przez pracowników, a obywatelom – na większą satysfakcję kontaktach z urzędnikami. Książka pełni rolę przyjaznego instruktora, doradcy w rozwiązywaniu trudnych problemów zarządzania gminą.

 

Planowanie w Zarządzaniu Rozwojem Lokalnym (pobierz)
Kształtowanie rozwoju gminy powinno opierać się na planowaniu, które określałoby główne, długofalowe założenia oraz wytyczałoby kierunki działania i alokacji zasobów koniecznych do sprawnej i skutecznej realizacji celów. Programowanie rozwoju lokalnego jest jednym z podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie jako podstawowa i pierwsza funkcja zarządzania oznacza określenie pożądanych stanów w przyszłości oraz ustalenie harmonogramu działań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów. Planowanie rozwoju jest podstawą działania wszystkich organizacji gospodarczych. Gmina jako organizacja powinna także posiadać opracowane plany rozwojowe. Może ona tworzyć je na podstawie artykułu 18 ust. 6 Ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku zawierającego stwierdzenie, że do wyłącznej właściwości gminy należy “uchwalanie programów gospodarczych”. (…)

 

Organizowanie w Zarządzaniu Rozwojem Lokalnym (pobierz)
Warunkiem wykorzystania możliwości, jakie daje organizowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym, jest stworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych, prawidłowa organizacja działań i umiejętna koordynacja współpracy organizacji z otoczeniem. Wydaje się, że współcześnie w rozwoju lokalnym zasadnicze znaczenie ma zarządzanie wiedzą, czyli umiejętności i kompetencje mieszkańców gmin. Jest to główny endogeniczny atut rozwoju gminy. Dla rozwoju wiedzy zasadnicza jest natomiast współpraca, tak poszczególnych osób, jak i organizacji z partnerami na terytorium danej gminy oraz poza nią.

 

Marketing w Zarządzaniu Rozwojem Lokalnym (pobierz)
Podręcznik przedstawia wykorzystanie narzędzi i instrumentów marketingowych w zarządzaniu rozwojem lokalnym (ZRL). Ważną częścią tytułu publikacji jest kategoria “zarządzania rozwojem lokalnym”. Aspekt ten nie będzie jednak przedmiotem analizy w publikacji ze względu na skoncentrowanie się autorów głównie na wybranych narzędziach marketingowych, a także ze względu na fakt, że problematyka zarządzania rozwojem lokalnym w ostatnich latach jest coraz częściej przedmiotem analizy w literaturze specjalistycznej.Istotnym elementem każdego rozdziału publikacji są studia przypadku dobrych praktyk w zakresie wykorzystania przez gminy narzędzi i instrumentów marketingowych w celu realizacji funkcji informacyjno-promocyjnej.

 

Klastry – stan i perspektywy rozwoju w województwie podlaskim (pobierz)

Przedsiębiorczość Akademicka – dobre praktyki (pobierz)

Przedsiębiorczość Akademicka – stan, bariery i przesłanki rozwoju (pobierz)

Klastry jako potencjał rozwoju – województwo podlaskie (pobierz)

Sytuacja społeczna i perspektywy zawodowe 15+ – czynniki, bariery, dobre praktyki – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na lokalny rynek pracy (pobierz)

Życie to biznes – dobre praktyki z Hiszpanii. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży z rodzin dotkniętych problemem przemocy lub uzależnień (pobierz)

Praca jak rodzina – dobre praktyki z Francji. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze (pobierz)

E-HORYZONTY – dobre praktyki z Włoch.  Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży z obszarów marginalnych (pobierz)

Podlaska trasa dziedzictwa kulturowego (pobierz)

Równowaga, praca, rodzina – dobre praktyki (pobierz)

Interdyscyplinarne poradnictwo zawodowe część I (pobierz)

Interdyscyplinarne poradnictwo zawodowe część II (pobierz)

Work life balance – poradnictwo interdyscplinarne (pobierz)

Samorządni w nauce – e-learning dla pracowników JST – dobre praktyki (pobierz)

 

NASZE ARTYKUŁY:

Czynniki generujące wartość dodaną w regionalnych projektach rozwoju zasobów ludzkich (pobierz)

Doradca zawodowy w dobie postmodernizmu (pobierz)

Europejskie CV – Kariera w instytucjach EU (pobierz)

Wpływ zarządzania rozwojem regionalnym na system poradnictwa zawodowego w województwie podlaskim (pobierz)

 

NASZE RAPORTY:

“Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego – sektor handlu”, Wykonawca: Fundacja BFKK, Białystok 2010

“Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego – sektor budownictwa”, Wykonawca: Fundacja BFKK, Białystok 2010

“Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski wschodniej”, Wykonawca: Fundacja BFKK, Białystok 2010

“Startery Podlaskiej Gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego – sektor produkcji bielizny”, Wykonawca: Fundacja BFKK, Białystok 2010

“Startery Podlaskiej Gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego – sektor produkcji żywności leczniczej”, Wykonawca: Fundacja BFKK, Białystok 2010

“Startery Podlaskiej Gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego – sektor call center”, Wykonawca: Fundacja BFKK, Białystok 2010

“Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej”, Wykonawca: konsorcjum IBC Holding Group Ltd, Fundacja BFKK, Białystok 2010

“Klastry jako potencjał rozwoju – województwo podlaskie, Autorzy: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo, Dr Magdalena Klimczuk, Mgr Mariusz Citkowski, Białystok 2009

“Startery podlaskiej gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego”, Autorzy: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo, Dr Magdalena Klimczuk, Dr Katarzyna Krot, Mgr Marta Juchnicka, Białystok 2009

“Startery podlaskiej gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor rehabilitacji geriatrycznej”, Autorzy: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo, Dr Magdalena Klimczuk, Mgr Mariusz Citkowski, Mgr Marta Juchnicka, Mgr Andrzej Klimczuk, Białystok 2009

“Rodzaj wspieranych projektów w ramach RPOWP w kontekście zachodzących zmian gospodarczych”, Wykonawca: konsorcjum Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania i Fundacja BFKK

“Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP na lata 2007-2013”, Wykonawca: konsorcjum IBC Holding Group Ltd, Fundacja BFKK, Białystok 2009

“Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego na obszarze Polski północno-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego”, Wykonawca: Fundacja BFKK, Białystok 2009

“Raport z badania jakościowego zrealizowanego metodą zogniskowanego badania grupowego, przygotowany na zlecenie WYG International w ramach prac pt. “Opracowanie strategii promocji miasta Suwałki” “, Białystok 2009

“Raport z badań jakościowych zrealizowanych metodą pogłębionych wywiadów indywidualnych, przygotowany na zlecenie WYG International w ramach prac pt. “Założenia wieloletniego planu promocji województwa podlaskiego” “, Białystok 2009

“Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa a potencjał rozwoju województwa podlaskiego”, Redkacja: Mgr Marta Juchnicka, Mgr Michał Skarżyński; Zespół badawczy: Prof nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo, Dr Magdalena Klimczuk, Mgr Mariusz Citkowski, Białystok 2009

“Finanse w zarządzaniu rozwojem lokalnym”, Redakcja: Dr hab. Joanna M.Salachna; Redakacja naukowa serii wydawniczej: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo, Białystok 2009

“Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym”, Redakcja: Dr Krzysztof Krukowski; Redakcja naukowa serii wydawniczej: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo, Białystok 2009

“Równowaga praca rodzina dobre praktyki”, Redakcja naukowa: Michał Skarzyński, Białystok 2009

“Samorządni w nauce E-learning dla pracowników JST dobre praktyki”, Redakcja: Marta Juchnicka, Białystok 2009

“Interdyscyplinarne poradnictwo zawodowe”, Opracowanie merytoryczne i redakcja: Michał Skarzyński, Białystok 2008

“Work life balance poradnictwo interdyscyplinarne”, Redakcja naukowa: Michał Skarzyński, Białystok 2007

“Kierunki rozwoju lokalnego w Województwie Podlaskim”, Redakcja naukowa: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo, Białystok 2007

“Potencjał rozwoju regionalnego-województwo podlaskie”, Redakcja naukowa: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo, Białystok 2007

“Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej”, Redakcja: Marta Juchnicka, Białystok 2007

“Diagnoza województwa Podlaskiego na tle kraju wraz z ujęciem kluczowych zagadnień w układzie powiatów”, Marta Juchnicka, I. Borsuk, Magdalena Klimczuk, Bogusław Plawgo, Białystok 2006

“Raport z realizacji strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2010”, Marta Juchnicka, I. Borsuk, Magdalena Klimczuk, Bogusław Plawgo, Białystok 2006

 

FUNDACJA BFKK W OSTATNICH LATACH ZREALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY BADAWCZE:

2011

“Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny”


“Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013”


“Analiza usług wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw w czterech województwach Polski północno-wschodniej (Podlaskie, Lubelskie, Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie”


2010

“Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego – sektor handlu” – zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zlecił Fundacji BFKK przeprowadzenie badania „Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego – sektor handlu”. Badanie miało na celu analizę kluczowego sektora województwa podlaskiego – sektora handlu i było ściśle powiązane z realizacją projektu Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Przeprowadzone analizy zrealizowały następujące cele:

 1. Określiły stan rozwoju sektora w województwie podlaskim, w tym wskazały jego słabe i mocne strony na tle rozwoju sektora w kraju i na świecie.
 2. Ustaliły główne determinanty oraz bariery rozwojowe sektora.
 3. Przedstawiły prognozy przyszłości sektora w województwie podlaskim z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych.
 4. Przedstawiły warunki pomyślnego rozwoju danego obszaru w województwie podlaskim.
 5. Dostarczyły obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określenia ich pozycji konkurencyjnej.
 6. Poprzez identyfikację barier rozwojowych wskazały podmiotom sfery regulacji (w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym) kierunki działań zmierzające do ich ograniczenia.
 7. Dostarczyły informacji w zakresie istniejących form, możliwości wsparcia obszaru ze środków krajowych i unijnych.

“Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego – sektor budownictwa” – zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zlecił Fundacji BFKK przeprowadzenie badania „Analiza Kluczowych Sektorów Województwa Podlaskiego – sektor budownictwa”. Badanie miało na celu analizę kluczowego sektora województwa podlaskiego – sektora handlu i było ściśle powiązane z realizacją projektu Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Przeprowadzone analizy zrealizowały następujące cele:

 1. Określiły stan rozwoju sektora w województwie podlaskim, w tym wskazały jego słabe i mocne strony na tle rozwoju sektora w kraju i na świecie.
 2. Ustaliły główne determinanty oraz bariery rozwojowe sektora.
 3. Przedstawiły prognozy przyszłości sektora w województwie podlaskim z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych.
 4. Przedstawiły warunki pomyślnego rozwoju danego obszaru w województwie podlaskim.
 5. Dostarczyły obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określenia ich pozycji konkurencyjnej.
 6. Poprzez identyfikację barier rozwojowych wskazały podmiotom sfery regulacji (w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym) kierunki działań zmierzające do ich ograniczenia.
 7. Dostarczyły informacji w zakresie istniejących form, możliwości wsparcia obszaru ze środków krajowych i unijnych.

“Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych polski wschodniej” – badanie niezależne

Raport prezentuje wyniki badań, których celem była identyfikacja w Polsce Wschodniej gmin o wyróżniającej się dynamice rozwoju, poznanie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań procesów rozwojowych, w tym uwarunkowań aktywności w zakresie pozyskiwania unijnego wsparcia oraz określenie luki pomiędzy rzeczywistym a pożądanym zakresem wykorzystywania narzędzi rozwoju lokalnego.


“Startery Podlaskiej Gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego – sektor produkcji bielizny, sektor produkcji żywności leczniczej, sektor call center” – zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Projektu Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych. Głównym celem badania było zidentyfikowanie i zdiagnozowanie gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego oraz wskazanie i przeanalizowanie tych obszarów, które w gospodarce ogólnoświatowej wykazują duży potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie występują bądź występują w postaci zalążkowej.

Przeprowadzone analizy zrealizowały następujące cele:

 1. Ustaliły główne determinanty oraz bariery rozwojowe występujące w przedmiotowych obszarach wzrostu.
 2. Przedstawiły prognozy przyszłości rozwoju danego obszaru w województwie podlaskim z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych.
 3. Przedstawiły warunki konieczne do spełnienia dla pomyślnego rozwoju danego obszaru w województwie podlaskim.
 4. Dostarczyły obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określania ich pozycji konkurencyjnej.
 5. Poprzez identyfikację barier rozwojowych wskazały podmiotom sfery regulacji /w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym/ kierunki działań zmierzające do ich ograniczenia.

“Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej” – zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Konsorcjum IBC GROUP Central Europe Holding Ltd. Spółka Akcyjna, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 21.08.2009 r. realizują badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej”. Głównym celem badania jest ocena realizacji polityki spójności w perspektywie 2004-2006 w regionach Polski Wschodniej pod kątem zwiększenia ich możliwości i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cele szczegółowe badania:

 • Ocena skuteczności realizacji celów strategicznych zapisanych w dokumentach programowych województw, powiatów i gmin;
 • Ocena oddziaływania zrealizowanych interwencji jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy na terenie gmin, powiatów i województw, na których obszarze zostały zrealizowane projekty oraz trwałości ich efektów;
 • Ocena komplementarności i efektu synergii zrealizowanych interwencji;
 • Ocena sprawności systemu instytucjonalnego, wdrażającego interwencje w ramach polityki spójności oraz identyfikację możliwych obszarów ryzyka (np. zapewnienie trwałości finansowania) oraz utrudnień we wdrażaniu;
 • Wypracowanie rekomendacji:
  • dla jednostek zaangażowanych w okres programowania 2007-2013 (w tym zmian w dokumentach programowych i podziału Krajowej Rezerwy Wykonania);
  • dla kształtu i sposobu prowadzenia polityki regionalnej na obszarach problemowych (w kontekście Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego) jako wsparcie dla prac realizowanych w tym zakresie przez Departament Programów Ponadregionalnych i Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.

“Klastry jako potencjał rozwoju – województwo podlaskie” – badanie niezależne

Niezależne badanie struktur i inicjatyw klastrowych podejmowanych na terenie województwa podlaskiego, przeprowadzone przez fundację BFKK, którego zwieńczeniem było opracowanie i wydanie raportu “Klastry jako potencjał rozwoju – województwo podlaskie”.


2009

Badania 120 gmin Polski Wschodniej w ramach projektu “Kompetentna gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym” – zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Badanie potrzeb szkoleniowych na terenie Polski Wschodniej wśród pracowników JST, w ramach projektu Kompetentna Gmina. Polska Wschodnia jest obszarem peryferyjnym o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Obszar ten kształtuje specjalne warunki rozwoju gmin, a przez to specyficzne wyzwania w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym (ZRL).


“Startery podlaskiej gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego, sektor rehabilitacji geriatrycznej” – badanie zrealizowane na zlecenie Wojewódzkie Urzędu Pracy w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zlecił Fundacji BFKK przeprowadzenie badania „Startery podlaskiej gospodarki – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego, sektor rehabilitacji geriatrycznej” . Badanie dotyczyło przeprowadzenia analiz kluczowych sektorów gospodarki województwa podlaskiego i było ściśle powiązane z realizacją projektu Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych. Celem głównym badania było wskazanie i przeanalizowanie tych obszarów, które w gospodarce ogólnoświatowej wykazują duży potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie występują, bądź występują w postaci zalążkowej. Badania były prowadzone w odniesieniu do dwóch sektorów: 1. producentów artykułów i sprzętu medycznego, 2. rehabilitacji geriatrycznej.


“Rodzaj wspieranych projektów w ramach RPOWP w kontekście zachodzących zmian gospodarczych” – badanie zrealizowane na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WP.

Instytucja Zarządzająca RPO WP zleciła Fundacji BFKK przeprowadzenie ekspertyzy „Rodzaj wspieranych projektów w ramach RPOWP w kontekście zachodzących zmian gospodarczych”. Celem badania była odpowiedź na pytanie: Jakiego rodzaju projekty należy promować w ramach RPOWP, mając na uwadze możliwość realizacji podobnych przedsięwzięć w ramach innych programów oraz wskazanie typów projektów, które należy preferować ze względu na fakt, iż mogą być ważne z punktu widzenia obecnych warunków rozwoju województwa i sytuacji w globalnej gospodarce. Ekspertyza obejmowała szereg rodzajów badań, które stały się podstawą rekomendacji w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze, jakie pojawiły się w odniesieniu do działań i jednej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Badanie dotyczyło analizy kierunków wsparcia w ramach RPOWP, które wpływają na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Dla osiągnięcia celu badawczego zostały wykorzystane zarówno ilościowe, jak i jakościowe metody badawcze pozwalające na uzyskanie wiedzy na potrzeby wskazania projektów, które należy szczególnie promować w kontekście najefektywniejszego wykorzystania środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zmieniającej się sytuacji gospodarczej regionu i kraju.


“Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP na lata 2007-2013” – badanie zrealizowane na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WP.

Fundacja BFKK w Konsorcjum IBC GROUP Central Europe Holding Ltd. Spółka Akcyjna, na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WP przeprowadziły badanie ewaluacyjne, którego głównym celem była ocena funkcjonowania systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, wskazanie jego ewentualnych niedoskonałości oraz zaproponowanie sposobów zwiększenia jego skuteczności i efektywności.

Cele szczegółowe badania zostały ujęte w siedem obszarów badawczych:

 1. Ocena potencjału ludzkiego w IZ RPOWP zaangażowanego w proces zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP
 2. Ocena systemu organizacyjnego obejmującego zarządzanie, wdrażanie i kontrolę RPOWP
 3. Ocena systemu komunikacji w IZ RPOWP w zakresie zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP
 4. Ocena procedur stosowanych w IZ RPOWP w zakresie zarządzania, wdrażania i kontroli
 5. Ocena warunków pracy (lokalizacja, warunki lokalowe, sprzęt do pracy)
 6. Określenie mocnych i słabych stron systemu
 7. Wskazanie propozycji usprawnienia funkcjonowania systemu (z zachowaniem hierarchii)

“Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego na obszarze Polski północno-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego” – badanie zrealizowane na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju regionalnego SA. w Olsztynie zleciła Fundacji BFKK badanie „Uwarunkowanie rozwoju struktur klastra ciepłowniczego na obszarze Polski północno-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko – mazurskiego”. Głównym celem badania była weryfikacja podstawowych tendencji rozwojowych sektora ciepłowniczego w Polsce północno-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Badanie było realizowane od 1 do 20 czerwca 2009 roku.


“Opracowanie strategii promocji miasta Suwałki” – badanie zrealizowane na zlecenie WYG International Polska

Urzad Miejski w Suwałkach zlecił przygotowanie opracowania pt. „Strategia promocji miasta Suwałki” firmie WYG International Polska. Realizację badania jakosciowego i sporządzenie z niego raportu WYG International zlecił Fundacji BFKK.

Podczas badania uzyskano odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jak jest postrzegane miasto?
 2. Jak mieszkańcy chcą by miasto było postrzegane?
 3. Jak kształtować wizerunek miasta?

“Badanie wizerunku województwa podlaskiego” – badanie zrealizowane na zlecenie WYG International Polska

Badanie FGI i IDI wizerunku województwa, zrealizowane na zlecenie WYG International Polska, w ramach opracowania założeń do strategii rozwoju województwa podlaskiego. W opracowaniu należało zdefiniować strategiczne cele promocyjne, metody ich realizacji oraz działania zmierzające do stworzenia silnej i dobrze rozpoznawalnej marki „Podlaskie”, z którą identyfikować się będą mieszkańcy województwa. Wymagania postawione przez Zleceniodawcę określały, aby w opracowaniu „Założenia wieloletniego planu promocji Województwa Podlaskiego” zostało przeprowadzone badanie podanego wizerunku Województwa Podlaskiego w zdefiniowanych grupach docelowych. Podstawowym pytaniem stanowiącym punkt wyjścia dla niniejszych badań było pytanie:, „Jaki jest pożądany wizerunek województwa podlaskiego”? Wyniki niniejszych badan były pomocne przy formułowaniu rekomendacji dotyczących działań promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


Badanie dotycząca Działania: 7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji – „Centrum Aktywizacji Społecznej” (CAS) – zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego


2006 – 2008

“Innowacyjny Podlaski Klaster Przetwórstwa Rolno-Spożywczego” – badanie zrealizowane na zlecenie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Celem Projektu Podlaski Klaster Spożywczy jest podniesienie potencjału konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym. Wsparcie realizowane w ramach Projektu miało charakter kompleksowy. Obejmowało całokształt przedsięwzięć niezbędnych do realizacji we wstępnej fazie podnoszenia potencjału klastrów gospodarczych.

Zrealizowane inicjatywy zostały pogrupowane według głównych działań:

 • Badanie struktury / mapy klastra
 • Benchmarking klastra (badanie klastra w porównaniu z konkurentami)
 • Rozwój zasobów pracy
 • Działania na rzecz wymiany informacji i promocji klastra
 • Raport końcowy, koncepcja podlaskiego centrum technologii przetwórstwa rolno-spożywczego

2007

“Ocena efektywności szkoleń w ramach projektu “Akademia sprzedaży Agrovita” “ – badanie realizowane na zlecenie RCS Sp. z o.o.

Badanie efektywności szkoleń zgodnie z założeniami projektu zostało oparte na metodzie Kirkpatrica, zgodnie, z którą ewaluacja szkoleń była dokonywana poprzez mierzenie pożądanych rezultatów projektu w trakcie jego trwania i po ich zakończeniu. Badanie odroczonej efektywności szkoleń odnosiło się do wiedzy stanowiącej założenia do określenia pożądanych efektów, w szczególności na: analizie raportu z diagnozy potrzeb szkoleniowych, analizie oceny zmian zachowania na stanowisku pracy, analizie oceny bezpośredniego efektu przyrostu wiedzy, analizie bezpośredniego efektu satysfakcji ze szkolenia. Badając odroczony efekt posiadanej wiedzy zweryfikowano, na ile zostały wdrożone treści szkolenia.


“Kierunki rozwoju lokalnego w województwie podlaskim. Rola samorządów gminnych w aktywizacji obszarów wiejskich” – samorządy lokalne

Określenie realnych – z punktu widzenia uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych – kierunków rozwoju na obszarach wiejskich i metod ich stymulowania


2006 – 2007

“Stan zaawansowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego” – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Badanie miało na celu opracowanie Raportu dot. Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010. Założeniem badania było opracowanie diagnozy województwa podlaskiego na tle kraju, wraz z ujęciem kluczowych zagadnień w układzie powiatów, opracowanie metodologii monitorowania i oceny dokumentów programowych. W trakcie trwania badania z inicjatywy Prezesa Zarządu powstał zespół ekspercki, który sporządził 14 ekspertyz.


2006

“Badanie jakości obsługi klienta” – zrealizowane na zlecenie CEFARM S.A.

W roku 2006 przeprowadzono badanie metodą anonimowego klienta, które miało określić, jakość usług w sieci aptek firmy CEFARM BIAŁYSTOK. Postawiono szczegółowe cele badawcze: zbadanie poziomu obsługi klienta, zdiagnozowanie braków towarowych oraz zbadanie wykorzystania instrumentów promocji. Przedsiębiorstwo CEFARM BIAŁYSTOK przeprowadziło w okresie poprzedzającym badanie szkolenia dla swoich pracowników w zakresie podniesienia, jakości usług sieci. Badanie miało ocenić skuteczności niemniejszych szkoleń.


“Analiza potrzeb szkoleniowych w ramach projektu “Akademia sprzedaży Agrovita” “ – badanie zrealizowane na zlecenie RCS Sp. z o.o.

Analiza potrzeb szkoleniowych na poziomie organizacji została dokonana na etapie przygotowania projektu AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI AGROWITA. Określała, jakie działy potrzebują szkoleń najbardziej oraz zakres i rozmiar szkoleń. Ten etap analizy pozwolił spojrzeć na organizację przez pryzmat jej strategicznych potrzeb w zakresie szkolenia i potencjału pracy.


2005

“Wykorzystanie instrumentów rozwoju lokalnego w gminach”


“Sytuacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej”


2003

“Podlasie na eksport” – badanie zrealizowane na zlecenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku


2001

“Przyszłość europejskich wiejskich obszarów peryferyjnych. Przedsiębiorczość jako odpowiedź na problemy zatrudnienia i społeczną marginalizację”

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr istniejąca od 1991 roku, rozpoznawana była w pierwszych latach pod marką Białostockiej Szkoły Biznesu – BSB. Obecnie do Rady Fundacji wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów, w większości Fundatorów: Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Politechniki Białostockiej, Fundacji Gospodarczej w Gdyni oraz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
W latach 1991-2003 aktywność Fundacji związana była głównie z działaniami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z instytucjami i uczelniami z Wielkiej Brytanii i USA.
Od 2003 roku zauważyć można wyraźne rozszerzenie priorytetowych działań Fundacji na przedsięwzięcia szkoleniowe i doradcze skierowane nie tylko do przedsiębiorców, ale także do osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem oraz do pracowników samorządowych.
W latach 1991-2001, czyli w pierwszym dziesięcioleciu swej działalności Fundacja wdrażała pionierskie w kraju projekty, rozpoczynając swą tradycję realizowania trudnych i innowacyjnych przedsięwzięć, jak: Polsko-amerykański Program Wspierania Przedsiębiorczości w Polsce realizowany wspólnie z The Ohio State University, finansowany przez United States Agency for International Development, Centrum Wspierania Biznesu w ramach Programu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw , Program pomocy dla Polski Management Institutions Development Project wspólnie z Brytyjskim Funduszem Know-How, Program Rozwoju Przedsiębiorczości STEP I i STEP II – Systemy szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw, Rozwój usług dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz Program wspierania restrukturyzacji zatrudnienia na obszarach wiejskich.”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku:

Janina Mironowicz, dyrektor (zobacz)

Janina Mironowicz, dyrektor (zobacz)

Janina Mironowicz, dyrektor (zobacz)

Janina Mironowicz, dyrektor (zobacz)

Janina Mironowicz, dyrektor (zobacz)

Starostwo Powiatowe w Kolnie:

Jerzy Bielawski, sekretarz Powiatu Kolneńskiego (zobacz)

Przedsiębiorstwo Wdrażania Technik Komputerowych “ATLAS”:

Jacek Kierklo, dyrektor ds. wdrożeń projektów (zobacz)

Urząd Gminy Łomża:

Jacek Albin Nowakowski, Wójt Gminy Łomża (zobacz)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

Beata Maria Malinowska, kierownik Placówki Terenowej w Augustowie (zobacz)

Stowarzyszenie Wiosna:

Ks. Jacek Stryczek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wiosna (zobacz)

Urząd Gminy Boćki:

Stanisław Derehajło, Wójt Gminy Boćki (zobacz)

WYG International:

Andrzej Dziurdzik, Prezes Zarządu WYG International (zobacz)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku:

inż. Zdzisław Wilczko, Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (zobacz)